| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.131.2012 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 22 listopada 2012r.

dotyczące uchwały Nr XXI/169/2012 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr III-3/2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/3/97 terenu położonego w miejscowości Kozodrza

Na podstawie art. 85, 86 i 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142., poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz 717 ze zm. ).

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ

uchwały Nr XXI/169/2012 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr III-3/2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/3/97 terenu położonego w miejscowości Kozodrza.

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXI/169/2012 z dnia 28 września 2012 r. Rady Gminy w Ostrowie uchwaliła zmiany nr III-3/2011 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/3/97 terenu położonego w miejscowości Kozodrza. W uchwale tej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1) niewłaściwie, niespójnie z uchwałą Nr XXXI/191/97 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 listopada 1997 r. określona została nazwa zmienianego planu, która stosownie do przytoczonej uchwały brzmi: „ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 5/3/97 w gminie Ostrów ”. Zauważam, iż błąd w tym zakresie został popełniony już na etapie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia przedmiotowej zmiany;

2) w § 1 omyłkowo podano rok 2012 jako rok publikacji dziennika urzędowego Nr 76 w którym zamieszczona została uchwała Nr XXII/173/2008 Rady Gminy w Ostrowie w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/2007 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/3/97 dla terenu położonego w Kozodrzy;

3) w oznaczeniach rysunku zmiany planu, niespójnie z nazwą uchwały oraz ustaleniami zawartymi w § 2 ust. 1 uchwały określono granice planu zamiast granice zmiany planu, ponadto symbol graficzny granicy planu (zmiany planu), przyjęty na rysunku zmiany planu nie jest spójny z symbolem określonym w oznaczeniach tego planu, co sugeruje iż w granicy planu wskazano linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Wyznaczenie linii rozgraniczającej w granicy planu jest niewłaściwe, sprzeczne z jej definicją, ponieważ w rzeczywistości nie rozgranicza ona terenów o różnych przeznaczeniach, ani różnych zasadach zagospodarowania określonych w tym planie;

4) skala rysunku zmiany planu określona w § 2 uchwały oraz na załączniku nr 1 do uchwały, jest niezgodna ze skalą podkładu mapowego, na którym go wykonano, co stanowi naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) ustalenia § 2 ust. 2 uchwały są zbędne, ponieważ stanowią treści informacyjne, opis co zawiera, a czego nie zawiera przedmiotowa zmiana planu,

6) niewłaściwy jest załącznik Nr 2 do przedłożonej uchwały, stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany planu. Z przedłożonej dokumentacji prac planistycznych, uzasadnienia do uchwały oraz treści przedmiotowego załącznika wynika, iż do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu nie wpłynęły żadne uwagi, w związku z powyższym, stosownie do art.17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. 2012 .647-t.j.), wójt gminy nie mógł przekazać radzie gminy listy nieuwzględnionych uwag, ponieważ ich nie było, w związku z czym rada gminy nie miała o czym w przedmiotowym zakresie rozstrzygać;

7) wprowadzone w § 3 ust. 5 przedmiotowej uchwały brzmienie § 3 jest niezrozumiałe - nie zachowują logicznego ciągu z wcześniej wprowadzonymi zmianami;

8) niewłaściwe, mogące budzić trudności interpretacyjne oraz sprzeczne z § 4 przedmiotowej uchwały są wprowadzone wielokrotnie w treści planu odniesienia do rysunku planu, w sytuacji gdy zastępuje się go w całości rysunkiem zmiany planu;

9) wprowadzone w § 3 ust. 12 przedmiotowej uchwały brzmienie § 7 pkt 3 odnosi się do terenu oznaczonego symbolem P,SM,U, który nie występuje na rysunku zmiany planu;

10) w zmienianej uchwale Nr XXXI/191/97 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 listopada 1997 r. § 11 nie jest poprzedzony tekstem „ Rozdział III Przepisy końcowe ”, ustalenia § 3 ust. 18 przedmiotowej uchwały są więc niezrozumiałe – tekst „ Rozdział 3 Przepisy końcowe ” poprzedza § 8 zmienianej, ww. uchwały Nr XXXI/191/97;

11) wprowadzone w § 3 ust. 20 i 39 przedmiotowej uchwały ustalenia § 12 ust. 1 pkt 3 i § 20 pkt 2 odnoszą się do terenów oznaczony symbolami O,P, które nie występują na rysunku zmiany planu;

12) ustalenia § 3 ust. 23 przedmiotowej uchwały określają, iż odpowiednio § 14 otrzymuje nr 22, co jest niezrozumiałe, gdyż w zmienianej uchwale z uwzględnieniem późniejszych zmian nie występuje § 14;

13) ustalenia § 3 ust. 24 przedmiotowej uchwały, wprowadzające zapisy § 13 ust. 1 i 2 są niewłaściwe dla aktu prawa miejscowego jakim jest plan miejscowy, nie spełniają wymogów dotyczących standardów przy zapisywaniu ustaleń tekstu planu miejscowego, określonych w § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z 2003 r. poz. 1587) – stanowią informacje o położeniu terenu w granicy obszaru chronionego krajobrazu, oraz o tym, iż warunki zagospodarowania zostały określone w odrębnych aktach (Rozporządzeniu Wojewody oraz Uchwale Sejmiku Województwa);

14) niezrozumiała jest ustalona w § 3 ust. 24 przedmiotowej uchwały, wprowadzająca zapisy § 13 ust. 3 pkt 7, zasada ochrony i kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu; nie wiadomo na czym ma polegać przyjęcie kwalifikacji terenów w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku; stosownie do art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 r. poz. 150 z póź. zm.), przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, różnicując tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, wskazuje się, które z nich należą do poszczególnych rodzajów terenów;

15) ustalenia § 3 ust. 27 przedmiotowej uchwały skreślają tekst § 15, co jest niezrozumiałe, gdyż w zmienianej uchwale z uwzględnieniem późniejszych zmian jest 13 paragrafów;

16) ustalenia § 3 ust. 27 przedmiotowej uchwały dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury nie spełniają wymogów § 4 pkt 9 ww. rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

17) ustalenia § 3 ust. 30 przedmiotowej uchwały określają, iż występujący po § 15 paragraf 16 otrzymuje nr 23, co jest niezrozumiałe, gdyż w zmienianej uchwale z uwzględnieniem późniejszych zmian nie występuje § 16, nie wiadomo jaka jest jego treść, która pozostać ma w jednolitym tekście przedmiotowego aktu prawa miejscowego;

18) ustalenia wprowadzone do § 16 ust. 4 pkt 1 jednolitego tekstu planu w zakresie podziałów na działki budowlane odsyłają wyłącznie do § 12, który w części dotyczącej minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych nakazuje zachowanie powierzchni ustalonej w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów – w związku z powyższym brak regulacji w tym zakresie;

19) ustalenia wprowadzone między innymi do § 16 ust. 6 pkt 3 oraz § 16 ust. 6 pkt 3 są sprzeczne z ustaleniami wprowadzonymi do § 15, z których wynika, iż obsługa w zakresie infrastruktury zapewniona ma być z istniejących oraz projektowanych sieci;

20) ustalenia zawarte w § 3 ust. 33 i 37 przedmiotowej uchwały, wprowadzające do jednolitego tekstu planu zapisy § 17 ust. 4 i częściowo ust. 6 oraz § 19 ust. 4 i 6, są sprzeczne z ustalonym przeznaczeniem tych terenów – teren rolniczy z zakazem zabudowy, oznaczony symbolem R oraz teren lasów oznaczony symbolem ZL;

21) ustalone w § 18 ust. 2 przeznaczenie podstawowe pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny lub zabudowę usługową, stanowi formę alternatywnego przeznaczenia terenu, niewłaściwego dla ustaleń planu miejscowego, jest wzajemnie sprzeczne z określonymi w dalszej części uchwały zasadami zagospodarowania, z których wynika iż funkcje te muszą w granicach poszczególnych terenów występować łącznie, na odrębnie wydzielonych działkach budowlanych lub w granicach tych samych działek budowlanych;

22) ustalone w § 19 ust. 3 pkt 5 dopuszczenie realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej jest niewłaściwe, sprzeczne z ustalonym przeznaczeniem terenu pod lasy;

23) w przedłożonej dokumentacji prac planistycznych brak dowodów ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu na stronie BIP urzędu gminy Ostrów;

24) przedłożony w dokumentacji prac planistycznych wykaz uzgodnień i opinii do projektu zmiany planu jest niewłaściwy – stosownie do § 12 pkt 10 oraz pkt 11 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacja prac planistycznych winna składać się z wykazu opinii którego wzór określa załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia oraz wykazu uzgodnień według wzoru określonego w załączniku nr 6; ponadto załączony wykaz jest niekompletny, nie zawiera części istotnych informacji w tym między innymi o przebiegu i dacie uzyskanych uzgodnień i opinii;

25) zauważam, iż zamieszczone w dokumentacji prac planistycznych prognoza skutków finansowych oraz prognoza oddziaływania na środowisko, winny być podpisane przez osoby je sporządzające. Brak podpisu na dokumentach oznacza w rzeczywistości ich brak;

26) stosownie do § 12 pkt 16 ww. rozporządzenia w sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przedłożonej dokumentacji prac planistycznych brak wykazu uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

27) zauważam również iż w dokumentacji prac planistycznych brak projektów zmiany planu z poszczególnych etapów jego opracowania (uzgodnień, opinii i wyłożenia), co uniemożliwia ocenę prawidłowości przeprowadzenia procedury określonej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W tym stanie prawnym, zdaniem organu nadzoru należało stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały Rady Gminy w Ostrowie.

              Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGOJanusz Olech
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ostrów

2. Przewodniczący Rady Gminy w Ostrowie

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »