| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Gminy Haczów

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2013 rok"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2013 rok".

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Schronisku – należy przez to rozumieć Schronisko dla zwierząt bezdomnych, z którym Wójt Gminy Haczów podpisze umowę,

2) Programie – należy przez to rozumieć "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów na 2013 rok".

§ 3. 1. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Haczów przy pomocy Referatu Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Gminy Haczów.

2. Realizatorami Programu są:

1) na poziomie Gminy Haczów – Wójt Gminy Haczów przy pomocy Referatu Inwestycji i Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Gminy Haczów,

2) organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Gminą Haczów,

3) schronisko dla bezdomnych zwierząt,

4) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, w tym zakresie.

Rozdział 2.
CEL PROGRAMU

§ 4. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Haczów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ

§ 5. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizują:

1) schronisko – poprzez wyłapywanie oraz przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do schroniska przez uprawnione podmioty oraz mieszkańców, po uprzednim uzgodnieniu z Wójtem Gminy,

2) Wójt Gminy – poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla zwierząt gospodarskich,

3) organizacje pozarządowe – poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 6. Sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie realizują:

1) Wójt Gminy Haczów poprzez:

a) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących,

b) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych lub/i przedstawiciela Urzędu Gminy Haczów,

c) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Haczów realizują:

1) schronisko na podstawie zawartej umowy w tym zakresie,

2) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie,

3) organizacje pozarządowe, które posiadają przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt. Odłowione zwierzęta pozostają pod opieką organizacji lub przekazywane są do Schroniska, po wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem Gminy,

4) wyłapywanie będzie miało charakter stały.

§ 8. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt realizują:

1) schronisko – poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek,

2) organizacje pozarządowe – poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu Gminy Haczów,

3) Wójt Gminy – poprzez prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji,

4) zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących będą wykonywane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

§ 9. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:

1) schronisko – poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania,

2) Wójt Gminy – poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska oraz prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli, m.in. poprzez ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Haczów,

3) organizacje pozarządowe – poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

§ 10. Usypianie ślepych miotów zwierząt realizują:

1) schronisko – poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów,

2) Wójt Gminy – poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt.

§ 11. Na gospodarstwo rolne zapewniające miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo, z którym Wójt Gminy Haczów zawrze stosowne porozumienie w celu właściwej opieki.

§ 12. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizują:

1) schronisko poprzez zapewnienie dyżuru lekarza weterynarii,

2) Wójt Gminy poprzez zawieranie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej udzielanej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu Gminy Haczów.

Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW

§ 13. Wójt Gminy Haczów w ramach Programu prowadzi we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Haczów (tj. jednostkami oświatowymi i ośrodkiem kultury), oraz organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne m.in. w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt bezdomnych.

Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 14. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Haczów.

§ 15. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Haczów


Ryszard Błaż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »