| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/222/2012 Rady Miejskiej w Pilźnie

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391), Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilzno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą:

a) odpady komunalne zmieszane,

b) zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;

2) z miejsc zbiórek doraźnych: zebrane w sposób selektywny odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, popioły i żużle z domowych palenisk;

3) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych : zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk, odpady komunalne ulegające biodegradacji.

§ 3. 1) Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych:

1. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – jeden raz na miesiąc;

2. z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami wielolokalowymi – dwa razy w miesiącu;

2) Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zebranych selektywnie:

1) Odpadów następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji:

a) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – jeden raz na miesiąc,

b) z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz na miesiąc,

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, zużytych opon i innych odpadów wielkogabarytowych zebranych w ramach zbiórki doraźnej poprzedzonej ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów - jeden raz w roku.

4) przeterminowanych leków na bieżąco w wyznaczonych Ośrodkach Zdrowia w godzinach ich pracy,

5) zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, papieru, metali i szkła na bieżąco w godzinach otwarcia punktów skupu, sprzedaży oraz zbierania wyznaczonych na terenie Gminy.

6) Odbieranie odpadów o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem ustalonym dla danej miejscowości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, z którym Gmina Pilzno zawarła umowę na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

§ 4. 1) Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można bezpłatnie przekazać następujące odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegających biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk.

2) Ustala się, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi w piątek od 8.00 do 15.00 oraz w sobotę od 8.00 do 12.00.

3) Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 5. Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilzno, będą traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).

§ 6. Pojemniki, worki oraz odpady wielkogabarytowe winny być wystawione w dniu odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem do godz. 7.00.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie


Wiesław Ciszczoń


Uzasadnienie

Na mocy znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) zgodnie z brzmieniem art. 6r ust 3 Rada Gminy zobowiązana jest w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określić szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W prowadzonym systemie gospodarowania odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest do zbierania i oddawania wszystkich odpadów komunalnych powstających na jego nieruchomości, w związku z czym przedsiębiorca zobowiązany jest odebrać każdą ich ilość. W projekcie uchwały określono częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości uwzględniając zapis w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilzno. Projekt zawiera również sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pilźnie


Wiesław Ciszczoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »