| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/196/13 Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami), art.89 ust. 1   pkt. 3   i 4,   211, 212, 217, 236, 237 ust. 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r.  o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami ) oraz art. 6"r" ust 1   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( Dz. U. Nr 152 poz. 897 z   późniejszymi zmianami)   Rada Miejska w   Dukli uchwala, co następuje:                

§   1.                

1.   Zwiększa dochody uchwały budżetowej o   kwotę  810.800,00 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące o   kwotę  577.909,00 zł,  

2)   dochody majątkowe o   kwotę 232.891,00 zł zgodnie z   tabelą nr 1.  

2.   Zmniejsza dochody uchwały budżetowej o   kwotę  8.941,00 zł, w   tym:  

1)   dochody bieżące o   kwotę  8.941,00 zł, zgodnie z   tabelą nr 1.  

3.   Tabela nr 1. Plan dochodów.  

 

Dział  

Nazwa  

Zmniejszenie  

Zwiększenie  

1  

2  

3  

4  

bieżące  

010  

Rolnictwo i   łowiectwo  

0,00  

22 041,00  

 

Wpływy z   różnych dochodów - zwrot podatku VAT  

0,00  

22 041,00  

750  

Administracja publiczna  

0,00  

14 483,00  

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

14 483,00  

 

Dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich oraz środków o   których mowa w   art.5 ust.1 pkt 3   oraz ust. 3   pkt 5   i 6   ustawy, lub płatności w   ramach budżetu środków europejskich  

0,00  

14 483,00  

 

Umowa o   przyznanie pomocy  00910-6930-UM0940017/12 z   dnia 21 marca 2013 r. w   ramach działania 413 objętego PROW 2007-2013 na operację: "Wydanie albumu: Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla i   foldera " Do Złotej Studzienki".  

0,00  

14 483,00  

756  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

0,00  

536 000,00  

 

Wpływy z   innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

0,00  

536 000,00  

758  

Różne rozliczenia  

-8 941,00  

0,00  

 

Subwencje ogólne z   budżetu państwa  

-8 941,00  

0,00  

 

w tym subwencja oświatowa  

-8 941,00  

0,00  

801  

Oświata i   wychowanie  

0,00  

3 185,00  

 

Wpływy z   różnych dochodów - odszkodowanie od ubezpieczyciela  

0,00  

3 185,00  

852  

Pomoc społeczna  

0,00  

2 200,00  

 

Wpływy z   różnych dochodów - zwrot zasiłków z   lat ubiegłych  

0,00  

2 200,00  

bieżące  

-8 941,00  

577 909,00  

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

14 483,00  

majątkowe  

720  

Informatyka  

0,00  

32 891,00  

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

32 891,00  

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z   innych źródeł  

0,00  

32 891,00  

 

Dotacja  zgodnie z   aneksem  do umowy nr SI.III.0784/1-66/10 z   dnia 01.10. 2010 r. w   sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji projektu " PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" zaplanowanego do realizacji w   ramach 3   osi priorytetowej " Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013"  

0,00  

32 891,00  

921  

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

0,00  

200 000,00  

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

200 000,00  

 

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z   innych źródeł  

0,00  

200 000,00  

 

Refundacja wydatków na operację  „Budowa i   przebudowa domu ludowego w   miejscowościach Nowa Wieś i   Lipowica” zgodnie z   umową nr 00410-6930-UM0930003/13 z   dnia 21 marca 2013 r. w   ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z   zakresie operacji „ Odnowa i   rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013  

0,00  

200 000,00  

majątkowe  

0,00  

232 891,00  

 

w tym z   tytułu dotacji i   środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

0,00  

232 891,00  

§   2.   1.   Zmniejsza wydatki uchwały budżetowej o   kwotę   119.000,00 zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące o   kwotę 10.000,00 zł  

2)   wydatki majątkowe o   kwotę 109.000,00 zł zgodnie z   tabelą nr 2.  

2.   Zwiększa wydatki uchwały budżetowej o   kwotę  1.080.859,00 zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące o   kwotę 729.359,00 zł,  

2)   wydatki majątkowe o   kwotę 351.500,00 zł zgodnie z   tabelą nr 2.  


3.   Tabela nr 2. Plan wydatków.  

 

Dział  

Rozdział  

Nazwa  

Z tego  

Wydatki  
bieżące  

z tego:  

Wydatki  
majątkowe  

z tego:  

inwestycje i   zakupy inwestycyjne  

w tym:  

wydatki  
jednostek  
budżetowych,  

z tego:  

świadczenia na rzecz osób fizycznych;  

wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3  

na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3,  

wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań;  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

400  

 

Wytwarzanie i   zaopatrywanie w   energię elektryczną, gaz i   wodę  

zwiększenie  

16 000,00  

16 000,00  

0,00  

16 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

40095  

Pozostała działalność  

zwiększenie  

16 000,00  

16 000,00  

0,00  

16 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

750  

 

Administracja publiczna  

zwiększenie  

14 874,00  

391,00  

0,00  

391,00  

0,00  

14 483,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

75075  

Promocja jednostek samorządu terytorialnego  

zwiększenie  

14 874,00  

391,00  

0,00  

391,00  

0,00  

14 483,00  

0,00  

0,00  

0,00  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

zwiększenie  

3 185,00  

3 185,00  

0,00  

3 185,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

80110  

Gimnazja  

zwiększenie  

3 185,00  

3 185,00  

0,00  

3 185,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

852  

 

Pomoc społeczna  

zwiększenie  

2 200,00  

2 200,00  

0,00  

2 200,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85212  

Świadczenia rodzinne, świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego  

zwiększenie  

1 000,00  

1 000,00  

0,00  

1 000,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

85216  

Zasiłki stałe  

zwiększenie  

1 200,00  

1 200,00  

0,00  

1 200,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

zwiększenie  

693 100,00  

692 900,00  

102 300,00  

590 600,00  

200,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

 

90002  

Gospodarka odpadami  

zwiększenie  

693 100,00  

692 900,00  

102 300,00  

590 600,00  

200,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

921  

 

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  

zmniejszenie  

-10 000,00  

-1 869,92  

0,00  

-1 869,92  

0,00  

-8 130,08  

-109 000,00  

-109 000,00  

0,00  

zwiększenie  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

351 500,00  

351 500,00  

351 500,00  

 

 

Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby  

zmniejszenie  

-10 000,00  

-1 869,92  

0,00  

-1 869,92  

0,00  

-8 130,08  

-109 000,00  

-109 000,00  

0,00  

zwiększenie  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

0,00  

351 500,00  

351 500,00  

351 500,00  


§   3.   1.   Ustala deficyt budżetowy po zmianach w   wysokości 2.920.000,00 zł.  

2.   Planowany deficyt zostanie pokryty:  

a)   kredytami,  

b)   pożyczkami,  

c)   nadwyżką z   lat ubiegłych.  

§   4.                

1.   Ustala łączną kwotę przychodów po zmianie w   wysokości 6.303.815,00 zł i   łączną kwotę rozchodów po zmianie w   wysokości 3.383.815,00 zł zgodnie z   tabelą nr 3.  

2.   Tabela nr 3. Plan przychodów i   rozchodów.  

 

Lp.  

Treść  

Klasyfikacja  
§  

Kwota  

1  

2  

3  

4  

Przychody ogółem:  

 

6 303 815,00  

1  

Przychody z   zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej  

903  

812 424,13  

2  

Przychody z   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym  

952  

5 331 390,87  

3  

Nadwyżki z   lat ubiegłych  

957  

160 000,00  

Rozchody ogółem:  

 

3 383 815,00  

1  

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej  

963  

1 072 415,00  

2  

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów  

992  

2 311 400,00  

§   5.                 Wprowadza zmiany w   limicie zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek:  

1)   na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej w   roku 2013 na przedsięwzięcie „Budowa i   przebudowa domu ludowego w   miejscowości Nowa Wieś i   Lipowica” w   ramach działania „Odnowa i   rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w   kwocie 500.000,00 zł, w   tym:  

a)   w roku 2013 kwota 200.000,00 zł,  

b)   w roku 2014 kwota 300.000,00 zł,  

2)   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek w   kwocie 3.383.815,00 zł.  

§   6.   Ustala:  

1)   dochody z   tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w   kwocie 536.000,00 zł,  

2)   wydatki na finansowanie zadań określonych w   art. 6r ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach w   kwocie 693.100,00 zł zgodnie z   tabelą nr 4.  

3)   Tabela nr 4. Plan dochodów z   tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i   plan wydatków na finansowanie zadań określonych w   art. 6r ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach.  

 

Klasyfikacja  

Nazwa  

Plan  

 

Dochody bieżące  

 

756  

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

536.000,00  

 

Wpływy z   innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

536.000,00  


Wydatki bieżące  

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

693.100,00  

 

90002  

Gospodarka odpadami  

693.100,00  

 

Wydatki na finansowanie zadań określonych w   art. 6r ustawy  

693.100,00  

§   7.                 Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Dukli.  

§   8.                 Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Andrzej   Dziedzic

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »