| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/223/12 Rady Miejskiej w Nisku

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami), art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 roku Dz.U.Nr 175,poz.1362 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Nisku uchwala warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2. Usługi opiekuńcze, bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

3. Przez osoby samotne należy rozumieć osoby samotnie zamieszkujące /gospodarujące/nie posiadające osób zobowiązanych do utrzymania i alimentacji.

4. Usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom wspólnie zamieszkałym z rodziną lub innymi osobami, tylko wtedy, gdy zdolne  do zapewnienia opieki osoby pracują zawodowo.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się decyzją administracyjną na wniosek zainteresowanego, lub jego przedstawiciela ustawowego po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

2. Decyzja winna określić ilość przyznanych godzin i regulować wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, albo przyznawać świadczenie nieodpłatnie.

3. Jeżeli usługa zostaje przyznana z powodu choroby lub niepełnosprawności wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności.

4. Ze względu na wiek usługi opiekuńcze przyznaje się osobom, które ukończyły 75 rok życia.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcy, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

2. Osoby nie spełniające warunku o którym mowa w ust.1 ponoszą odpłatność za usługi opiekuńcze na zasadach określonych w tabelach stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały, a na specjalistyczne usługi opiekuńcze w tabelach stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się odpłatność za 1 godzinę usług w następującej wysokości:

1) za usługi opiekuńcze   - 12,00 złotych

2) za usługi specjalistyczne  -13,00 złotych

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony zwłaszcza ze względu na:

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług,

2) konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, lub ośrodku wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

3) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającą pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

4) zdarzenie losowe, w tym wystąpienie w rodzinie chorób nieuleczalnych, przewlekłych, ciężkich powodujących znaczny wzrost wydatków na leczenie i rehabilitację, utrzymanie rodziny, czy ograniczających możliwości osiągnięcia dotychczasowych dochodów.

§ 4. Opłata za usługi o której mowa w §5 ust.2 i ust.3 wnoszona jest miesięcznie na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku nr konta BS Stalowa Wola 86 9430 0006 0037 8327 2000 0003 do 5–tego dnia następnego miesiąca po wykonaniu usługi, przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty. W miesiącu grudniu danego roku opłata za usługi jest wnoszona do 30 dnia tego miesiąca.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XLIII/439/2006 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

§ 7. 1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Waldemar Ślusarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/223/12
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 29 października 2012 r.

Informacja do projektu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wyrażona kwotowo

Osoba samotna (brak osób zobowiązanych do alimentacji)

Dochód osoby samotnej

Wysokość odpłatności za 1 godz.
Liczona od kosztu usługi w %

Do 542,00

bezpłatnie

543,00-780,00

5%

781,00-1 019,00

15%

1 020,00- 1300,00

30%

1301,00-1601,00

50%

OD 1 602,00

100%

Osoba samotnie gospodarująca
(posiada osoby zobowiązane do alimentacji):

Dochód osoby samotnie gospodarującej

Wysokość odpłatności za 1 godz.
Liczona od kosztu usługi w %

Do 542,00

bezpłatnie

543,00-780,00

10%

781,00-1 019,00

25%

1 020,00- 1300,00

40%

1301,00-1601,00

70%

OD 1 602,00

100%

Osoby w rodzinie prowadzące wspólne gospodarstwo domowe

Dochód przypadający na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności za 1 godz.
Liczona od kosztu usługi w %

Do 542,00

bezpłatnie

543,00-780,00

15%

781,00-1 019,00

30%

1 020,00- 1300,00

50%

1301,00-1601,00

80 %

OD 1 602,00

100%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/223/12
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 29 października 2012 r.

Informacja do projektu odpłatności za świadczone  specjalistyczne usługi opiekuńcze  wyrażona kwotowo

Osoba samotna (brak osób zobowiązanych do alimentacji)

Dochód osoby samotnej

Wysokość odpłatności za 1 godz.
Liczona od kosztu usługi w %

Do 542,00

bezpłatnie

543,00-780,00

10%

781,00-1 019,00

30%

1 020,00- 1300,00

50%

1301,00-1601,00

70%

OD 1 602,00

100%

Osoba samotnie gospodarująca
(posiada osoby zobowiązane do alimentacji):

Dochód osoby samotnie gospodarującej

Wysokość odpłatności za 1 godz.
Liczona od kosztu usługi w %

Do 542,00

bezpłatnie

543,00-780,00

20%

781,00-1 019,00

40%

1 020,00- 1300,00

60%

1301,00-1601,00

80%

OD 1 602,00

100%

Osoby w rodzinie prowadzące wspólne gospodarstwo domowe

Dochód przypadający na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności za 1 godz.
Liczona od kosztu usługi w %

Do 542,00

bezpłatnie

543,00-780,00

25%

781,00-1 019,00

45%

1 020,00- 1300,00

65%

1301,00-1601,00

85%

OD 1 602,00

100%

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »