| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/206/2013 Rady Gminy Frysztak

z dnia 1 lutego 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Frysztak

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 391) w   związku art. 10 ust. 1. art. 11 ust. 2   i art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 ze zmianami)  

Rada Gminy Frysztak uchwala, co następuje:  

§   1.  

Ustala się wzór formularza deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w   brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Dokumentami potwierdzającymi dane zawarte w   deklaracji mogą być:  

1)   dokument potwierdzający przebywanie/zamieszkiwanie poza terenem Gminy Frysztak (np. ksero ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej, umowa najmu/kupna lokalu/mieszkania, umowa o   pracę, zaświadczenie ze szkoły/uczelni itp.) lub;  

2)   oświadczenie o   niezamieszkiwaniu danej osoby.  

§   3.  

Wypełnioną deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć:  

1)   do dnia 30 kwietnia 2013 r.;  

2)   w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;  

3)   w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Frysztak.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

 
mgr   Stanisław   Armata
Przewodniczący Rady  

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/206/2013
Rady Gminy Frysztak
z dnia 1 lutego 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »