| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 236/XXXVIII/2013 Rady Gminy Jawornik Polski

z dnia 29 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Jawornik Polski

Na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 853) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) Rada Gminy Jawornik Polski uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje warunki, w tym organizacyjne sprzyjające rozwojowi sportu na terenie Gminy Jawornik Polski oraz warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez Gminę Jawornik Polski organizowanego przez kluby sportowe działające na obszarze Gminy Jawornik Polski, nie działające w celu osiągnięcia zysku.

§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe następuje w formie dotacji celowej, która jest przeznaczona na dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego jakim jest rozwój i poprawa wszelkich form aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej społeczności lokalnej, rozwój stosunków społecznych na terenie Gminy lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

§ 3. Kwota dotacji przeznaczonej dla klubów sportowych na wsparcie finansowe rozwoju sportu na dany rok określana jest w uchwale budżetowej Gminy Jawornik Polski.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania dotacji

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 2 może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego, materiałów i artykułów spożywczych,

3) transport na zawody,

4) ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody, składki,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,

6) utrzymanie obiektów sportowych,

7) opłata za sędziowanie.

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) wydatków majątkowych,

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia.

§ 5. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Jawornik Polski jest przekazanie Klubowi sportowemu środków na dofinansowanie kosztów projektu na rachunek bankowy wskazany w umowie.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 6. 1. Organem przyznającym dotację na projekt służący rozwojowi sportu jest Wójt Gminy Jawornik Polski.

2. W celu wyboru projektów Wójt Gminy w drodze zarządzenia ogłasza nabór projektów, w którym określa:

1) przedmiot zgłaszanych projektów,

2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego naboru projektów,

3) termin realizacji zadań z projektów, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wnioskowaną dotację,

4) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim zadania z zakresu rozwoju sportu,

5) termin składania wniosków.

3. Co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu z ust. 2 pkt 5, ogłoszenie z ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jawornik Polski.

4. Ogłoszenie o naborze projektów może dopuszczać unieważnienie naboru przez Wójta Gminy lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 7. 1. Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji sporządza się na formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień wpływu na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.

3. Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań złożonego wniosku.

§ 8. 1. W celu rozpatrzenia złożonych wniosków Wójt Gminy powołuje komisję do spraw rozpatrzenia wniosków.

2. Komisja składa się co najmniej z 3 osób.

3. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Gminy w Jaworniku Polskim.

4. Do zadań komisji należy w szczególności dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych wniosków.

§ 9. 1. Wyboru projektów i ustalenia wysokości dotacji dokonuje Wójt Gminy.

2. Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących dotację Wójt Gminy uwzględnia:

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Jawornik Polski,

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany nabór projektów,

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w związku z zakresem rzeczowym projektu,

4) możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany,

5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Jawornik Polski.

§ 10. Nabór winien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.

§ 11. Wynik naboru projektów zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jawornik Polski.

Rozdział 4.
Umowa o dotację oraz rozliczenie dotacji

§ 12. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy zawiera umowę o realizację projektu służącego rozwojowi sportu, która określa w szczególności:

1) wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego realizację są przekazywane środki dotacji;

2) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

3) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż terminy zwrotu określone w ustawie o finansach publicznych.

2. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana umowy może powodować zwiększenie kwoty przyznanej dotacji.

3. Zmiana kwoty dotacji wymaga złożenia uzasadnionego wniosku wraz ze zmianą kosztorysu.

4. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu.

§ 13. Klub sportowy obowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji projektu określonego w umowie, objętego dotacją z budżetu Gminy Jawornik Polski. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Rozdział 5.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jawornik Polski.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marek Makarski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 236/XXXVIII/2013
Rady Gminy Jawornik Polski
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Jawornik Polski dla klubu sportowego na rozwój sportu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 236/XXXVIII/2013
Rady Gminy Jawornik Polski
z dnia 29 kwietnia 2013 r.
Zalacznik2.doc

Rozliczenie dotacji celowej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »