| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/15/13 Rady Gminy Jodłowa

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

Na podstawie art. 403 ust. 4 i 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia   27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie pokryć dachowych lub wymianie elewacji budynków mieszkalnych lub gospodarczych lub wymianie elementów innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Jodłowa w zakresie :

1) demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – w przypadku realizacji planowanych inwestycji;

2) transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – w przypadku zrealizowanych inwestycji.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) wnioskodawcy - rozumie się przez to podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,

2) koszcie kwalifikowanym - należy przez to rozumieć koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest,

3) dotującym – należy przez to rozumieć gminę jodłowa.

§ 2. 1. O dotację mogą się ubiegać wnioskodawcy posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Jodłowa, na której planowana jest realizacja zadania.

2. Dotacja celowa udzielana jest jednorazowo na podstawie umowy zawartej przed realizacją prac obejmujących koszty kwalifikowane.

3. Środki finansowe na realizację zadań określonych w ust. 2 mogą pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków budżetu Gminy.

4. W przypadku braku dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środków przewidzianych w budżecie gminy na usuwanie azbestu w danym roku, wnioski o przyznanie dotacji będą realizowane dopiero po wpłynięciu środków w kolejności zgodnie z wpływami zgłoszeń.

5. Dofinansowanie prac określonych w ust. 2, udzielone będzie w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawca ponosi 15% kosztów kwalifikowanych.

6. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

§ 3. 1. W celu zawarcia umowy o udzielenie dotacji wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Jodłowa pisemny wniosek. Wnioski należy składać po wejściu w życie niniejszej uchwały.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) dane nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest;

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

4) określenie zakresu prac obejmujących koszty kwalifikowane w ramach zadania inwestycyjnego;

5) termin realizacji prac obejmujących koszty kwalifikowane;

6) pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub oświadczenie o wykonaniu zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie pokrycia dachowego lub wymianie elewacji budynku mieszkalnego lub gospodarczego lub wymianie elementów innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Jodłowa;

3. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały i dostępny jest w Urzędzie Gminy Jodłowa oraz na stronie internetowej ( www.jodlowa.eu).

§ 4. Wnioski rozpatrywane będą według następujących zasad:

1) wnioski rozpatruje Wójt Gminy Jodłowa;

2) rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu;

3) wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku w przypadku gdy wniosek nie zawiera danych o których mowa w § 3 w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

4) w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące zrealizowanych inwestycji;

5) wnioski nierozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wyczerpanie zaplanowanych środków finansowych w budżecie Gminy, będą rozpatrywane w latach kolejnych;

6) pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy dotującym, a wnioskodawcą;

7) o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz terminie zawarcia umowy wnioskodawca informowany jest pisemnie.

§ 5. 1. Umowa o przyznanie dotacji zawiera elementy wskazane w art. 250 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009, Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

2. Dotujący dokona rozliczenia dotacji na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę prac obejmujących koszty kwalifikowane wraz z protokołem odbioru wykonywanych prac oraz kartą przekazania odpadu na składowisko.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Kapłon


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/15/13
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 28 lutego 2013 r.

……………………..

(miejscowość data)

WÓJT GMINY JODŁOWA
Wniosek
o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska – usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

I. DANE WNIOSKODAWCY:

1. Imię i nazwisko/nazwa             

2. PESEL/ NIP …………………………………………….………………………………

3. Adres zameldowania/siedziby:             

II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ BĘDĄ USUWANE WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST:

1. Nazwa obrębu i nr działki:             

2. Tytuł prawny władania nieruchomością:             

             

             

(własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem)

3.               Rodzaj i ilość wyrobów zawierających azbest, planowanych do usunięcia:

l.p.

Rodzaj wyrobów zawierających azbest

Ilość w m2

Ilość w Mg

1.

Płyty eternitowe faliste

2.

Płyty płaskie

3.

Elementy zabudowy balkonów, ogrodzeń itp.

4.

Inne/podać jakie/

5.

Razem:

5. Planowana ilość materiałów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione, wg źródła ich pochodzenia:

l.p.

Wyroby zawierające azbest

Ilość w m2

Ilość w Mg

1

Pokrycie dachowe

2

Elewacje ścian

3

Zabudowa balkonów

4.

Ogrodzenie

Razem:

III. DOTACJA CELOWAna dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie pokryć dachowych lub wymianie elewacji budynków mieszkalnych lub gospodarczych lub wymianie elementów innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Jodłowa w zakresie:

1) . demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – w przypadku realizacji planowanych inwestycji ; ………………………………………..

2) . transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest – w przypadku zrealizowanych inwestycji……………………………………………………………………………

IV.               TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Planowany termin rozpoczęcia prac:             

Planowany termin zakończenia prac:             

V.               ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, związanej z inwestycją;

2. pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (starostę);

3. oświadczenie wnioskodawcy o zrealizowaniu inwestycji polegającej na wymianie pokrycia dachowego lub wymianie elewacji budynku mieszkalnego lub gospodarczego lub wymianie elementów innego obiektu budowlanego na terenie Gminy Jodłowa;

Oświadczam, że:

1. Zapoznałam/em się z treścią i akceptuję zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Jodłowa na inwestycje związane z ochroną środowiska - polegające na wymianie pokryć dachowych lub wymianie elewacji budynków mieszkalnych lub gospodarczych lub wymianie elementów innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Jodłowa obejmujące miedzy innymi:

1) demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – w przypadku realizacji planowanych inwestycji;

2) transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – w przypadku zrealizowanych inwestycji.

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez pracowników Urzędu Gminy Jodłowa w celu stwierdzenia, czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostało zrealizowane prawidłowo.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Jodłowa, niezbędnych przy udzielaniu dotacji (zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych).

4. W terminie co najmniej 30 dni przed wykonaniem prac, polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zgłoszę powyższy fakt do Wydziału Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica.

.

(data i podpis wnioskodawcy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »