| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/301/2012 Rady Gminy Dębica

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy Dębica uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. W przypadku dokonywania sprzedaży w różnych formach lub różnego asortymentu, dla których stosowane są różne stawki opłaty targowej, pobiera się najwyższą ze stawek.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty targowej zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Inkasent, dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty biletem opłaty targowej będącym drukiem ścisłego zarachowania. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 % pobranej opłaty.

§ 5. Terminem płatności dla inkasentów opłaty targowej jest ostatni dzień każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłata targowa została pobrana. Inkasenci wpłacają pobraną opłatę targową na właściwy rachunek Gminy Dębica lub
w kasie Urzędu Gminy Dębica.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/177/2011Rady Gminy Dębica z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ich wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 124 poz. 2452). Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Żybura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/301/2012
Rady Gminy Dębica
z dnia 29 listopada 2012 r.

Dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Dębica

Lp.

Czynności handlowe i ich rodzaj

Wysokość dziennej stawki opłaty targowej

1.

Sprzedaż płodów rolnych, artykułów spożywczych i przemysłowych.

4 zł

2.

Sprzedaż zwierząt.

6zł

3.

Sprzedaż obwoźna poza miejscami wyznaczonymi przez Gminę do prowadzenia handlu w miejscowościach Kędzierz i Pustków-Osiedle, bez względu na pojazd i asortyment sprzedawanego towaru.

8 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/301/2012
Rady Gminy Dębica
z dnia 29 listopada 2012 r.

Inkasenci opłaty targowej na terenie Gminy Dębica

Lp.

Inkasent

Teren działania

1.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Źródlana 4, 39-207 Brzeźnica

działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 1626/24, położona w sołectwie Kędzierz

2.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Pustków”, Pustków-Osiedle 41a, 39-206 Pustków

działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 3600/46, położona w sołectwie Pustków-Osiedle

3.

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

sprzedaż okazjonalna w trakcie imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica

4.

Sołtys Braciejowej

Sołectwo Braciejowa

5.

Sołtys Brzeźnicy

Sołectwo Brzeźnica

6.

Sołtys Brzeźnicy Woli

Sołectwo Brzeźnica Wola

7.

Sołtys Głobikowej

Sołectwo Głobikowa

8.

Sołtys Gumnisk

Sołectwo Gumniska

9.

Sołtys Kędzierza

Sołectwo Kędzierz, z wyłączeniem działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1626/24

10.

Sołtys Kochanówki

Sołectwo Kochanówka

11.

Sołtys Kozłowa

Sołectwo Kozłów

12.

Sołtys Latoszyna

Sołectwo Latoszyn

13.

Sołtys Nagawczyny

Sołectwo Nagawczyna

14.

Sołtys Paszczyny

Sołectwo Paszczyna

15.

Sołtys Podgrodzia

Sołectwo Podgrodzie

16.

Sołtys Pustkowa

Sołectwo Pustków

17.

Sołtys Pustkowa Krownic

Sołectwo Pustków Krownice

18.

Sołtys Pustkowa-Osiedla

Sołectwo Pustków-Osiedle, z wyłączeniem działki oznaczona w ewidencji gruntów nr 3600/46

19.

Sołtys Pustyni

Sołectwo Pustynia

20.

Sołtys Stobiernej

Sołectwo Stobierna

21.

Sołtys Stasiówki

Sołectwo Stasiówka

22.

Sołtys Zawady

Sołectwo Zawada

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »