| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Gminy Haczów

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2013 rok"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2013 rok".

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt bezdomnych, z którym Wójt Gminy Haczów podpisze umowę,

2) Programie – należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2013 rok".

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Haczów przy pomocy Referatu Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Gminy Haczów.

2. Realizatorami Programu są:

1) na poziomie Gminy Haczów – Wójt Gminy Haczów przy pomocy Referatu Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Gminy Haczów,

2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Haczów,

3) schronisko dla bezdomnych zwierząt,

4) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w tym zakresie.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU

§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizują:

1) schronisko – poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez uprawnione podmioty oraz mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy,

2) Wójt Gminy – poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich,

3) organizacje pozarządowe – poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Wójt Gminy Haczów poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu Gminy Haczów,

c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Haczów realizują:

1) schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie,

2) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie,

3) organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem Gminy,

4) wyłapywanie będzie miało charakter stały.

§ 8. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:

1) schronisko – poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,

2) organizacje pozarządowe – poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Haczów,

3) Wójt Gminy – poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji,

4) zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących będą wykonywane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko – poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Wójt Gminy – poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Haczów,

3) organizacje pozarządowe – poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) schronisko – poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,

2) Wójt Gminy – poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

§ 11. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo, z którym Wójt Gminy Haczów zawrze stosowne porozumienie w celu właściwej opieki.

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii,

2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Haczów.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 13. Wójt Gminy Haczów w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Haczów (tj. jednostkami oświatowymi i ośrodkiem kultury), oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Haczów.

§ 15. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Haczów


Ryszard Błaż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »