| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/180/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   poźn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i 2, art. 5   ust. 1   pkt 1, art. 6r ust. 2a ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.), Rada Miejska w   Ulanowie  

u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   W § 3   w ust. 1   po pkt 12) dodaje się pkt 13) w   brzmieniu:  

popiołu.  

§   2.   W § 6   w ust. 2  

1.   dodaje się pkt 6) w   brzmieniu:  

szary – przeznaczony na popiół;  

2.   dodaje się pkt 7) w   brzmieniu:  

brązowy – przeznaczony na odpady biodegradowalne, w   tym odpady zielone.  

§   3.   1.   § 6   ust. 4   pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w   odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość osób z   nich korzystających.  

2.   § 6   ust. 4   pkt 2) otrzymuje brzmienie:  

koszty wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w   worki do zbierania odpadów komunalnych, pokryje gmina z   pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   4.   1.   § 10 ust. 1   pkt 1) otrzymuje brzmienie:  

odpady zmieszane – w   miesiącach letnich (maj, czerwiec, lipiec i   sierpień) dwa razy w   miesiącu, w   pozostałych miesiącach roku raz w   miesiącu,  

2.   § 10 ust. 1   pkt 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:  

papier, makulatura, tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe – w   miesiącach letnich (maj, czerwiec, lipiec i   sierpień) dwa razy w   miesiącu, w   pozostałych miesiącach roku raz w   miesiącu.  

3.   w § 10 w   ust. 1   pkt 2) po lit. f) dodaje się lit. g) w   brzmieniu:  

popiół – w   miesiącach zimowych jeden raz w   miesiącu.  

§   5.   1.   § 11 pkt 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:  

zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i   rozbiórkowe, zużyte opony, popiół należy wystawić przed posesję w   sposób umożliwiający ich sprawny odbiór.  

2.   § 11 pkt 6) otrzymuje brzmienie:  

w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może oddać wyłącznie te odpady budowlane i   rozbiórkowe, które powstały w   gospodarstwie domowym w   wyniku przeprowadzania drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, w   ilości do 0,01m 3 na miesiąc.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i   Miasta Ulanów.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Ulanowie  


Edward   Małek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »