| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 131/XXV/2012 Rady Miejskiej w Radymnie

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1, ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym [t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.] oraz art. 6k ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach [Dz. U. z   2012r., poz. 391] Rada Miejska w   Radymnie uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   taki sposób, że w   przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w   § 2.  

2.   W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z   odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty o   której mowa w   § 3.  

§   2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   terenów zamieszkałych w   wysokości:  

1)   13,35 zł miesięcznie od 1   osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w   przypadku zbierania odpadów w   sposób nieselektywny,  

2)   9,80 zł miesięcznie od 1   osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w   przypadku zbierania odpadów w   sposób selektywny.  

§   3.   Ustala się stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z   terenów na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne:  

1.   W przypadku zbierania w   sposób nieselektywny:  

1)   16,50 zł za pojemnik o   pojemności 110/120 litrów,  

2)   33,00 zł za pojemnik o   pojemności 240 litrów,  

3)   150,00 zł za pojemnik o   pojemności 1100 litrów,  

4)   817,00 zł za kontener o   pojemności 6   m 3 ,  

5)   953,50 zł za kontener o   pojemności 7   m 3 .

2.   W przypadku zbierania w   sposób selektywny:  

1)   13,50 zł za pojemnik o   pojemności 110/120 litrów,  

2)   27,00 zł za pojemnik o   pojemności 240 litrów,  

3)   123,50 zł za pojemnik o   pojemności 1100 litrów,  

4)   673,50 zł za kontener o   pojemności 6   m 3 ,  

5)   785,50 zł za kontener o   pojemności 7   m 3 .

§   4.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym tj. takich które spełniają warunki określone w   § 1   ust, 1   i ust. 2   niniejszej uchwały, stosuje się zasadę sumowania należności zgodnie z   art. 6j ust. 4   ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno.  

§   6.   1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

2.   Uchwala wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Radymnie  


Karol   Janowski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »