| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 300/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. - Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 299 ) Rada Miejska w Przemyślu uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 233/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Jan Bartmiński


Załącznik do Uchwały Nr 300/2012
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Rozdział 1.
ZASADY OGÓLNE

§ 1.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. - Dz. U z 2012 r. poz. 391);

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

3) bazie transportowej - rozumie się przez to ogrodzoną nieruchomość z utwardzonym placem, zapleczem socjalnym, możliwością garażowania pojazdów, dokonywania prac warsztatowo -remontowych pojazdów oraz mycia i dezynfekcji pojazdów, spełniająca wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, bhp i p-poż.;

4) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

5) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to szczelne zbiorniki nie posiadające odpływu i połączenia z miejską lub przemysłową kanalizacją, w których gromadzone są czasowo nieczystości płynne;

6) stacjach zlewnych - rozumie się przez instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

7) pojazdach asenizacyjnych - rozumie się przez to specjalistyczny środek transportu spełniający wymagania dodatkowego wyposażenia, określone w rozporządzeniach: Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz.1021, z późn.zm.) i Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617);

8) zabiegach sanitarnych - rozumie się przez to zabiegi zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.06.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104, poz. 868);

9) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

10) Prezydencie - rozumie się przez to Prezydenta Miasta Przemyśla.

Rozdział 2.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL

§ 2.

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3.

1. Przedsiębiorca musi posiadać bazę wyposażoną w zaplecze techniczno - biurowe, w tym odpowiednio przygotowaną bazę sprzętowo - magazynową zlokalizowaną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, przepisami prawa budowlanego oraz bazę transportową dla posiadanego sprzętu.

2. Baza transportowa dla posiadanego sprzętu technicznego winna spełniać wymogi technologiczne, budowlane, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz sanitarno - higieniczne.

3. Baza transportowa powinna być wyposażona w:

1) miejsca postojowe z punktem naprawy, mycia i dezynfekcji pojazdów oraz innych zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami;

2) instalacje wodociągowe i kanalizacyjne;

3) pomieszczenia higieniczno - sanitarne dla pracowników;

4) miejsca codziennego parkowania lub garażowania pojazdów po zakończeniu pracy;

5) szczelną nawierzchnię z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z przepisami i niepowodującą zanieczyszczeń gruntu i wody.

4. Teren bazy powinien być:

1) ogrodzony w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym;

2) trwale oznakowany nazwą firmy.

5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

1) Przedsiębiorca powinien posiadać zawartą umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub dezynfekcji pojazdów w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy transportowej.

2) Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania dokumentów potwierdzających wykonanie czynności, o których mowa w pkt 1.

3) Przedsiębiorca winien w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przedłożyć Prezydentowi dokumentację określającą częstotliwość i sposób przeprowadzania dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych.

§ 4.

1. Przedsiębiorca powinien posiadać homologowane pojazdy asenizacyjne wyposażone w zawór kulowy i w sito koszowe, spełniające wymagania dodatkowego wyposażenia zawarte w § 2 rozporządzenia.

1) Pojazdy powinny zapewniać odpowiedni standard BHP pracownikom zatrudnionym przy świadczeniu usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.

2) Pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych.

3) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych.

4) Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

5) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, adres i telefon.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego sprzątania nieczystości, które wyciekły z pojazdu asenizacyjnego.

3. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów zapewnić muszą ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jednak nie mniej niż dwa pojazdy asenizacyjne o pojemnościach od 2 do 12 m3, co najmniej jednym pojazdem o gabarytach pozwalających na odbiór odpadów z nieruchomości o utrudnionym dostępie do zbiornika bezodpływowego.

4. Przedsiębiorca powinien dysponować rezerwowym pojazdem spełniającym wymagania zawarte w rozporządzeniu w celu zapewnienia ciągłości usług w przypadku awarii.

5. Zabrania się parkowania pojazdów asenizacyjnych na ogólnodostępnych i osiedlowych parkingach z wyłączeniem parkowania niezbędnego dla wykonania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych.

§ 5.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany spełnić wymagania formalne:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający dane określone w art. 8 ust. 1 ustawy oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku wg obowiązującej stawki;

2) przedłożyć dokumentację określającą przedmiot i obszar działalności oraz dokumentację potwierdzającą dane przedsiębiorcy (w tym aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej);

3) przedłożyć dokumentację potwierdzającą i określającą miejsce i gotowość przeprowadzania systematycznych zabiegów sanitarnych (mycia i dezynfekcji) pojazdów asenizacyjnych;

4) przedłożyć dokumentację potwierdzającą tytuł prawny do dysponowania pojazdami przewidzianymi do wykonywania usług (w tym potwierdzającą dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego);

5) przedłożyć tytuł prawny do dysponowania nieruchomością stanowiącą zaplecze techniczno - biurowe;

6) przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru (przez okres, o który przedsiębiorca występuje we wniosku o wydanie zezwolenia) nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków;

7) przedłożyć wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed terminem składania wniosku zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, zawierając w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

§ 6.

1. Usługa opróżniania zbiorników bezodpływowych musi się odbywać na podstawie odpowiedniej umowy przedsiębiorcy z właścicielem nieruchomości.

2. Przedsiębiorca wykonujący usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych ma obowiązek wystawienia rachunku, faktury VAT, określającej ilość usuniętych nieczystości ciekłych.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych i rozwiązanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, przy czym ewidencja powinna zawierać następujące informacje:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości;

2) adres nieruchomości, z której zostały odebrane nieczystości ciekłe;

3) datę, ilość i rodzaj odbieranych nieczystości ciekłych;

4) częstotliwość odbioru;

5) pojemność opróżnianego zbiornika bezodpływowego.

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług osobom posiadającym odpowiednie upoważnienie Prezydenta.

§ 7.

Nieczystości ciekłe odebrane od mieszkańców Gminy Miejskiej Przemyśl powinny być przekazane do najbliżej położonej stacji zlewnej za pokwitowaniem.

§ 8.

Przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:

1) współpracy z odbiorcą nieczystości ciekłych dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Przemyśla;

2) prowadzenia działalności z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno - higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą oraz z przepisami prawa miejscowego wydanymi na podstawie ustawy.

§ 9.

Stwierdzenie nie spełniania przez Przedsiębiorcę ubiegającego się o wydanie zezwolenia wymagań zawartych w niniejszej uchwale stanowić będzie podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 2.

§ 10.

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »