| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/5785/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Korczyna z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie w   wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego w   sprawie uchwały Nr XX/189/12 Rady Gminy Korczyna z   dnia 5   listopada 2012 r. w   sprawie ustalenia wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna - działając na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 5   oraz art. 18 „a” ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 1113), art. 91 ust. 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   stwierdza nieważność   badanej uchwały.  

UZASADNIENIE  

Uchwałą Nr XX/189/12 Rady Gminy Korczyna z   dnia 5   listopada 2012 r. określiła wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna.  

Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie w   dniu 9   listopada 2012 r.  

Uchwałą Nr XXIV/5368/2012 z   dnia 20 listopada 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie postanowiło wszcząć postępowanie nadzorcze w   sprawie przedmiotowej uchwały.  

Badając powyższą uchwałę w   trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie stwierdziło co następuje:  

Rada Gminy Korczyna określając wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna, działała w   oparciu o   art.6n ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz.391) art.40 ust.1, art.41 i   art.42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz.1591 z   późn.zm.).  

W przedmiotowej uchwale Rada Gminy określiła wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna, termin i   miejsce składania deklaracji, objaśnienia związane z   wypełnieniem deklaracji oraz o   odpowiedzialności karnej wynikającej z   art.233 § 1   Kodeksu karnego za podanie danych niezgodnych z   prawdą.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie zważyło co następuje:  

Określając wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna, Rada Gminy Korczyna postąpiła niezgodnie z   systematyką ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach. Z   punktu widzenia systematyki pierwszym normatywnym obowiązkiem rady gminy związanym z   ustaleniem opłaty winno być dokonanie wyboru metody jej ustalenia oraz określenie konkretnej stawki tej opłaty na podstawie art. 6j ust.1 i   2 ustawy – czego Rada Gminy Korczyna do dnia podejmowania niniejszego rozstrzygnięcia nie dokonała.  

Dopiero na podstawie danych wynikających z   przyjętych, a   wyżej wskazanych, uchwał można przystępować do opracowania wzoru deklaracji. Tym bardziej, że w   części „G” wzoru deklaracji „wyliczenie miesięcznej opłaty” dokonywane jest w   oparciu o   liczbę mieszkańców. Tak więc z   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wynika metoda ustalenia opłaty, która nie została ustalona odrębną uchwałą rady gminy.  

Wynika z   powyższego, że podjęcie uchwały określającej wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed podjęciem uchwały w   sprawie wyboru metody jej ustalenia oraz określenie konkretnej stawki tej opłaty, nastąpiło z   naruszeniem art.6n ust.1 w   związku z   art. 6j ust.1 i   2 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

Na podstawie art.233 ustawy z   dnia 6   czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.553 z   późn.zm.) odpowiedzialności karnej podlega ten, kto składając zeznanie mające służyć za dowód w   postępowaniu sądowym lub w   innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę.  

Wobec powyższego, zobowiązanie do złożenia oświadczenia w   części „J” wzoru deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z   art.233 Kodeks karny w   uchwale organu stanowiącego, stanowiącego przepis prawa miejscowego, pozostaje w   sprzeczności z   w/w przepisem. Ponieważ postępowanie w   przedmiocie wzoru deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna prowadzone jest w   oparciu o   przepisy uchwały Rady Gminy stanowiącej przepis prawa miejscowego, a   nie na podstawie przepisu rangi ustawowej.  

W objaśnieniach do przedmiotowej uchwały odnośniki nr 7   „ilekroć w   uchwale jest mowa o   pojemniku z   odpadami komunalnymi o   pojemności 120 l powstałymi na danej nieruchomości rozumie się przez to worek foliowy o   pojemności 120 l” i   nr 8   „minimalną pojemność pojemników określa odrębna uchwała” nie znajdują odniesienia w   zapisach wzoru deklaracji, tym bardziej, że w/w punkty nie znajdują powiązania z   ustaleniem przez płatnika opłaty w   stosunku do nieruchomości zamieszkałych.  

Dlatego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie orzekło jak w   sentencji.  

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej przysługuje Radzie Gminy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Rzeszowie, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Rzeszowie, w   terminie 30 dni od daty jej doręczenia.  

 

 

ZASTĘPCA PREZESA  


mgr   Anna   Trałka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »