| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/71/2012 Rady Gminy Adamówka

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie tymi odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i   art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. – o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591, z   późn. zm.) oraz art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. – o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012, poz. 391, z   późn. zm.)  

Rada Gminy Adamówka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Usługa w   zakresie odbierania i   zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych w   zamian za uiszczoną opłatę obejmuje:  

1)   Odbiór z   nieruchomości bez ograniczeń ilościowych raz w   miesiącu, zgodnie z   harmonogramem zbiórki odpadów frakcji:  

a)   szkła,  

b)   papieru,  

c)   zebranych łącznie: tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych  

d)   odpadów ulegających biodegradacji z   wyłączeniem odpadów zielonych,  

2)   Przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w   Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujących frakcji:  

a)   odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,  

b)   odpadów zielonych,  

c)   tekstyliów,  

d)   przeterminowanych leków i   chemikaliów,  

e)   zużytych baterii i   akumulatorów,  

f)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

g)   mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych  

h)   odpadów budowlanych i   rozbiórkowych,  

i)   szkła okiennego,  

j)   zużytych opon,  

k)   zimnych popiołów.  

3)   Odbiór z   nieruchomości bez ograniczeń ilościowych raz w   roku frakcji odpadów wymienionych w   § 1   ust. 1   pkt. 2   niniejszej uchwały z   wyjątkiem odpadów budowlanych i   rozbiórkowych, szkła okiennego i   zimnych popiołów,  

4)   Przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych w   Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych frakcji odpadów wymienionych w   § 1   ust. 1   pkt. 1,  

2.   Usługa w   zakresie odbierania i   zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych w   zamian za uiszczoną opłatę obejmuje odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z   nieruchomości, raz w   miesiącu, bez ograniczeń ilościowych, przy czym w   skład zmieszanych odpadów komunalnych nie mogą wchodzić przeterminowane leki i   chemikalia, zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i   rozbiórkowe, zimne popioły.  

§   2.   Lokalizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z   terminem obowiązującym od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jan   Kyć

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »