| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 111/XXII/2012 Rady Gminy Dubiecko

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8   i 9   ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) Rada Gminy Dubiecko uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Dubiecko, na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym;  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;  

3)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;  

4)   zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.  

1.   Za zajęcie 1   m 2 elementów pasa drogowego, o   którym mowa w   § l pkt l, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

1)   chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i   pieszo-jezdnych - 2,00 zł;  

2)   jezdni do 50% szerokości oraz zatoki - 3,00 zł;  

3)   powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 4,00 zł;  

4)   drogi o   nawierzchni gruntowej:  

a)   do 50% szerokości pasa drogowego - 1,00 zł;  

b)   powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia pasa - 2,00 zł;  

5)   pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w   pkt 1-4 - 1,00 zł;  

2.   Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1   dzień.  

§   3.  

1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § l pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1   m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

1)   w poprzek drogi - 30,00 zł;  

2)   wzdłuż drogi w   jezdni - 15,00 zł;  

3)   wzdłuż drogi poza jezdnią - 10,00 zł;  

4)   wzdłuż drogi poza jezdnią, chodnikiem drogą rowerową - 5,00 zł;  

2.   Za umieszczenie w   pasie drogowym sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia ustala się roczną stawkę opłaty za 1   m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w   wysokości - 50,00 zł.  

3.   Za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1   m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w   wysokości - 100,00 zł.  

4.   Roczne stawki opłat w   wysokości określonej w   ust. 1, 2   i 3   obejmują pełny rok kalendarzowy. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym lub na obiekcie inżynierskim.  

§   4.  

1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § l pkt 3, ustala się następującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia l m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, nie związanego z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,50 zł  

2.   Za każdy dzień umieszczenia reklamy w   pasie drogowym:  

1)   umieszczonej równolegle do osi pasa drogowego - 0,50 zł za 1m 2 ;  

2)   umieszczonej prostopadle lub ukośnie w   stosunku do osi pasa drogowego - 1,00 zł za 1m 2 ;  

3)   przenośne, ustawiane w   pasie drogowym tzw. „potykacze” - 0,20 zł za 1   m 2.

3.   Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w   pasie drogowym reklamy (tablicy informacyjnej) zawierającej informacje o   gminie, powiecie lub województwie w   postaci planów, tablic, plansz, itp.  

§   5.  

Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § l pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia l m 2 powierzchni na:  

1)   ogródki gastronomiczne, handlowe i   usługowe - 1,00 zł;  

2)   stragany niebędące obiektami budowlanymi i   inne urządzenia eksponujące towar - 0,50 zł;  

3)   inne niewymienione w   pkt. 1-3 pozwalające na korzystanie z   pasa drogowego na prawach wyłączności - 0,50 zł.  

§   6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 
mgr inż.   Stanisław   Jureczko
Przewodniczący Rady Gminy  


Uzasadnienie

Ustawa z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych wymaga zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego na cele inne niż związane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg.  

Zajęcie pasa wiąże się z   pobieraniem opłaty, ustalanej w   drodze decyzji administracyjnej przy udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.  

W zależności od celu, na który zajęcie następuje jest ona naliczana za każdy rok lub za liczbę dni zajmowania pasa drogowego.  

W przypadku dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy, stawki opłat określa Rada Gminy w   formie uchwały.  

Przy ustalaniu stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, Rada Gminy stosuje kryteria określone wart. 40 ust. 9   ustawy, dodatkowo swobodę uprawnienia do ustalania wysokości stawek ogranicza określenie przez ustawodawcę maksymalnej wysokości stawek tej opłaty.  

Realizując obowiązek wynikający z   ustawy o   drogach publicznych, po zasięgnięciu opinii komisji Rady Gminy, przedkłada się niniejszy projekt w   celu podjęcia uchwały.  

 

 

 
mgr inż.   Stanisław   Jureczko
Przewodniczący Rady Gminy  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »