| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/1606/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu uchwały Nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) oraz art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.):

stwierdza nieważność

uchwały Nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 1 marca 2013 r. w zakresie postanowienia zawartego w § 1 pkt 1

U z a s a d n i e n i e

W dniu 4 marca 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła uchwała Nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 1 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.

Badana uchwała Rady Powiatu Jarosławskiego w § 1 pkt 1 zmienia uchwałę Nr XXXI/297/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oświatowych, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji w ten sposób, że nadaje § 4 ust. 4 tej uchwały nowe brzmienie o następującej treści: „ do czasu ustalenia ostatecznej wysokości dotacji na ucznia lub wychowanka w danym roku budżetowym, dotacja będzie udzielana w wysokości ustalonej w projekcie uchwały budżetowej, a za okres od 1 stycznia do czasu otrzymania pisemnej informacji o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Jarosławskiego zostanie dokonane wyrównanie”.

Uchwała podjęta została w oparciu o przepis art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło, co następuje:

W świetle art. 90 ust. 2a, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wynika, że dotacje dla określonych w tych przepisach szkół i placówek przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego (ust. 2a i ust. 3a) bądź w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia (ust. 3).

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania w/w dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminy i sposób rozliczenia dotacji.

              W myśl art. 33 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych informuje właściwe jednostki samorządu terytorialnego o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej w terminie do dnia 15 października roku bazowego oraz o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wynikających z ustawy budżetowej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

Postanowienia § 1 pkt 1 badanej uchwały w istotny sposób naruszają przepisy art. 90 ust. 2a, 3 i 3a ustawy o systemie oświaty.

Z tych przyczyn stwierdzono nieważność wskazanej w sentencji uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaszuba

Specjalizuję się w procesie cywilnym prowadząc w szczególności liczne sprawy z zakresu odszkodowań, prawa upadłościowego, prawa pracy oraz sprawy gospodarcze. Jestem też autorem bloga o upadłości konsumenckiej. Z powodzeniem prowadzę również sprawy karne – zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, reprezentując interesy klientów w sprawach o dużym ciężarze gatunkowym, m. in w sprawach o zabójstwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »