| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/852/2012 Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie połączenia Gmin Miasto Rzeszów i Trzebownisko

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1, art. 5a i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa stanowi, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę połączenia Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Trzebownisko.

§ 2. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Miasta Rzeszowa w sprawie połączenia gmin, o których mowa w § 1. Przebieg granic gmin określono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W przedmiocie konsultowanej sprawy ustala się następującej treści pytanie: "Czy jesteś za połączeniem Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Trzebownisko?"

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkałe na terenie Miasta Rzeszowa, które w dniu konsultacji mają ukończone 18 lat.

§ 4. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce: "Jestem za", "Jestem przeciw", "Wstrzymuję się", znaku x i złożeniu podpisu na Ankiecie konsultacyjnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Konsultacje z mieszkańcami Miasta Rzeszowa będą przeprowadzone poprzez udostępnienie Ankiet konsultacyjnych w:

1) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Ratusz, Rynek 1;

2) Punktach Informacji i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa: ul. Okrzei 1, pl. Ofiar Getta 7, ul. Kopernika 15, ul. Budziwojska 194, al. Witosa 21 (hipermarket REAL), al. Rejtana 69 (hipermarket E.LECLERC), al. Kopisto 1 (Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall) i ul. Krakowska 20 (Galeria Handlowa Nowy Świat);

3) siedzibach Rad Osiedlowych Miasta Rzeszowa;

4) siedzibach jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa;

5) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa (www.bip.erzeszow.pl).

2. Wypełnione Ankiety konsultacyjne mieszkańcy Miasta Rzeszowa mogą składać:

1) bezpośrednio osobom udostępniającym Ankiety konsultacyjne;

2) w miejscach udostępniania Ankiet konsultacyjnych.

§ 6. Przebieg granic gmin, o których mowa w § 1, zostanie udostępniony w:

1) Biurze Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8;

2) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Rzeszowa, Ratusz, Rynek 1;

3) punktach informacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2;

4) siedzibach jednostek organizacyjnych Miasta Rzeszowa;

5) siedzibach Rad Osiedlowych Miasta Rzeszowa;

6) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rzeszowa.

§ 7. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, skład osobowy Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji określi Prezydent Miasta Rzeszowa.

§ 8. Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadomi mieszkańców o zamiarze przeprowadzenia konsultacji na 7 dni przed ich terminem, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Rzeszowa złoży Radzie Miasta Rzeszowa sprawozdanie na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/852/2012
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 18 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Mapa


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/852/2012
Rady Miasta Rzeszowa
z dnia 18 grudnia 2012 r.

Ankieta konsultacyjna
w sprawie połączenia
Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Trzebownisko

Treść pytania:

" Czy jesteś za połączeniem Gminy Miasto Rzeszów z Gminą Trzebownisko?”

Jestem za

Jestem przeciw

Wstrzymuję się

Imię i nazwisko

Data

PESEL

Podpis

Adres

Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce znaku X .


Uzasadnienie

Propozycja połączenia Gminy Miasto Rzeszów (miasta na prawach powiatu) z Gminą Trzebownisko jest inicjatywą zgodną z kierunkiem polityki władz państwowych, a mianowicie z dążeniem do wzmacniania jednostek samorządu terytorialnego, m.in. poprzez dobrowolne łączenie się jednostek gminnych i powiatowych. Dlatego też dla jednostek pragnących się połączyć, w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), przewidziano odpowiednie zachęty finansowe, mające zapewnić lepsze warunki do rozwoju nowo stworzonej jednostki samorządu terytorialnego, a także pozwolić w dłuższej perspektywie na racjonalizację liczby jednostek podziału terytorialnego państwa. W szczególności dla „gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin, w drodze zgodnych uchwał, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, określony w art. 4 ust. 2, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest zwiększony o pięć punktów procentowych”.

Prezydent Miasta Rzeszowa deklaruje, że wszystkie dodatkowe środki, które z budżetu państwa otrzyma powiększona gmina Rzeszów z tytułu zgodnego połączenia dwóch gmin, zostaną skierowane w całości na najpotrzebniejsze inwestycje w miejscowościach wchodzących obecnie w skład gminy Trzebownisko.

Poszerzenie obszaru miasta jest drogą do tworzenia warunków dla dalszego jego dynamicznego rozwoju, a także rozwoju całego regionu. Jest to zarazem szansa dla Polski, by w myśl zasady wyrównywania szans rozwojowych powstał silny ośrodek metropolitalny w południowo-wschodniej części kraju. Poszerzenie obszaru miasta o wymienione w projekcie uchwały tereny jest równocześnie szansą i warunkiem koniecznym odpowiedniego skomunikowania Rzeszowa z lotniskiem Rzeszów-Jasionka (rozbudowy ul. Lubelskiej od obecnych granic miasta do lotniska Rzeszów-Jasionka).

Propozycja zmian terytorialnych określona w projekcie uchwały wychodzi również naprzeciw głosom mieszkańców, którzy zwracają się do Prezydenta Miasta Rzeszowa w formie pisemnej, jak również w formie osobistych spotkań o włączenie ich sołectw do Rzeszowa.

Rzeszów stoi przed historyczną szansą przekształcenia się w miasto centralne obszaru metropolitalnego. W koncepcjach zagospodarowania przestrzennego i strategiach rozwoju kraju, Polski Wschodniej i województwa podkarpackiego uwzględnia się aspiracje Rzeszowa do pełnienia funkcji metropolitalnych. Zasadne jest zatem dążenie do utworzenia mocnej stolicy województwa. Jednym ze środków realizacji tego celu jest powiększenie Rzeszowa do około 200 km2i wzrost liczby mieszkańców do około 200 tysięcy.

              Rada Ministrów łączy gminy w drodze rozporządzenia. Wydanie rozporządzenia wymaga wniosku rady gminy, poprzedzonego przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, określa rada gminy.

W świetle powyższego wnosi się o podjęcie uchwały o zaproponowanej treści.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »