| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/1347/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVII/275/2013 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czarna oraz poboru opłaty w drodze inkasa

             

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr XXVII/275/2013 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czarna oraz poboru opłaty w drodze inkasa- działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.)

stwierdza

nieważność badanej uchwały w części obejmującej:

1) postanowienie zawarte w § 4 ust. 1 uchwały w zakresie nałożenia obowiązku na inkasentów „niezwłocznego” wpłacenia zainkasowanej gotówki z powodu istotnego naruszenia art. 47§4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. Nr 749 ze zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2) postanowienie § 4 ust. 3 uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28 lutego 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła uchwała Nr XXVII/275/2013 Rady Gminy w Czarnej z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czarna oraz poboru opłaty w drodze inkasa. Wobec przedmiotowej uchwały zostało wszczęte postępowanie nadzorcze uchwałą Nr VI/1123/2013 z dnia 5 marca 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Rada Gminy nie usunęła nieprawidłowości w badanej uchwale we wskazanym terminie.

W przedmiotowej uchwale Rada Gminy określiła termin, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czarna oraz zarządziła poboru opłaty w drodze inkasa.

W § 4 ust. 1 uchwały zawarto postanowienie, że inkasenci zobowiązani są wpłacić zainkasowaną gotówkę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni po terminie płatności opłaty w kasie Urzędu lub w banku na rachunek bankowy Gminy. W ust. 3 tego paragrafu uchwały ustalono, że wynagrodzenie zostanie wypłacone inkasentom w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynie termin płatności opłaty.

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Izby stwierdziło, co następuje: Zgodnie art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.) w brzmieniu dokonanym art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. Nr 228) rada gminy w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Stosownie do art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do ww. opłat stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W zakresie terminów płatności opłat przez inkasentów zastosowanie będą miały przepisy tej ustawy, która w art. 47§4a stanowi, że terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. W zakwestionowanym postanowieniu § 4 ust. 1 uchwały intencją rady gminy było skorzystanie z uprawnienia wydłużenia terminu płatności opłaty dla inkasentów do 5 dni po terminie płatności opłaty wskazanym w § 1 uchwały, lecz poprzez wprowadzenie wymogu „niezwłoczności” wpłaty naruszono przepis art. 47§4a Ordynacji podatkowej. Powyższa regulacja wprowadza niepewność, co do faktycznego terminu płatności dla inkasentów tej opłaty, bowiem wprowadza dwa terminy wpłaty zainkasowanych opłat (przy jednoczesnym niezdefiniowaniu pojęcia „niezwłoczności”) i tym samym narusza zakres upoważnienia ustawowego wynikający z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Mając na względzie cel regulacji należy przyjąć, że po wyeliminowaniu postanowienia o „niezwłoczności” dokonania wpłaty, organ stanowiący określił zgodnie z upoważnieniem ustawowym termin płatności nie później niż w ciągu 5 dni po terminie płatności opłaty w kasie Urzędu lub w banku na rachunek bankowy Gminy.

W § 4 ust. 3 uchwały organ stanowiący ustalił, że wynagrodzenie zostanie wypłacone inkasentom w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynie termin płatności opłaty, a zatem podjął się regulacji, która wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego wynikającego z cytowanego art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z powyższych względów należało stwierdzić nieważność badanej uchwały w zakwestionowanej części.

W tym stanie rzeczy Kolegium Izby uchwaliło jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »