| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/147/2012 Rady Miasta Łańcuta

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. "Księżych Górek" w Łańcucie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 5   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz. 1591 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 34 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.647-j.t.), po stwierdzeniu, iż plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łańcuta uchwalonego uchwałą Nr XXVI/247/01 z   dnia 31 października 2001 r. z   późniejszymi zmianami Rada Miasta Łańcuta uchwala co następuje:  

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.   1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w   Łańcucie, zwany dalej planem.  

2.   Plan obejmuje obszar o   powierzchni około 12,8 ha, położony po zachodniej stronie drogi powiatowej - ul. Kardynała Wyszyńskiego.  

3.   Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik Nr 1   – rysunek planu, wykonany na kopii mapy zasadniczej w   skali 1:1000, będący integralną częścią uchwały i   obowiązujący w   zakresie określonym legendą;  

2)   załącznik Nr 2   - rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji zapisanych w   niniejszym planie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania;  

3)   załącznik Nr 3   - rozstrzygnięcie w   sprawie sposobu rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu planu zgłoszonej w   czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu.  

§   2.   W granicach planu wyznacza się następujące tereny o   różnym przeznaczeniu i   różnych zasadach zagospodarowania oznaczone na rysunku planu symbolami:  

1)   MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w   tym: 1MN, 2MN, 3MN;  

2)   MN, U   - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   usługami, w   tym: 1MN, U, 2MN, U;  

3)   MW, U   – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z   usługami, w   tym: 1MW,U, 2MW,U, 3MW,U, 4MW,U;  

4)   1MW - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

5)   U – teren zabudowy usługowej, w   tym: 1U, 2U;  

6)   ZP – teren zieleni, w   tym 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP;  

7)   E – teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w   tym 1E i   2E;  

8)   1KDZ - teren poszerzenia drogi publicznej klasy zbiorczej;  

9)   KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej, w   tym: 1KDD, 2KDD, 3KDD;  

10)   KDW – teren drogi wewnętrznej, w   tym: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW;  

11)   KDx - teren ciągu pieszo - jezdnego, w   tym: 1KDx, 2KDx i   3KDx;  

12)   Kx – teren ciągu pieszego, w   tym: 1Kx, 2Kx.  

Rozdział 2.
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

§   3.   1.   Na terenie objętym planem dopuszcza się:  

1)   przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz budowę nowych sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z   ich przeznaczeniem w   planie;  

2)   lokalizację kondygnacji podziemnej budynku;  

3)   lokalizację obiektów małej architektury;  

4)   lokalizację wolnostojących nośników reklamowych z   wyłączeniem terenu 1MN, 2MN, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP;  

5)   wydzielenie działek budowlanych o   powierzchniach nie większych niż 0,05 ha z   przeznaczeniem pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.  

2.   Przy zagospodarowaniu części terenu objętego planem należy uwzględnić położenie w   obrębie stanowiska archeologicznego wielokulturowego nr 3   (AZP 102-78/7) wpisanego do rejestru zabytków A-854 z   dnia 23.09.1982 r. poprzez ochronę konserwatorską, zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   niniejszej uchwale.  

3.   Wyznacza się strefę ekspozycji zabytkowego zespołu miejskiego w   zasięgu oznaczonym na rysunku planu, zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   niniejszej uchwale.  

4.   Przy zagospodarowaniu części terenu objętego planem należy uwzględnić położenie w   obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów” określonego w   dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i   Leśnictwa z   dnia 18.07.1997 r. znak KDH-I/013/6037/97 poprzez zapewnienie ochrony czystości gruntu oraz wód podziemnych i   powierzchniowych, zgodnie z   ustaleniami zawartymi w   niniejszej uchwale.  

§   4.   Na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (nie dotyczy sieci i   urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg), w   rozumieniu przepisów dotyczących ochrony środowiska.  

§   5.   Zasady kształtowania działek budowlanych: linie podziału wewnętrznego mogą być przesuwane do 5   m w   obie strony, przy zachowaniu wielkości działek określonych w   niniejszej uchwale.  

§   6.   Zasady obsługi terenu w   zakresie infrastruktury technicznej:  

1)   zaopatrzenie w   energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej siec i   elektroenergetycznej zlokalizowanej na terenie objętym planem oraz poprzez rozbudowę sieci przebiegających po północnej, południowej, zachodniej oraz wschodniej stronie terenu objętego planem;  

2)   zaopatrzenie w   wodę: poprzez rozbudowę sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie objętym planem oraz sieci zlokalizowanych poza granicami terenu objętego planem od strony północnej i   wschodniej o   parametrach nie mniejszych niż ø 25 mm lub budowę nowych sieci o   parametrach nie mniejszych niż ø 100 mm;  

3)   zaopatrzenie w   sieć telekomunikacyjną poprzez budowę i   rozbudowę sieci teletechnicznych zlokalizowanych poza granicami terenu objętego planem lub z   indywidualnych systemów telekomunikacyjnych;  

4)   zaopatrzenie w   gaz poprzez rozbudowę istniejącej sieci gazowej zlokalizowanej na terenie objętym planem oraz poprzez rozbudowę sieci przebiegającej po północnej oraz wschodniej stronie terenu objętego planem o   ciśnieniu nie mniejszym niż 10kPa;  

5)   odprowadzanie ścieków bytowo – sanitarnych: poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie objętym planem oraz sieci zlokalizowanych poza granicami terenu objętego planem od strony północnej i   wschodniej o   parametrach nie mniejszych niż ø200 mm; lub budowę nowych sieci o   parametrach nie mniejszych niż ø200 mm;  

6)   odprowadzenie wód opadowych poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej;  

7)   gromadzenie i   usuwanie odpadów komunalnych oraz związanych z   prowadzoną działalnością na zasadach obowiązujących w   mieście Łańcut;  

8)   zaopatrzenie w   ciepło z   indywidualnych źródeł ciepła nie pogarszających stan środowiska naturalnego lub z   lokalnej sieci ciepłowniczej.  

§   7.   1.   Tereny oznaczone symbolami: 1MN o   pow. 1,76 ha, 2MN o   pow. 1,02 ha oraz 3MN o   pow. 0,15 ha, przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2.   Zasady zagospodarowania terenu:  

1)   ustala się obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   na wszystkich terenach dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej w   kondygnacji i   parteru, w   jednym budynku z   funkcją mieszkaniową, przy czym powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekroczyć 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;  

3)   na terenie 2MN w   obrębie strefy ekspozycji zabytkowego zespołu miejskiego zakazuje się zagospodarowania zielenią wysoką w   odległości mniejszej niż 25 m od drogi 3KDD, na pozostałej części w   obrębie ww. strefy dopuszcza się zagospodarowanie zielenią wysoką w   skupiskach nie większych niż 2   drzewa przy czym odległość pomiędzy skupiskami nie może być mniejsza niż 10 m;  

4)   przyjmuje się udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki budowlanej:  

a)   o pow. do 0,15 ha – nie mniej niż 40%,  

b)   o pow. powyżej 0,15 ha – nie mniej niż 50%;  

5)   przyjmuje się wielkość powierzchni zabudowy dla działki budowlanej:  

a)   o pow. nie większej niż 0,10 ha – nie więcej niż 18%,  

b)   o pow. od 0,10 ha do 0,15 ha – co najwyżej do 16%,  

c)   o pow. powyżej 0,15 ha – co najwyżej do 14%;  

6)   przyjmuje się wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,03 do 0,5;  

7)   na działce budowlanej o   powierzchni:  

a)   nie większej niż 0,09 ha dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego,  

b)   od 0,09 ha do 0,15 ha dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego i   jednego niemieszkalnego,  

c)   powyżej 0,15 ha i   nie większej niż 0,19 ha dopuszcza się lokalizację dwóch budynków mieszkalnych i   jednego niemieszkalnego, lub jednego mieszkalnego i   dwóch niemieszkalnych,  

d)   powyżej 0,19 ha dopuszcza się lokalizację dwóch budynków mieszkalnych i   dwóch niemieszkalnych;  

8)   należy przyjąć poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej.  

3.   Zasady podziału na działki budowlane:  

1)   powierzchnia działki na terenie 1MN nie mniejsza niż 0,07 ha i   nie większa niż 0,24 ha;  

2)   powierzchnia działki na terenie 2MN i   3MN nie mniejsza niż 0,07 ha i   nie większa niż 0,13 ha;  

3)   podział na działki zgodnie z   zasadą ustaloną na rysunku oraz w   §5 uchwały.  

4.   Cechy zabudowy budynków mieszkalnych:  

1)   teren oznaczony symbolem 1MN:  

a)   lokalizacja w   pierwszej linii zabudowy - w   obowiązującej linii zabudowy dla działek z   obowiązującą linią zabudowy,  

b)   szerokość elewacji frontowej od 7   m do 18 m,  

c)   poziom okapu licząc od uśrednionego poziomu terenu przy elewacji frontowej - od 3m do 4,5 m,  

d)   wysokość zabudowy od 7   m do 10 m,  

e)   dach nad bryłą główną budynku o   schemacie dwuspadowym lub wielospadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°,  

f)   kierunek lokalizacji głównej kalenicy budynku: równolegle lub prostopadle do drogi 2KDW;  

2)   teren oznaczony symbolem 2MN i   3MN:  

a)   lokalizacja w   pierwszej linii zabudowy - w   obowiązującej linii zabudowy dla działek z   obowiązującą linią zabudowy,  

b)   szerokość elewacji frontowej od 9   m do 15 m,  

c)   poziom okapu licząc od uśrednionego poziomu terenu przy elewacji frontowej - od 3m do 4   m,  

d)   wysokość zabudowy od 7   m do 9   m,  

e)   dach nad bryłą główną budynku o   schemacie dwuspadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°,  

f)   kierunek lokalizacji głównej kalenicy budynku: równolegle do drogi 3KDD;  

3)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko- podobny w   kolorze czerwonym lub brązowym;  

4)   kubatura wszystkich budynków na tej samej działce budowlanej:  

a)   o pow. działki nie większej niż 0,10 ha - nie mniejsza niż 200 m 3 i nie większa niż 1700 m 3 ,  

b)   o pow. działki od 0,10 ha do 0,15 ha - nie mniejsza niż 200 m 3 i nie większa niż 2200m 3 ,  

c)   o pow. działki powyżej 0,15 ha - nie mniejsza niż 200 m 3 i nie większa niż 2800 m 3 .  

5.   Cechy zabudowy dla wiat, budynków gospodarczych, garażowych i   o połączonych funkcjach:  

1)   zakaz przekraczania linii zabudowy;  

2)   lokalizacja w   drugiej linii zabudowy, w   odległości:  

a)   nie mniejszej niż 15 m od linii rozgraniczającej terenu 1KDZ, 1KDD i   3KDD,  

b)   nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej terenu 2KDW i   3KDW;  

3)   dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w   odległości mniejszej niż 3   m, ale nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki budowlanej;  

4)   powierzchnia zabudowy jednego budynku nie większa niż 50 m 2 dla działek o   powierzchni do 0,10 ha i   nie większa niż 70 m 2 dla działek o   powierzchni powyżej 0,1 ha;  

5)   szerokość elewacji frontowej od 4,5 m do 12 m;  

6)   poziom okapu licząc od uśrednionego poziomu terenu przy elewacji frontowej do 3,8 m;  

7)   wysokość zabudowy do 6   m;  

8)   na terenie 1MN dachy nad bryłą główną budynku o   schemacie dwuspadowym lub wielospadowym i   nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°;  

9)   na terenie 2MN i   3MN dachy nad bryłą główną budynku o   schemacie dwuspadowym i   nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°;  

10)   dopuszcza się dachy pulpitowe na budynkach lokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, nachylenie połaci dachowych od 30° do 45°;  

11)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko - podobny w   kolorze czerwonym lub brązowym;  

12)   kubatura jednego budynku nie większa niż 550 m 3 .  

6.   Cechy zabudowy dla obiektów małej architektury:  

1)   zakaz przekraczania linii zabudowy;  

2)   lokalizacja w   drugiej linii zabudowy, w   odległości:  

a)   nie mniejszej niż 15 m od linii rozgraniczającej terenu 1KDZ, 1KDD i   3KDD,  

b)   nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej terenu 2KDW i   3KDW;  

3)   wysokość do 4   m;  

4)   dachy o   schemacie spadowym i   nachyleniu do 45°;  

5)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna, materiał dachówko - podobny lub gont w   kolorze czerwonym lub brązowym, dopuszcza się zastosowanie materiałów przeziernych lub częściowo przeziernych tj. szkło, leksan itp.;  

7.   Zasady sytuowania tablic i   urządzeń reklamowych:  

1)   lokalizowane na elewacjach o   łącznej powierzchni tablic nie większej niż 1,8 m 2 na każdą elewację;  

2)   lokalizowane na ogrodzeniach o   łącznej powierzchni tablic nie większej niż 1   m 2 dla jednej działki budowlanej.  

8.   Miejsca postojowe: na terenie działki o   funkcji mieszkalnej - w   ilości minimum 1   miejsce niezależnie od miejsca w   garażu, a   w przypadku lokalizacji funkcji usługowej dodatkowo należy zapewnić miejsca postojowe w   ilości dostosowanej do programu usług, lecz nie mniej niż 2   miejsca i   nie mniej niż 1   miejsce na 30 m 2 powierzchni użytkowej związanej z   funkcją usługową.  

9.   Dostępność komunikacyjna terenu do drogi publicznej:  

1)   teren oznaczony symbolem 1MN:  

a)   poprzez ciągi pieszo - jezdne 1KDx i   2KDx oraz drogę wewnętrzną 2KDW do drogi 1KDD,  

b)   przez drogę wewnętrzną 1KDW, teren 3ZP i   teren 1KDZ do drogi publicznej położonej po południowej stronie terenu objętego planem;  

2)   teren oznaczony symbolem 2MN i   3 MN - bezpośrednio do drogi 1KDD i   3KDD lub poprzez drogi wewnętrzne 4KDW i   5KDW oraz ciąg pieszo jezdny 3KDx do drogi 3KDD.  

§   8.   1.   Tereny oznaczone symbolami: 1MN,U o   pow. 0,22 ha oraz 2MN,U o   pow. 0,33 ha, przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z   usługami.  

2.   Zasady zagospodarowania terenu:  

1)   ustala się obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się zagospodarowanie terenu w   dowolnych proporcjach dla realizacji funkcji mieszkalnej i   usługowej;  

3)   przyjmuje się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;  

4)   przyjmuje się wielkość powierzchni zabudowy: co najwyżej do 20% powierzchni działki budowlanej;  

5)   przyjmuje się wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,03 do 0,5;  

6)   należy przyjąć poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo - usługowej.  

3.   Teren 1MN,U należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną.  

4.   Zasady podziału na działki budowlane terenu 2MN,U:  

1)   powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,1 ha i   nie większa niż 0,25 ha;  

2)   podział na działki zgodnie z   zasadą ustaloną na rysunku oraz w   §5 uchwały.  

5.   Cechy zabudowy budynków mieszkalnych i   usługowych:  

1)   tereny oznaczone symbolami: 1MN,U, 2MN,U:  

a)   budynki należy lokalizować pod kątem prostym do drogi 2KDW,  

b)   na terenie 1MN,U: lokalizacja w   obowiązującej linii zabudowy przynajmniej jednego budynku w   taki sposób aby co najmniej jeden narożnik głównej bryły budynku na poziomie terenu był usytuowany w   obowiązującej linii zabudowy,  

c)   na terenie 2MN,U: lokalizacja w   obowiązującej linii zabudowy,  

d)   szerokość elewacji frontowej od 10 do 28 m,  

e)   poziom okapu licząc od uśrednionego poziomu terenu przy elewacji frontowej - od 3,2 m do 4,5 m,  

f)   wysokość zabudowy od 7   do 11 m,  

g)   dach nad bryłą główną budynku o   schemacie wielospadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°,  

h)   kierunek lokalizacji głównej kalenicy budynku: prostopadle do drogi 2KDW;  

2)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko- podobny w   kolorze czerwonym lub brązowym;  

3)   kubatura jednego budynku na działkach o   powierzchni:  

a)   od 0,10 ha do 0,18 ha - nie mniejsza niż 700 m 3 i nie większa niż 2600 m 3 ,  

b)   powyżej 0,18 ha - nie większa niż 3500 m 3 .  

6.   Cechy zabudowy dla wiat, budynków gospodarczych, garażowych i   o połączonych funkcjach:  

1)   zakaz przekraczania linii zabudowy;  

2)   lokalizacja w   drugiej linii zabudowy, w   odległości co najmniej 5   m od obowiązującej linii zabudowy i   w odległości nie mniejszej niż 15 m od linii rozgraniczającej terenu: 3KDW i   2KDW;  

3)   dopuszcza się lokalizację budynku ścianą nie dłuższą niż 10 m:  

a)   w odległości od 1,5 m do 3   m od granicy działki budowlanej,  

b)   na terenie 2MN,U dopuszcza się lokalizację budynku bezpośrednio przy granicy prostopadłej do obowiązującej linii zabudowy;  

4)   powierzchnia zabudowy jednego budynku nie większa niż 80 m 2 dla działek o   powierzchni do 0,15 ha i   nie większa niż 120 m 2 dla działek o   powierzchni powyżej 0,15ha;  

5)   szerokość elewacji frontowej od 4,5 m do 12 m;  

6)   poziom okapu licząc od uśrednionego poziomu terenu przy elewacji frontowej do 3,8 m;  

7)   wysokość zabudowy do 6   m;  

8)   dach nad bryłą główną budynku o   schemacie dwuspadowym lub wielospadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°;  

9)   dopuszcza się dachy pulpitowe na budynkach lokalizowanych bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, nachylenie połaci dachowych od 30° do 45°;  

10)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko- podobny w   kolorze czerwonym lub brązowym;  

11)   kubatura jednego budynku nie większa niż 550 m 3 .  

7.   Cechy zabudowy dla obiektów małej architektury:  

1)   zakaz przekraczania linii zabudowy;  

2)   lokalizacja w   drugiej linii zabudowy, w   odległości nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej terenu 2KDW i   3KDW;  

3)   wysokość do 4   m;  

4)   dachy o   schemacie spadowym i   nachyleniu do 45°;  

5)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna, materiał dachówko- podobny lub gont w   kolorze czerwonym lub brązowym, dopuszcza się zastosowanie materiałów przeziernych lub częściowo przeziernych tj. szkło, leksan itp.  

8.   Zasady sytuowania tablic i   urządzeń reklamowych:  

1)   lokalizowane na elewacjach o   łącznej powierzchni tablic nie większej niż 5   m 2 na każdą elewację;  

2)   urządzenia wolnostojące o   wysokości do 4   m i   powierzchni tablicy nie większej niż 4   m 2 ;  

3)   dopuszcza się wyłącznie jedno urządzenie reklamowe wolnostojące na jednej działce budowlanej.  

9.   Miejsca postojowe: na terenie działki o   funkcji mieszkalnej - w   ilości minimum 1   miejsce niezależnie od miejsca w   garażu, a   w przypadku lokalizacji funkcji usługowej dodatkowo należy zapewnić miejsca postojowe w   ilości dostosowanej do programu usług, lecz nie mniej niż 2   miejsca i   nie mniej niż 1   miejsce na 30 m 2 powierzchni użytkowej związanej z   funkcją usługową.  

10.   Dostępność komunikacyjna terenu do drogi publicznej: bezpośrednio z   drogi 1KDD lub pośrednio do drogi 1KDD przez teren dróg wewnętrznych 2KDW i   3KDW.  

§   9.   1.   Tereny oznaczone symbolami: 1MW, U   o pow. 1,44 ha, 2MW,U o   pow. 0,94 ha, 3MW,U o   pow. 1,11 ha, 4MW,U o   pow. 1,23 ha przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z   usługami.  

2.   Zasady zagospodarowania terenu:  

1)   ustala się obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   na wszystkich terenach w   odległości do 30 m od linii rozgraniczającej dróg publicznych dopuszcza się lokalizację funkcji usługowej w   kondygnacji parteru, w   jednym budynku z   funkcją mieszkaniową;  

3)   przyjmuje się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;  

4)   przyjmuje się wielkość powierzchni zabudowy: co najwyżej do 20% powierzchni działki;  

5)   przyjmuje się wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 1,2;  

6)   należy przyjąć poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

3.   Zasady podziału na działki budowlane:  

1)   każdy z   terenów 1MW,U, 2MW,U i   3MW,U należy zagospodarować jako odrębną działkę budowlaną;  

2)   na terenie 4MW,U dopuszcza się wydzielenie działek o   powierzchni nie mniejszej niż 0,38 ha, kierunek podziału na działki: równolegle i   prostopadle do linii rozgraniczających terenu.  

4.   Cechy zabudowy budynków mieszkalnych:  

1)   dach nad bryłą główną budynku o   schemacie dwuspadowym lub wielospadowym;  

2)   nachylenie połaci dachowych od 30° do 45°;  

3)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko- podobny w   kolorze czerwonym lub brązowym;  

4)   teren oznaczony symbolem 1MW,U i   2MW,U:  

a)   lokalizacja w   obowiązującej linii zabudowy przynajmniej jednego budynku z   funkcją usługową w   kondygnacji parteru, powierzchnia usług nie mniejsza niż 40% powierzchni zabudowy,  

b)   wysokość zabudowy do 18 m,  

c)   suma kubatur budynków lokalizowanych na terenie 1MW,U nie mniejsza niż 500 m 3 i nie większa niż                 53 000 m 3 ,  

d)   suma kubatur budynków lokalizowanych na terenie 2MW,U nie mniejsza niż 500 m 3 i nie większa niż                   35 000 m 3 ,  

e)   kierunek lokalizacji głównej kalenicy budynku:  

-   równolegle do obowiązującej linii zabudowy - dla budynków lub ich części lokalizowanych w   pierwszej linii zabudowy (budynki lokalizowane do 30 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDD),  

-   równolegle lub prostopadle do obowiązującej linii zabudowy z   możliwością odchylenia do 2° - dla budynków lub ich części lokalizowanych w   drugiej linii zabudowy;  

5)   teren oznaczony symbolem 3MW,U i   4MW,U:  

a)   na terenie 3MW,U lokalizacja w   obowiązującej linii zabudowy przynajmniej jednego budynku z   funkcją usługową w   kondygnacji parteru, powierzchnia usług nie mniejsza niż 40% powierzchni zabudowy,  

b)   wysokość zabudowy:  

-   na części terenu do 18 m zgodnie z   oznaczeniami rysunku planu,  

-   na części terenu do 12 m zgodnie z   oznaczeniami rysunku planu,  

c)   suma kubatur budynków lokalizowanych na terenie 3MW,U nie mniejsza niż 500 m 3 i nie większa niż                 35 000 m 3 ,  

d)   suma kubatur budynków lokalizowanych na terenie 4MW,U nie mniejsza niż 500 m 3 i nie większa niż                 50 000 m 3 ,  

e)   kierunek lokalizacji głównej kalenicy budynku na terenie 3MW,U:  

-   równolegle do obowiązującej linii zabudowy - dla budynków lub ich części lokalizowanych w   pierwszej linii zabudowy (budynki lokalizowane do 30 m od linii rozgraniczającej drogi 1KDD),  

-   równolegle lub prostopadle do obowiązującej linii zabudowy z   możliwością odchylenia do 2° - dla budynków lub ich części lokalizowanych w   drugiej linii zabudowy,  

f)   kierunek lokalizacji głównej kalenicy budynku na terenie 4MW,U: równolegle lub prostopadle do obowiązującej linii zabudowy.  

5.   Cechy zabudowy dla obiektów małej architektury:  

1)   zakaz przekraczania linii zabudowy;  

2)   lokalizacja w   drugiej linii zabudowy w   odległości nie mniejszej niż 15 m od linii rozgraniczającej terenu 1KDD, 2KDD;  

3)   wysokość do 4   m;  

4)   dachy o   schemacie spadowym i   nachyleniu do 45°;  

5)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna, materiał dachówko- podobny lub gont w   kolorze czerwonym lub brązowym, dopuszcza się zastosowanie materiałów przeziernych lub częściowo przeziernych tj. szkło, leksan itp.  

6.   Miejsca postojowe:  

1)   na terenie działki w   ilości minimum 1,5 miejsca na jeden lokal mieszkalny, a   w przypadku lokalizacji funkcji usługowej dodatkowo należy zapewnić miejsca postojowe w   ilości dostosowanej do programu usług, lecz nie mniej niż 1   miejsce na 30 m 2 powierzchni użytkowej związanej z   funkcją usługową;  

2)   dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych do obsługi terenu w   pasach przyległych dróg publicznych 1KDD i   2KDD.  

7.   Dostępność komunikacyjna terenu do drogi publicznej:  

1)   teren oznaczony symbolem 1MW,U i   3MW,U - bezpośrednio do drogi 1KDD i   2KDD;  

2)   teren oznaczony symbolem 2MW,U - bezpośrednio do drogi 1KDD;  

3)   teren oznaczony 4MW,U – bezpośrednio do drogi 3KDD.  

§   10.   1.   Teren oznaczony symbolem: 1MW o   pow. 1,12 ha, przeznacza się pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

2.   Zasady zagospodarowania terenu:  

1)   ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   przyjmuje się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;  

3)   przyjmuje się wielkość powierzchni zabudowy: co najwyżej do 20% powierzchni działki budowlanej;  

4)   przyjmuje się wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 1,1;  

5)   należy przyjąć poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.  

3.   Zasady podziału na działki budowlane: teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną.  

4.   Cechy zabudowy budynków mieszkalnych:  

1)   wysokość zabudowy do 18 m;  

2)   suma kubatur budynków lokalizowanych na terenie nie mniejsza niż 500 m 3 i nie większa niż 40 000 m 3 ;  

3)   dach nad bryłą główną budynku o   schemacie dwuspadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30° do 43°;  

4)   kierunek głównej kalenicy budynku: równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczającej terenu 2MW,U z   możliwością odchylenia do 2°.  

5.   Cechy zabudowy dla obiektów małej architektury:  

1)   wysokość do 4   m;  

2)   dachy o   schemacie spadowym i   nachyleniu do 45°;  

3)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna, materiał dachówko- podobny lub gont w   kolorze czerwonym lub brązowym, dopuszcza się zastosowanie materiałów przeziernych lub częściowo przeziernych tj. szkło, leksan itp.  

6.   Miejsca postojowe: na terenie działki w   ilości minimum 1   miejsce na jeden lokal mieszkalny.  

7.   Dostępność komunikacyjna terenu do drogi publicznej: przez teren położony poza granicami planu od jego wschodniej strony.  

§   11.   1.   Teren oznaczony symbolem 1U o   pow. 0,60 ha przeznacza się pod lokalizację zabudowy usługowej.  

2.   Zasady zagospodarowania terenu:  

1)   teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną;  

2)   ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków zgodnie z   rysunkiem planu;  

3)   teren należy zagospodarować pod usługi sakralne;  

4)   dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej w   jednym budynku z   funkcją usługową, przy czym powierzchnia użytkowa funkcji mieszkaniowej nie może przekroczyć 50% powierzchni użytkowej wszystkich budynków;  

5)   przyjmuje się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;  

6)   przyjmuje się wielkość powierzchni zabudowy co najwyżej do 20% powierzchni działki budowlanej;  

7)   przyjmuje się wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,7;  

8)   łączna kubatura budynków nie większa niż 20 000 m 3 ;  

9)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko- podobny w   kolorze czerwonym lub brązowym.  

3.   Cechy zabudowy budynku sakralnego - kościoła:  

1)   wysokość zabudowy do 26 m, nie licząc elementu wysokościowego – wieży lub krzyża;  

2)   dachy o   schemacie spadowym i   nachyleniu połaci dachowych od 30° do 50°;  

3)   kierunek najdłuższej kalenicy budynku prostopadle do drogi 1KDD.  

4.   Cechy zabudowy pozostałych budynków usługowych:  

1)   budynki należy lokalizować pod kątem prostym do linii zabudowy;  

2)   wysokość zabudowy do 15 m;  

3)   dach nad bryłą główną budynku o   schemacie dwuspadowym lub wielospadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°;  

4)   kierunek najdłuższej kalenicy równolegle lub prostopadle do drogi 1KDD.  

5.   Cechy zabudowy dla obiektów małej architektury:  

1)   zakaz przekraczania linii zabudowy;  

2)   wysokość do 5   m;  

3)   dachy o   schemacie spadowym i   nachyleniu do 45°;  

4)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna, materiał dachówko- podobny lub gont w   kolorze czerwonym lub brązowym, dopuszcza się zastosowanie materiałów przeziernych lub częściowo przeziernych tj. szkło, leksan itp.  

6.   Zasady sytuowania tablic i   urządzeń reklamowych:  

1)   lokalizowane na elewacjach o   powierzchni tablicy nie większej niż 8   m 2 ;  

2)   urządzenia wolnostojące o   wysokości do 4   m i   powierzchni tablicy nie większej niż 5   m 2 .  

7.   Miejsca postojowe: w   ilości dostosowanej do programu usług, lecz nie mniej niż 20 miejsc. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych do obsługi terenu w   pasie przyległej drogi publicznej 1KDD oraz na terenie 1ZP.  

8.   Dostępność komunikacyjna terenu bezpośrednio do drogi 1KDD.  

§   12.   1.   Teren oznaczony symbolem 2U o   pow. 0,28 ha przeznacza się pod lokalizację zabudowy usługowej.  

2.   Zasady zagospodarowania terenu:  

1)   ustala się obowiązującą i   nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   dopuszcza się lokalizację nie więcej niż dwóch budynków usługowych;  

3)   przyjmuje się udział powierzchni biologicznie czynnej: nie mniej niż 40% powierzchni działki budowlanej;  

4)   przyjmuje się wielkość powierzchni zabudowy co najwyżej do 20% powierzchni działki budowlanej;  

5)   przyjmuje się wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,57;  

6)   teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną;  

7)   dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej w   jednym budynku z   funkcją usługową, przy czym powierzchnia użytkowa funkcji mieszkaniowej nie może przekroczyć 50% powierzchni użytkowej wszystkich budynków;  

8)   łączna kubatura budynków nie większa niż 5500 m 3 .  

3.   Cechy zabudowy budynków usługowych:  

1)   szerokość elewacji frontowej od 10 m do 20 m;  

2)   poziom okapu licząc od uśrednionego poziomu terenu przy elewacji frontowej - od 3,2 m do 7   m;  

3)   wysokość zabudowy od 7   do 12 m;  

4)   dach nad bryłą główną budynku o   schemacie wielospadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45°;  

5)   kierunek najdłuższej kalenicy budynku równolegle do obowiązującej linii zabudowy;  

6)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna lub materiał dachówko- podobny w   kolorze czerwonym lub brązowym.  

4.   Cechy zabudowy dla obiektów małej architektury:  

1)   lokalizacja w   drugiej linii zabudowy, w   odległości nie mniejszej niż 15 m od linii rozgraniczającej terenu 1KDD i   w odległości nie mniejszej niż 10 m od linii rozgraniczającej terenu 3KDD;  

2)   wysokość do 5   m;  

3)   dachy o   schemacie spadowym i   nachyleniu do 45°;  

4)   pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna, materiał dachówko- podobny lub gont;  

5)   w kolorze czerwonym lub brązowym, dopuszcza się zastosowanie materiałów przeziernych lub częściowo przeziernych tj. szkło, leksan itp.  

5.   Zasady sytuowania tablic i   urządzeń reklamowych:  

1)   lokalizowane na elewacjach o   powierzchni tablicy nie większej niż 8   m 2 ;  

2)   urządzenia wolnostojące o   wysokości do 4   m i   powierzchni tablicy nie większej niż 5   m 2 .  

6.   Miejsca postojowe: w   ilości dostosowanej do programu usług, lecz nie mniej niż 4   miejsca. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych do obsługi terenu w   pasie przyległej drogi publicznej 1KDD i   3KDD.  

7.   Dostępność komunikacyjna terenu bezpośrednio do drogi 1KDD i   3KDD.  

§   13.   1.   Teren oznaczony symbolem 1ZP o   pow. 0,57 ha, 2ZP o   pow. 0,001 ha, 3ZP o   pow. 0,13 ha, 4ZP o   pow. 0,13 ha i   5ZP o   pow. 0,08 ha, przeznacza się pod teren zieleni.  

2.   Na terenie 1ZP:  

1)   dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych o   powierzchni nie przekraczającej 10% terenu;  

2)   zakazuje się zagospodarowania urządzeniami i   tablicami reklamowymi oraz zielenią wysoką terenu w   obrębie strefy ekspozycji zabytkowego zespołu miejskiego.  

3.   Zasady zagospodarowania terenu 1ZP:  

1)   ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy dla amfiteatru, auli, sceny oraz obiektów małej architektury zgodnie z   rysunkiem planu;  

2)   przyjmuje się udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 70% powierzchni działki budowlanej;  

3)   przyjmuje się wielkość powierzchni zabudowy co najwyżej do 10% powierzchni działki budowlanej;  

4)   przyjmuje się wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,12;  

5)   teren należy zagospodarować jako jedną działkę budowlaną.  

4.   Cechy zabudowy na terenie 1ZP dla amfiteatru, auli, sceny:  

1)   wysokość zabudowy do 12 m;  

2)   dach nad bryłą główną budynku o   schemacie spadowym, o   nachyleniu połaci dachowych od 30° do 45° lub o   przekroju łuku.  

5.   Cechy zabudowy na terenie 1ZP dla obiektów małej architektury:  

1)   wysokość do 7   m;  

2)   dach o   schemacie spadowym i   nachyleniu połaci dachowych do 65°.  

6.   Dostępność komunikacyjna terenu 1ZP do dróg publicznych 1KDD i   3KDD.  

§   14.   Teren oznaczony symbolem 1KDZ o   pow. 0,2 ha, przeznacza się pod poszerzenie drogi publicznej klasy zbiorczej.  

§   15.   1.   Tereny oznaczone symbolami 1KDD o   pow. 0,63 ha, 2KDD o   pow. 0,17 ha, 3KDD o   pow. 0,2 ha, przeznacza się pod drogi publiczne klasy dojazdowej.  

2.   Szerokość w   granicach planu od 10 m do 20 m, zgodnie z   rysunkiem planu.  

3.   Dopuszcza się wykonanie miejsc postojowych lokalizowanych równolegle lub prostopadle do jezdni.  

§   16.   1.   Tereny oznaczone symbolem 1KDx o   pow. 0,002 ha, 2KDx o   pow. 0,002 ha i   3KDx o   pow. 0,003 ha, przeznacza się pod ciągi pieszo – jezdne.  

2.   Szerokość w   granicach planu od 6   m do 8   m z   poszerzeniami na zakończeniu do 18 m - zgodnie z   rysunkiem planu.  

§   17.   1.   Tereny oznaczone symbolem 1KDW o   pow. 0,01 ha, 2KDW o   pow. o   pow. 0,12 ha, 3KDW o   pow. o   pow. 0,08 ha, 4KDW o   pow. o   pow. 0,019 ha, 5KDW o   pow. 0,019 ha przeznacza się pod drogi wewnętrzne.  

2.   Szerokość zgodnie z   rysunkiem planu.  

§   18.   1.   Tereny oznaczone symbolem 1Kx o   pow. 0,02 ha, 2Kx o   pow. 0,05 ha, przeznacza się pod ciągi piesze.  

2.   Szerokość zgodnie z   rysunkiem planu.  

§   19.   1.   Teren oznaczony symbolem 1E o   pow. 0,012 ha i   2E o   pow. 0,01 ha przeznacza się pod infrastrukturę techniczną elektroenergetyczną.  

2.   Dopuszcza się lokalizację obiektów bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w   odległości mniejszej niż 3   m, ale nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki budowlanej.  

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE  

§   20.   Ustala się 30 % stawkę służącą naliczeniu jednorazowych opłat za wzrost wartości nieruchomości, w   związku z   uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

§   21.   Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Łańcuta.  

§   22.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta  


Joanna   Rupar

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/147/2012
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 30 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/147/2012
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 30 października 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o   sposobie realizacji zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w   Łańcucie, inwestycji z   zakresu infrasytruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  

Realizację zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w   Łańcucie, inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, przewiduje się poprzez finansowanie ze środków miasta.  

Źródłami finansowania ww. inwestycji i   zadań będą również w   zależności od potrzeb:  

a)   środki pomocowe Unii Europejskiej,  

b)   kredyt bankowy,  

c)   emisja obligacji komunalnych,  

d)   środki prywatne.  

Nakłady ponoszone na realizację inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej będą odpowiednio zagwarantowane w   wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w   budżecie miasta, z   uwzględnieniem wykorzystania ewentualnych środków pozabudżetowych.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/147/2012
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 30 października 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIEo sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. "Księżych Górek" w   Łańcucie  

Uwaga została złożona do wyłożonego do publicznego wglądu, w   dniach od 21 sierpnia do 13 września 2012 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w   Łańcucie  

Rada Miasta Łańcuta w   dniu 20 października 2011r. podjęła uchwałę Nr X/73/2011 w   sprawie przystąpienia do sporządzenia   projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w   Łańcucie.  

Teren objęty planem stanowi obszar o   powierzchni ok. 12,8 ha, położony przy ul. Kardynała Wyszyńskiego. Przedmiotowy projekt dotyczy wskazania terenów pod zieleń oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i   usługową.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w   Łańcucie, został opracowany zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z   2003 r. poz. 717 z   późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 26 sierpnia 2003 r. w   sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 z   2003 r. poz. 1587).  

W trakcie sporządzania projektu planu przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko z   zapewnieniem udziału społeczeństwa, stosownie do wymogów ustawy z   dnia 3   października 2008r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z   2008r. poz. 1227 z   póź. zm.).  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został sporządzony z   dochowaniem obowiązujących procedur wynikających z   ww. ustaw.  

Zawiadomienia o   przystąpieniu do sporządzenia mpzp zostały rozesłane do właściwych organów, ukazały się w   miejscowej prasie, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Wnioski organów zostały uwzględnione w   projekcie planu, natomiast wnioski od osób prawnych nie wpłynęły.  

Stosownie do art. 53 ustawy z   dnia 3   października 2008r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z   2008r. poz. 1227 z   póź. zm) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w   Rzeszowie oraz Wojewódzki Inspektor Sanitarny w   Rzeszowie uzgodnili zakres i   stopień szczegółowości informacji wymaganych w   prognozie oddziaływania na środowisko.  

Projekt planu miejscowego został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w   Łańcucie oraz uzgodniony przez właściwe organy, wniesione zalecenia zostały uwzględnione w   przedmiotowym projekcie.  

Wyłożenie projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu nastąpiło w   dniach od 21 sierpnia do 13 września 2012 r. W   dniu 24 sierpnia 2012 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w   projekcie planu rozwiązaniami. W   trakcie publicznej dyskusji zostały omówione rozwiązania projektowe przyjęte w   przedmiotowym projekcie.  

W dniu 13 września 2012 r. wpłynęła uwaga od Spółdzielni Mieszkaniowej w   Łańcucie, odnosząca się do ustaleń projektu planu.  

Biorąc pod uwagę stan faktyczny i   prawny stwierdza się co następuje:  

Zgodnie z   art. 140 k.c. właściciel może, z   wyłączeniem innych osób, korzystać z   rzeczy zgodnie ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem swego prawa oraz rozporządzać nią w   granicach określonych przez ustawy i   zasady współżycia społecznego.  

Kształtowanie polityki przestrzennej na terenie gminy, w   tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy.  

Gmina ma wyłączną kompetencję do planowania miejscowego i   działając w   granicach i   na podstawie prawa może samodzielnie kształtować sposób zagospodarowania obszaru podlegającego jej władztwu planistycznemu, jeżeli władztwa tego nie nadużywa.  

Uprawnienie to odnośnie planów miejscowych wynika z   art. 3   ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm.).  

W celu kształtowania i   prowadzenia polityki przestrzennej gminy, w   tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwałę o   przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz sporządza plan miejscowy składający się z   uchwały oraz części graficznej, uwzględniając zasady określone w   studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Stosownie do art. 1   ust. 2   ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym w   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym powinno się uwzględniać, w   szczególności:  

-   wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i   architektury,  

-   walory architektoniczne i   krajobrazowe,  

-   wymagania ochrony środowiska,  

-   wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i   mienia, a   także potrzeby osób niepełnosprawnych,  

-   walory ekonomiczne przestrzeni,  

-   prawo własności,  

-   potrzeby interesu publicznego.  

Zgodnie z   art. 18 ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w   projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w   terminie wyznaczonym w   ogłoszeniu, o   którym mowa w   art. 17 pkt 11 w/w ustawy.  

Organ administracji publicznej opracowujący projekt planu sporządza do niego prognozę oddziaływania na środowisko oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia planu.  

Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego, został sporządzony na mocy wyżej powołanych przepisów oraz zgodnie z   obowiązującymi przepisami odrębnymi regulującymi zagadnienia mające wpływ na zagospodarowanie terenu.  

Dokument w   sposób prawidłowy określa przeznaczenie terenów i   zasady jego zagospodarowania uwzględniając istniejące uwarunkowania oraz powiązania funkcjonalno – przestrzenne z   terenami sąsiednimi.  

Szczegółowe ustosunkowanie się do rozpatrywanej uwagi:  

Spółdzielnia Mieszkaniowa w   Łańcucie   , ul. 29 Listopada 1   37-100 Łańcut, reprezentowana prze Prezesa Zarządu Pana mgr Andrzeja Micke, pismem z   dnia 13 września 2012 r. (otrzymanym w   dniu 13 września 2012 r. ) złożyła zastrzeżenia odnoszące się do przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 1MW oraz jego zasad zagospodarowania oraz ustalonych cech zabudowy, wnosząc aby na powyższym terenie umożliwić lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w   zabudowie szeregowej.  

Zwróciła się ponadto z   prośbą aby zmniejszyć udział powierzchni biologicznie czynnej (z 40% na 20%), zwiększyć wielkość powierzchni zabudowy (z 20% pow. działki budowlanej na 60%(, zwiększyć wskaźnik intensywności zabudowy (z 0,05 – 1,1 do 0,05 – 1,4), dopuścić podział na działki budowlane, zmniejszyć wysokość zabudowy (z 18 m do 10 m), zmniejszyć sumę kubatur budynków („nie mniej niż 500 m 3 i nie więcej niż 40 000 m 3 ” zmienić na „nie mniej niż 500 m 3 i nie więcej niż 700 m 3 ”), uelastycznić zmianę geometrii dachu w   tym kąta nachylenia połaci dachowych (z „dachów dwuspadowych o   nachyleniu połaci od 30° do 43°” na dachy budynków o   nachyleniu połaci dachowych do 43°), zmianę kierunku układu głównej kalenicy budynku (z „równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczającej teren 2MW,U z   możliwością odchylenia do 20” na „równolegle do wewnętrznych dróg dojazdowych do nieruchomości z   możliwością odchylenia do 2°”), doprecyzowanie „obiektów małej architektury” na działkach rekreacyjnych oraz zmianę dla nich geometrii dachów (ze „schematu spadowego i   nachyleniu 45°” na „dachy o   nachyleniu do 45°”) a   także wyeliminowanie pokrycia dachowego dla w/w obiektów małej architektury.  

Wnioskowane zmiany Spółdzielnia Mieszkaniowa uzasadniła tym, iż są zgodne z   zamierzeniami inwestora budowy osiedla domów w   zabudowie szeregowej oraz ułatwią sprawy związane ze sprzedażą nieruchomości. Ponadto zwróciła uwagę, iż wnioskowane zmiany umożliwią racjonalne wykorzystanie małych działek budowlanych, przy zachowaniu wspólnych przestrzeni publicznych oraz dostosują cechy zabudowy do preferowanego zagospodarowania inwestora. Natomiast zmiana cech zabudowy obiektów małej architektury uelastyczni ich wygląd.  

Powyższa uwaga nie została uwzględniona z   następujących powodów:  

Obszar oznaczony symbolem „1MW” obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Powyższy teren został zaprojektowany z   uwzględnieniem powiązań funkcjonalno – przestrzennych, w   tym szczególnie z   uwzględnieniem położenia przy istniejącym osiedlu zabudowy wielorodzinnej oraz uwarunkowań terenowych. Projektowana zabudowa wielorodzinna o   ustalonych w   planie miejscowym precyzyjnych cechach zabudowy oraz dostosowanych do takiej zabudowy - zasadach zagospodarowania, pozwoli na stworzenie osiedla budynków wielorodzinnych w   jednym zwartym kompleksie w   dostosowaniu do przyjętego układu komunikacyjnego.  

Lokalizacja zabudowy szeregowej nie może w   przyjętych rozwiązaniach przestrzennych stanowić uzupełnienia działki przeznaczonej pod budynki wysokie, gdyż doprowadzi to do chaosu przestrzennego i   utrudni racjonalne gospodarowanie przestrzenią. Tereny projektowanej zabudowy wielorodzinnej stanowią zwarty przestrzennie zespół budynków wysokich (częściowo z   dopuszczeniem funkcji usługowej), które tworzą „ramy” dla pozostałej zabudowy. Ich lokalizacja nie wpłynie negatywnie na ekspozycję zabytkowego zespołu miejskiego, co znalazło potwierdzenie w   postanowieniu uzgadniającym z   dnia 28.08.2012 r. wydanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w   Rzeszowie.  

Ponadto nie jest możliwe zwiększenie wnioskowanej intensywności zabudowy z   uwagi na brak kanalizacji deszczowej oraz trudności w   odprowadzeniu zwiększonej ilości wód opadowych.  

Zapisy planu uwzględniają ustalenia projektu zmiany Nr 2   Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łańcuta, który ustala kierunek przyjęty w   opracowywanym planie miejscowym. Zmiana Nr 2   Studium stanowi kompletny projekt z   zaawansowanym etapem prac planistycznych.  

W związku z   powyższym nie byłaby możliwa realizacja na części obszaru oznaczonego na rysunku symbolem „1MW” - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bez zmiany projektu Studium oraz ponowienia procedury planistycznej.  

Potwierdzeniem zasadności powyższych wywodów stanowi również Opinia prawna, z   dnia 1.10.2012 r. dotycząca stanu prawnego nieruchomości działki nr 1061/15 położonej w   Łańcucie w   kontekście ustaleń przedmiotowego planu.  

Z treści Opinii wynika jednoznacznie, iż działka nr ewid. 2061/15 stanowi własność Gminy Miasta Łańcut w   wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w   Łańcucie. Zgodnie z   treścią aktu notarialnego Rep. A   960/88 z   dnia 25 października 1988r. – umowy wieczystego użytkowania Skarb Państwa oddał Spółdzielni Mieszkaniowej działkę nr ewid. 2061 o   pow. 2ha 73 a   18 m 2 w wieczyste użytkowanie z   przeznaczeniem pod wielorodzinne budownictwo wysokie. Propozycja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w   Łańcucie obejmującego w/w działkę odpowiada wiec celowi na jaki została przeznaczona w   umowie wieczystego użytkowania.  

W ocenie wspomnianej Opinii prawnej, ustalone w   treści § 10 uchwały zasady dotyczące przeznaczenia terenu 1MW, są spójne ze stanem prawnym dotyczącym sposobu zagospodarowania tejże działki oraz nie pozbawia czy też nie ogranicza praw wieczystego użytkownika.  

LISTA  

nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w   Łańcucie  

Uwaga została złożona do wyłożonego do publicznego wglądu, w   dniach od 21 sierpnia do 13 września 2012 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” w   Łańcucie  

Spółdzielnia Mieszkaniowa w   Łańcucie, ul. 29 Listopada   1 37-100 Łańcut, reprezentowana prze Prezesa Zarządu Andrzeja Micke, pismem z   dnia 13 września 2012 r. (otrzymanym w   dniu 13 września 2012 r. ) złożyła zastrzeżenia odnoszące się do przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 1MW oraz jego zasad zagospodarowania oraz ustalonych cech zabudowy, wnosząc aby na powyższym terenie umożliwić lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w   zabudowie szeregowej.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »