| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/173/13 Rady Gminy Markowa

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U z 2012 poz. 391 z późn. zm.),

Rada Gminy Markowa
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określa się wzór deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej w formie papierowej przez właścicieli nieruchomości.

2. Wzór deklaracji o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 1, należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

2. Deklaracja o której mowa w § 1 ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazać do Urzędu Gminy Markowa lub sołtysa wsi na terenie, której zamieszkuje.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXIV/169/13 Rady Gminy Markowa z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracjio wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Magdalena Gonciarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/173/13
Rady Gminy Markowa
z dnia 26 marca 2013 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Markowa

A.CEL SKŁADANIA DEKLARACJI

1. Organ, do którego adresowana jest deklaracja
Wójt Gminy Markowa

2. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Złożenie deklaracji korekta deklaracji

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

3. Składający deklarację:

osoba fizyczna
osoba prawna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

4. Sposób władania nieruchomością:

własność/współwłasność
zarządca/użytkownik
inna forma władania nieruchomością

5. Nazwisko, imię (dotyczy osób fizycznych), Nazwa (dotyczy pozostałych składających)

6. Numer telefonu kontaktowego

7. PESEL (osoby fizyczne) / NIP (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)

8. Ulica

9. Nr domu

10. Nr lokalu

11. Miejscowość

12. Kod pocztowy

13. Poczta

C. DANE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

14. Ulica

15. Nr domu

16. Nr lokalu

17. Nr działki

18. Miejscowość

19. Kod pocztowy

20. Poczta

21. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji odpady będą gromadzone i odbierane
w sposób selektywny

1. Tak 2.Nie

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

D.1 Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

23. Liczba zamieszkujących osób

24. Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca

25. Wysokość miesięcznej opłaty (należy pomnożyć liczbę z poz. 23 przez kwotę z poz. 24)

E. OŚWIADCZENIA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ


Oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r.Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dotyczących mojej osoby w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.)

32. Miejscowość, data

33. Czytelny podpis składającego deklarację

F. ADNOTACJE URZĘDU

Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację do Wójta Gminy Markowa owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Pouczenie

Właściciel nieruchomości, który w dniu 01.01.2012r. miał zawartą z gminna jednostką organizacyjna lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie odpadów komunalnych do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany dołączyć kopię tej umowy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »