| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/438/13 Rady Gminy Solina

z dnia 13 maja 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 z póź. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm. ),

Rada Gminy Solina
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości bezpośrednio do Urzędu Gminy Solina, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przesyłanej przez właściciela nieruchomości drogą elektroniczną, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, składa się lub przesyła do Urzędu gminy Solina, w terminie do dnia 15 czerwca 2013r.

§ 3. Deklarację składaną po terminie określonym w § 2 niniejszej uchwały, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć lub przesłać do Urzędu Gminy Solina, w terminie:

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłat lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.

§ 4. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 2 uchwały składa się w formacie XML, zgodnym ze wzorem publikowanym w repozytorium wzorów platformy ePUAP, zgodnie z art. 19 b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 ze zm.)

2. Deklarację składa się za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl .

3. Deklaracja winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i art. 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64, poz. 565 ze zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solina

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


Artur Adamczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/438/13
Rady Gminy Solina
z dnia 13 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/438/13
Rady Gminy Solina
z dnia 13 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/438/13
Rady Gminy Solina
z dnia 13 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/438/13
Rady Gminy Solina
z dnia 13 maja 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Koralewski

Aplikant radcowski, ekspert w dziedzinie prawa handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »