| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/171/12 Rady Gminy Hyżne

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Hyżne i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość i częstotliwość odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów.

§ 2. 1. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zbierane w sposób selektywny, w tym:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowanie wielomateriałowe,

g) odpady wielkogabarytowe,

h) zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny,

i) odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,

j) zużyte baterie i akumulatory,

k) przeterminowane leki,

l) zużyte opony,

m) popiół i żużel

n) odpady remontowo-budowlane pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej,

2) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane).

2. Odpady wymienione w ust. 1 są odbierane w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) Z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej:

- odpady zmieszane – co dwa tygodnie;

- zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu;

- odpady ulegające biodegradacji – co dwa tygodnie

- pozostałe zbierane selektywnie – zgodnie z harmonogramem a w gminnym punkcie selektywnego zbierania - na bieżąco

2) Opróżnianie koszy ulicznych oraz z terenów rekreacyjnych, sportowych i przystanków następuje raz w tygodniu;

3) Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje 1 raz w miesiącu.

2. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku w terminie określonym w harmonogramie lub na bieżąco w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

3. Zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki są zbierane w wyznaczonych punktach na terenie gminy.

4. Odpady remontowo-budowlane zebrane do kontenerów w miarę potrzeby.

5. Wymienione w § 2 ust. 1. pkt 1 odpady zbierane selektywnie można na bieżąco przekazywać bezpłatnie do punku selektywnego zbierania odpadów.

6. Transport odpadów do punku selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają i finansują we własnym zakresie.

7. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punku selektywnego zbierania odpadów zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Hyżne.

§ 4. 1. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania, segregacji odpadów komunalnych
i przekazywania ich do odbioru przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hyżne”.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wraz ze szczegółową lokalizacją punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów oraz przeterminowanych leków zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i opublikowany na stronie internetowej Gminy Hyżne.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY HYŻNE


Stanisław Bator


Uzasadnienie

Uchwała ma charakter obligatoryjny. Konieczność jej podjęcia wynika z zapisów art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), który stanowi, że rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »