| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/79/12 Rady Gminy Jodłowa

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie: Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na rok 2013

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr  157, poz. 240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 28 ust.3 ustawy z dnia 25 października  1991 r. o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 r.,   Nr 13, poz.123 z póź.zm.) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 14 938 976 zł, w tym:

1) dochody bieżące w łącznej kwocie: 13 463 468 zł,

2) dochody majątkowe w łącznej kwocie: 1 475 508 zł

2. Dochody budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, ujmuje się w tabeli nr 1.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 15 409 476 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 12 701 940 zł,

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2 707 536 zł.

2. Wydatki budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków oraz grupy wydatków, ujmuje się w tabeli nr 2, w tym: wydatki majątkowe - w tabeli nr 2.1.

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie  470 500zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 470 500 zł.

2. Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie  1 000 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 529 500 zł,  jak w tabeli nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych w roku 2013 w kwocie 1 000 000 zł, z czego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 470 500 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów-  529 500 zł;

2) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – 3 000 000 zł.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie  100 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 85 000 zł; z czego:

1) rezerwę na wydatki inwestycyjne budżetu, w kwocie  50 000 zł;

2) rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 35 000 zł.

§ 5. Wyodrębnia się w budżecie gminy Jodłowa na 2013 rok dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami – w tabeli nr 4.

§ 6. 1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy Jodłowa, wynikające z odrębnych ustaw:

1) art. 182ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181oraz dochody określone w art. 111tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii o którym mowa w art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.   Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.),

2)               art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a, ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.

3)               art. 6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznacza się na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym w art. 6r, ust. 2 ustawy.

2. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55.000 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 55.000 zł - jak w tabeli nr 5,

3. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł i wydatki w kwocie 15.000 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, – jak w tabeli nr 6.

4. Ustala się dochody w kwocie 180.000 zł i wydatki w kwocie 180.000 zł związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  – jak w tabeli nr 7.

§ 7. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielnych z budżetu gminy Jodłowa na 2013 rok dla jednostek:

1) sektora finansów publicznych w kwocie – 382 460zł

2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 74 000 zł

jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przesunięciach między:

a) rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c) wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących  wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2013 rok upoważnia się  Wójta Gminy Jodłowa do:

1) zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytubudżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł;

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Kapłon


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/79/12
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Tabela Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/79/12
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Tabela Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/79/12
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.xls

Tabela Nr 2.1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/79/12
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.xls

Tabela Nr 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/79/12
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.xls

Tabela nr 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/79/12
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.xls

Tabela nr 5

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/79/12
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.xls

Tabela nr 6

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV/79/12
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.xls

Tabela nr 7

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV/79/12
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV/79/12
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 21 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.xls

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »