| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/260/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

z dnia 6 lutego 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Sokołów Młp., udostępnianych dla operatorów i przewoźników warunków i zasad korzystania z tych przystanków i stawki opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.        Nr 142, poz.1591; z późniejszymi zmianami), oraz art. 15 ust. 2 z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ).

Rada Miejska w Sokołowie Młp. uchwala co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sokołów Młp., udostępnione dla operatorów i przewoźników.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych o których mowa w § 1:

1) przystanki komunikacyjne służą wyłącznie do chwilowego zatrzymania się w celu umożliwienia wsiadania lub wysiadania pasażerów, bez realizacji wydłużonego postoju,

2) korzystanie z przystanków komunikacyjnych może odbywać się po uzyskaniu zezwolenia na wykonanie krajowego drogowego przewozu osób lub zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, wydanych z uwzględnieniem uzgodnionego rozkładu jazdy obejmującego te przystanki,

3) w przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi                   (np.remont, przebudowa), korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania przystanku lub tymczasową zmianę jego lokalizacji,

4) informacja o czasowym ograniczeniu korzystania z przystanku komunikacyjnego zostanie zamieszczona na tym przystanku wraz z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie zainteresowanych operatorów i przewoźników w sposób zwyczajowo przyjęty,

5) operator i przewoźnik ma obowiązek podać do publicznej wiadomości rozkłady jazdy poprzez zawieszenie stosownej informacji na przystankach komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 , z poźn. zm. ), a format (rodzaj i wymiary tablicy, grafika , sposób montażu), uzgadnia z Burmistrzem Gminy Sokołów Młp.,

6) zabrania się umieszczania na przystankach komunikacyjnych innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.,

7) umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do operatora lub przewoźnika ,

8) stawki opłat za korzystanie przez operatora lub przewoźników z przystanków komunikacyjnych ustali odrębna uchwała Rady Miejskiej w Sokołowie Młp.

2. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązany jest do :

1) korzystania z przystanków w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,

2) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/185/2012 z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Sokołów Młp., udostępnianych dla operatorów i przewoźników warunków i zasad korzystania z tych przystanków i stawki opłat.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., a nadzór Komisji do spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Andrzej Pasierb


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/260/2013
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim
z dnia 6 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »