| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/730/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 5 lutego 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXIII/210/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w sprawie uchwały nr XXIII/210/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 3 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (j. t.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 79 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.):

- stwierdza nieważność uchwały nr XXIII/210/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – w całości.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 7 stycznia 2012 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła uchwała nr XXIII/210/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania .

Wskazana uchwała Rady Powiatu Mieleckiego, zgodnie z treścią § 1, reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu powiatu dla określonych w ust. 1-5 szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Uchwała podjęta została w oparciu o przepis art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Zgodnie z brzmieniem § 3 ust. 1 uchwały „dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę złożony do 30 września roku poprzedzającego rok, na który dotacja ma być udzielona”. Wymogi formalne wniosku określa przepis § 3 ust. 2 uchwały. W myśl § 3 ust. 3 „wniosek, o którym mowa w ust. 1 przekazywany jest przez podmiot do organu dotującego w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez Starostowo Powiatowe w Mielcu oraz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z ww. systemu”.

Stosownie do § 5 ust. 1 uchwały „łączne kwoty dotacji (do rozdziałów klasyfikacji budżetowej), określa corocznie Rada Powiatu Mieleckiego w uchwale budżetowej”. Z treści ust. 2 § 5 uchwały wynika natomiast, że „do czasu ustalenia wysokości stawek dotacji, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się zaliczkowe udzielanie dotacji w wysokości ponoszonej w poprzednim roku budżetowym”. Ust. 3 przewiduje późniejsze wyrównanie dotacji, udzielonej na zasadach określonych w ust. 2.

W § 6 ust. 1 uchwały ustalono obowiązki podmiotu otrzymującego dotację, polegające na comiesięcznym składaniu informacji o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków) zapisanych do placówki lub szkoły, według stanu na 5 dzień każdego miesiąca. W ust. 2 § 6 Rada Powiatu Mieleckiego postanowiła: „dane o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków, o których mowa w ust. 1, a także dane obejmujące: imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz inne dane niezbędne do ustalenia prawidłowej dotacji na danego ucznia/wychowanka, podmiot uprawniony do otrzymywania dotacji rejestruje w systemie informatycznym wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Mielcu i przekazuje organowi dotującemu w formie elektronicznej w terminie 5 dni po upływie terminu wskazanego w ust. 1”. Z § 6 ust. 3 wynika, że „do 15 dnia każdego miesiąca podmiot ma obowiązek złożenia w formie podpisanego dokumentu – będącego wydrukiem z systemu, o którym mowa w ust. 2 – zbiorczej informacji o liczbie uczniów/wychowanków w danym miesiącu, w poszczególnych typach, podtypach i rodzajach dotowanych szkół i placówek”.

Zasady rozliczania dotacji zostały uregulowane w § 7 uchwały. W szczególności w ust. 3 nałożono na podmiot otrzymujący dotację obowiązek przekazania rozliczenia organowi dotującemu „w formie elektronicznej, w systemie informatycznym wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, będącego wydrukiem z ww. systemu (…)”.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło, co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminy i sposób rozliczenia dotacji.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma określić m. in. zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, co Rada Powiatu Mieleckiego uczyniła w § 3 ust. 2. Jednocześnie jednak w § 3 ust. 3 nałożono obowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji z wykorzystaniem nieokreślonego w uchwale systemu informatycznego, który ma być wskazany przez Starostwo Powiatowe w Mielcu.

Określając tryb postępowania o udzielenie dotacji w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien tak formułować przepisy powszechnie obowiązujące, aby adresat wyrażonych w nich norm prawnych w sposób niebudzący wątpliwości mógł ustalić, jak ma postąpić, by skutecznie złożyć wniosek o udzielenie dotacji. Wynika stąd, że przepisy uchwały ustalającej tryb postępowania o udzielenie dotacji powinny określać przy pomocy jakiego systemu informatycznego należy złożyć wniosek, czego w badanej uchwale brak. System ten ma być określony przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Starostwo powiatowe jest aparatem pomocniczym zarządu powiatu, co wynika z treści przepisu art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) i jako takie nie posiada żadnych uprawnień władczych, w tym uprawnień do określania systemu informatycznego, przy pomocy którego należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji. Rada Powiatu Mieleckiego nie może przenieść swych ustawowych kompetencji w zakresie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji na inny organ, ani tym bardziej na urząd – Starostwo Powiatowe w Mielcu. Z tego względu postanowienia badanej uchwały dotyczące składania wniosku (§ 3 ust. 3), informacji o faktycznej liczbie uczniów bądź wychowanków (§ 6 ust. 2 i 3) oraz rozliczenia dotacji (§ 7 ust. 3) z wykorzystaniem systemu informatycznego, który nie został określony przez Radę Powiatu Mieleckiego, a ma być ustalony przez „Starostwo Powiatowe w Mielcu”, w istotny sposób naruszają przepis art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji należy do właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Jednym z warunków otrzymania dotacji, wynikającym z przepisów art. 90 ust. 2a, 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, jest przedstawienie organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowanej liczby uczniów (wychowanków) w określonym przez ustawę terminie. Planowana liczba uczniów (wychowanków) określana jest we wniosku o udzielenie dotacji, przy czym zakres danych ujętych we wniosku ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Określając zakres danych, zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, Rada Powiatu Mieleckiego nałożyła na podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji obowiązek dwukrotnego złożenia wniosku – raz w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu informatycznego „wskazanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu” i drugi raz w formie dokumentu podpisanego przez osobę prowadzącą, „będącego wydrukiem z ww. systemu”. Uchwała nie określa czy, a jeśli tak, to jakie skutki prawne wiążą się ze złożeniem wniosku w każdej z tych form. Przepis art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty stanowi podstawę do określenia zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, przy czym użycie przez prawodawcę liczby pojedynczej wskazuje na to, że wniosek spełniający wymogi formalne określone przez organ stanowiący jest wystarczający do ubiegania się o udzielenie dotacji, a zatem brak jest podstaw do składania dwóch wniosków: jednego w formie elektronicznej i drugiego w formie papierowej. Narusza to w istotny sposób przepis art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Określając tryb udzielenia i rozliczania dotacji Rada Powiatu Mieleckiego nie określiła w sposób jednoznaczny danych, które ma zawierać informacja o faktycznej liczbie uczniów (wychowanków), stanowiąc w § 6 ust. 2, że ma ona obejmować także „inne dane niezbędne do ustalenia prawidłowej dotacji na danego ucznia/wychowanka”. Nakładając obowiązek przedstawienia danych Rada Powiatu Mieleckiego powinna w sposób jednoznaczny i szczegółowy dane te określić. Regulacja zawarta we wskazanym przepisie oznacza, że adresat normy prawnej nie ma pełnej wiedzy o tym, jakie dane zobowiązany jest przedstawić, co oznacza, że Rada Powiatu Mieleckiego nie wypełniła we właściwy sposób obowiązku określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, co w istotny sposób narusza przepis art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Z treści przepisów art. 90 ust. 2a, 3 i 3a ustawy o systemie oświaty wynika, że dotacje dla określonych w tych przepisach szkół i placówek przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego (ust. 2a i ust. 3a) bądź w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia (ust. 3), co znajduje odpowiednie odzwierciedlenie w postanowieniach § 2 ust. 2 pkt 1-3 badanej uchwały. W sprzeczności ze wskazanymi przepisami pozostaje regulacja § 5 ust. 2 uchwały, z której wynika, że do czasu ustalenia wysokości stawek dotacji w uchwale budżetowej dopuszcza się zaliczkowe udzielanie dotacji, w wysokości ponoszonej w poprzednim roku budżetowym. Wskazane przepisy ustawy o systemie oświaty nie dopuszczają możliwości udzielania dotacji „w wysokości ponoszonej w poprzednim roku budżetowym”, gdyż wyraźnie odnoszą się do określonych wydatków ustalonych w budżecie bądź do wysokości subwencji otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, która planowana jest na każdy rok budżetowy. Nieuchwalenie uchwały budżetowej przed rozpoczęciem roku budżetowego nie daje podstaw do udzielania dotacji w wysokości ustalonej w poprzednim roku budżetowym, gdyż w takiej sytuacji podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony projekt uchwały budżetowej (art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). Postanowienia § 5 ust. 2 badanej uchwały w istotny sposób naruszają przepisy art. 90 ust. 2a, 3 i 3a ustawy o systemie oświaty.

Z tych przyczyn stwierdzono nieważność wskazanej w sentencji uchwały Rady Powiatu Mieleckiego.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »