| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr 49/2012 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Działając na podstawie art. 17 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zmiany: z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849), zwanej dalej „Kodeksem wyborczym”, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 zmiany: Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889), zwanej dalej „ustawą”

postanawiam:

§ 1. Dokonać podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalić ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Gminy Zaleszany, jak w poniższej tabeli.

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Zaleszany

1

2

Sołectwo Zbydniów numery: od 1-50, 52-53, 56, 58-59, 62-63, 65, 67-68, 70, 72-74, 79, 81, 83-84, 86-88, 91-93, 96-121, 123, 125, 135-137, 143-184, 315-327, 331, 334, 351-367, 371-372, 374-381, 384, 387-389, 396-397, 400-402 i kolejne na obszarze, z którego utworzony jest okręg wyborczy

1

3

Sołectwo Zbydniów numery: od 51, 54-55, 57, 60-61, 64, 66, 69, 71, 75-78, 80, 82, 85, 89-90, 94-95, 122, 124, 126-134, 138-142, 185-314, 328-330, 332-333, 335-350, 368-370, 373, 382-383, 385-386, 390-395, 398-399, 403 i kolejne na obszarze, z którego utworzony jest okręg wyborczy

1

4

Sołectwo Turbia numery: od 1-21, 38-49, 52-56 parzyste, 57, 62-63, 66-70, 72-73, 75-81 nieparzyste, 82-84, 129-249, 298-347, 441, 451, 455, 480, 485-486, 488-489 i kolejne na obszarze, z którego utworzony jest okręg wyborczy

1

5

Sołectwo Turbia numery: od 22-37, 50-51, 53-55 nieparzyste, 58-61, 64-65, 71, 74-80 parzyste, 85-128, 250-297, 348-440, 442-450, 452-454, 456-479, 481-484, 487, 490-497 i kolejne na obszarze, z którego utworzony jest okręg wyborczy

1

6

Sołectwa:
Motycze Szlacheckie;
Kępie Zaleszańskie numery: od 1-70, 163-233, 240-241, 321-329, 331-336, 338-341, 343, 348, 351-352, 355-357, 359, 360, 366, 372-373 i kolejne na obszarze, z którego utworzony jest okręg wyborczy

1

7

Sołectwo Kępie Zaleszańskie numery: od 71-162, 234-239, 242-320, 330, 337, 342, 344-347, 349-350, 353-354, 358, 361-365, 367, 369-371, 374-375 i kolejne na obszarze, z którego utworzony jest okręg wyborczy

1

8

Sołectwo Skowierzyn

1

9

Sołectwo Kotowa Wola

1

10

Sołectwa:
Majdan Zbydniowski
Wólka Turebska

1

11

Sołectwo Agatówka

1

12

Sołectwo Pilchów numery: od 1-162, 241, 244, 247, 249, 253, 259, 264-265, 271, 277, 285, 288-291, 293-294, 298-299, 329, 331, 333-334, 338-339 i kolejne na obszarze, z którego utworzony jest okręg wyborczy

1

13

Sołectwo Pilchów numery: od 163-240, 242-243, 245-246, 248,  250-252, 254-258, 260-263, 266-270, 272-276, 278-284, 286-287, 292, 296-297, 300-328, 330, 332, 335-337, 340-345 i kolejne na obszarze, z którego utworzony jest okręg wyborczy

1

14

Sołectwo Obojnia

1

15

Sołectwo Dzierdziówka

1

§ 2. Ustalony w § 1 podział na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie od następnej kadencji samorządu terytorialnego.

§ 3. 1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Zaleszany.

2. Od postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w trybie art. 420 § 2 Kodeksu wyborczego w terminie 5 dni od daty jego podania do publicznej wiadomości.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy rady gmin zobowiązane były do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do dnia 1 listopada 2012 r.
Podział gminy na okręgi wyborcze musi być zgodny z wymogami określonymi w art. 417 § 1, § 2, § 3 pkt 1 i § 4, art. 418 § 1, art. 419 § 2 – Kodeksu wyborczego, które muszą być rygorystycznie przestrzegane.
Zgodnie z art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego w związku z art. 13 ustawy, podział na okręgi wyborcze dokonywany jest przez radę gminy na wniosek wójta według jednolitej normy przedstawicielstwa. Przy dokonywaniu obecnego podziału normę tę ustala się przez podzielenie liczby mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy według stanu na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału na okręgi wyborcze (art. 13 § 2 ustawy) przez liczbę radnych ustaloną dla danej rady wynikającą z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281).
W dniu 28 września 2012 r. Rada Gminy Zaleszany podjęła uchwałę Nr XXIV/221/2012 w sprawie podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na skutek skargi wniesionej przez wyborców sołectw: Majdan Zbydniowski i Wólka Turebska na ustalenia podjęte w powyższej uchwale postanowieniem Nr 30/2012 z dnia 12 października 2012 r. Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu uznał, że w/w uchwała narusza przepisy Kodeksu wyborczego i wezwał Radę Gminy Zaleszany do podjęcia zgodnej z prawem uchwały w sprawie podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zaleszany w terminie do 31 października 2012 r.
W dniu 29 października 2012 r. Rada Gminy Zaleszany podjęła uchwałę Nr XXV/226/2012 w sprawie podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Na ustalenia podjęte przez Radę Gminy w tej uchwale również została wniesiona skarga przez wyborców sołectw: Majdan Zbydniowski i Wólka Turebska.
Po przeanalizowaniu stanu liczby mieszkańców na dzień 30 września 2012 r. w poszczególnych sołectwach gminy Zaleszany stanowiących jednostki pomocnicze, o których mowa w § 4 pkt 4 uchwały Nr IV/38/2003 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Zaleszany stwierdzam, że uchwała Nr XXV/226/2012 Rady Gminy narusza przepisy art. 417 § 2 i § 3 pkt 1 oraz art. 419 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego.
Dokonywany obecnie podział gminy na okręgi wyborcze musi być zgodny z przepisami Kodeksu wg stanu liczby mieszkańców na koniec III kwartału 2012 r..
Na koniec III kwartału 2012 r. liczba mieszkańców Gminy Zaleszany zgodnie z informacją przesłaną do Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu wynosiła 11 032 osób.
Liczba 11 032 mieszkańców podzielona przez ogólną liczbę 15 radnych wybieranych w gminie daje jednolitą (gminną) normę przedstawicielstwa równą 735,47 mieszkańców na jednego radnego. Zatem liczbę mandatów „przypadającą” wstępnie dla poszczególnych sołectw przedstawia poniższa tabela:

Jednostka pomocnicza - sołectwo

Liczba mieszkańców w jednostce pomocniczej

Mandaty

Mandaty po zaokrągleniu
„przypadające” jednostce pomocniczej

Norma przedstawicielstwa - okręgowa

Agatówka

433

0,5887

1

433

Dzierdziówka

612

0,8321

1

612

Kępie Zaleszańskie

1355

1,8424

2

678

Kotowa Wola

971

1,3203

1

971

Majdan Zbydniowski

466

0,6336

1

466

Motycze Szlacheckie

239

0,3250

0

239

Obojnia

625

0,8498

1

625

Pilchów

1104

1,5011

2

552

Skowierzyn

919

1,2495

1

919

Turbia

1530

2,0803

2

765

Wólka Turebska

405

0,5507

1

405

Zaleszany

1075

1,4617

1

1075

Zbydniów

1298

1,7649

2

649

Razem Gmina

11 032

x

16

x

połączone sołectwa:
- Motycze Szlacheckie
- Zaleszany

1314

1,7866

2

657

połączone sołectwa:
- Motycze Szlacheckie
- Kępie Zaleszańskie

1594

2,1673

2

797

Z powyższego wstępnego wyliczenia wynika, że na terenie gminy Zaleszany jest jedno sołectwo - Motycze Szlacheckie, które z liczbą 239 mieszkańców i ułamkiem liczby mandatów 0,3250 nie może stanowić samodzielnie okręgu wyborczego.
Po zsumowaniu zaokrąglonych mandatów „przypadających” poszczególnym jednostkom pomocniczym ustalona liczba wynosi 16 mandatów, w związku z tym  występuje sytuacja mandatu nadwyżkowego.
Mandat nadwyżkowy - 16 - powstał w gminie Zaleszany w III kwartale 2012 r. na skutek zwiększenia się liczby mieszkańców w sołectwie Pilchów. W efekcie dla tego sołectwa „przypada” obecnie nie 1 a 2 mandaty i w związku z tym należało podzielić to sołectwo na 2 okręgi jednomandatowe, czego Rada Gminy w uchwale Nr XXV/226/2012 nie dokonała ustalając 1 mandat dla całego sołectwa Pilchów, tym samym naruszając przepis art. 417 § 3 pkt 1 Kodeksu wyborczego.
Ponadto w uchwale Nr XXV/226/2012:
- połączono sołectwo Motycze Szlacheckie, które jest za małe, aby samodzielnie stanowić okręg wyborczy z sołectwem Zaleszany, które może samodzielnie stanowić jednomandatowy okręg wyborczy. W połączonych sołectwach liczba mieszkańców wynosi 1 314 osób, a ułamek liczy mandatów 1,7866, co daje 2 mandaty. Na skutek tego połączenia powstał kolejny – 17 - mandat nadwyżkowy;
- dla zlikwidowania jednego mandatu nadwyżkowego połączono sołectwa Majdan Zbydniowski i Wólka Turebska, które mogą stanowić samodzielne okręgi wyborcze;
- dla zlikwidowania drugiego mandatu nadwyżkowego odjęto mandat w sołectwie Pilchów, w którym zaokrąglona liczba mandatów przewyższa ustawową liczbę radnych wybieranych w okręgu, z pominięciem okręgu o niższej normie przedstawicielstwa (sołectwo Agatówka).
Rada Gminy Zaleszany dokonując podziału gminy na okręgi wyborcze nie wykorzystała możliwości połączenia sołectwa Motycze Szlacheckie z częścią sołectwa Kępie Zaleszańskie w celu utworzenia okręgu jednomandatowego. Łącząc te sołectwa nie zwiększa się ogólnej liczby mandatów „przypadających” w sołectwach po zaokrągleniu.
Wychodząc z założenia, że Rada Gminy dokonując podziału gminy na okręgi wyborcze powinna dążyć do zachowania zasady, iż w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest sołectwo, a jeżeli to jest niemożliwe w jak najmniejszym stopniu naruszać tę zasadę, dokonując podziału gminy na okręgi wyborcze należało wykorzystać możliwość połączenia sołectwa Motycze Szlacheckie, z sołectwem Kępie Zaleszańskie, które samo z uwagi na liczbę mieszkańców musi być dzielone na okręgi wyborcze. Przy wyborze takiego połączenia sołectwo Zaleszany nie musi być dzielone na okręgi wyborcze i samodzielnie stanowi okręg wyborczy, a jednocześnie nie tworzy się kolejnego mandatu nadwyżkowego.
Biorąc pod uwagę zasady wynikające z Kodeksu wyborczego i kierując się wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej, w celu likwidacji mandatu nadwyżkowego, należało rozważyć możliwość połączenia sołectw w sposób najbardziej korzystny z uwagi na normę przedstawicielstwa i układ przestrzenny Gminy. Łączenie sołectw w celu utworzenia jednomandatowego okręgu wyborczego powinno jednak odbywać się przy zachowaniu zasady, iż łączone są obszary jednostek osadniczych sąsiadujących ze sobą.Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w sołectwach i układ terytorialny oraz stosując art. 419 § 2 pkt 2 najmniejsza okręgowa norma przedstawicielstwa jest w sołectwie Wólka Turebska. Z uwagi na układ terytorialny może ono być połączone tylko z sołectwem Majdan Zbydniowski.
W związku z faktem, że dokonany w uchwale Nr XXV/226/2012 podział Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze narusza przepisy art. 417 § 2 i § 3 pkt 1 oraz art. 419 § 2 pkt 2 Kodeksu wyborczego Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu działając w trybie art. 17 § 2 Kodeksu wyborczego niniejszym postanowieniem dokonał podziału Gminy Zaleszany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Zaleszany.
Od niniejszego postanowienia wyborcom i Radzie Gminy Zaleszany przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w trybie art. 420 § 2 Kodeksu wyborczego.

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu


Henryka Araszkiewicz

Postanowienie otrzymują:
1. Państwowa Komisja Wyborcza;
2. Wojewoda Podkarpacki;
3. Przewodniczący Rady Gminy Zaleszany;
4. Wójt Gminy Zaleszany;
5. a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »