| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/116/2013 Rady Gminy Cisna

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1 /2005" w gminie Cisna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu, że nie narusza ona ustaleń „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna" uchwalonym Uchwalą Rady Gminy w Cisnej Nr XXII/238/2001 z dnia 7 lutego 2001 r.

Rada Gminy w Cisnej uchwala, co następuje:

§ 1. uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005", zwanego dalej „zmianą planu" uchwalonego Uchwałą Nr VI/22/2007 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 marca 2007r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 43 poz. 1161 z dnia 28 maja 2007r.

§ 2. 1. Zmiana planu wymienionego w §1 polega na:

1) wprowadzeniu, w części, nowego przeznaczenia terenu oznaczonego symbolami: ZL, R1, UP3, UL, ZN i ZN/UT1;

2) wprowadzeniu linii rozgraniczającej tereny o różnych funkcjach oznaczone na rysunku planu symbolami: R1 i RM, ZN/UT1, ZN i 1MN/U1, ZL i 1UT4, UT4i 1UT4 oraz UT4 i 2UT4;

3) zmianie zapisów uchwały Nr VI/22/2007 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 marca 2007r.

2. Sposób zmian, o których mowa w ust.1 pkt 1-3 jest przedstawiony na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, sporządzonym na kopii zmienianego w części rysunku planu, według oznaczeń zmiany planu.

§ 3. 1. Do zapisów uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w §5 w pkt. 4 po wyrażeniu „MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;” dodaje się wyrażenie „ 1RM – teren zabudowy zagrodowej;” ;

2) w §7 ust. 1 w pkt.1 litera m po słowie lokalizowania dodaje się wyrazy: „na powierzchni mniejszej niż 0,10ha”;

3) w §7 ust. 1 pkt. 2 litera f przed dwukropkiem, po symbolu MP/ML, dodaje się słowa: „oraz 1RM”; po literze h dodaje się literę i w brzmieniu:

„i) nieznaczne zmniejszenie wymaganej powierzchni, o której mowa w §7 ust. 1
w pkt.1 litera m, w przypadku gdy do wymaganej minimalnej powierzchni działki
na której można lokalizować budynek brakuje nie więcej niż 10%”;;

4) w §7 ust. 2 pkt. 3 litera c po symbolach MN/U1-MN/U4 dodaje się: „ i 1MN/U1 oraz 1MN/U3” . Po symbolu MN dodaje się: „i 1RM”;

5) w §7 ust. 3 pkt. 5 litera a po słowach zabudowy mieszkaniowej dodaje się przecinek
i po przecinku wyrazy               „ zabudowy zagrodowej”;

6) w §8 ust. 8, pkt. 2 po literze e dodaje się literę f w brzmieniu:

              „f) całorocznego toru saneczkowego”;;

7) w §8 ust. 8, pkt. 7 po literze d dodaje się literę e w brzmieniu: ) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków sytuowanych w pierwszej linii zabudowy od granicy drogi wewnętrznej KDW1 - 6 m,

8) w §8 po ust. 8 dodaje się ustęp 8aw brzmieniu:

„8a. Tereny zabudowy usługowej - usługi turystyczne oznaczone na rysunku planu symbolami 1UT4 i 2UT4:

1) przeznaczenie terenów 1UT4 i 2UT4: tereny, obiekty i urządzenia sportów narciarskich, w szczególności: tereny wyciągu narciarskiego, tras zjazdowych oraz realizacji funkcji związanych z wyciągiem narciarskim i trasami narciarskimi (m. in. kasy biletowe, recepcja obsługi narciarskiej i turystycznej, pomieszczenia warsztatowe, informacja turystyczna, sprzedaż pamiątek, wypożyczalna sprzętu narciarskiego z serwisem, pomieszczenia szkółki narciarskiej, dyżurka GOPR oraz pomieszczenia socjalno-administracyjne dla obsługi wyciągu, a także pomieszczenia na sprzęt niezbędny do utrzymania tras narciarskich);

2) dopuszcza się lokalizację:

a) obiektów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania wyciągu (np. instalacje sztucznego naśnieżania tras narciarskich, budynków stacji narciarskich),

b) budynków, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,

c) usług gastronomii i handlu,

d) budynków gospodarczych i wiat,

e) obiektów małej architektury,

f) zabudowy pensjonatowej i zabudowy rekreacji indywidualnej,

g) małych boisk sportowych, kortów tenisowych,

h) ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci,

3) zakazuje się lokalizacji usług hotelarskich;

4) obsługa komunikacyjna terenu: z drogi publicznej KD-Z poprzez istniejące zjazdy oraz z drogi wewnętrznej KDW2 a także przez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych;

5) miejsca postojowe dla obsługi terenu 1UT4 należy lokalizować w terenie KS3, przy wskaźniku 10-15 miejsc parkingowych na 100 użytkowników;

6) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej -jak w § 7 ust. 4;

7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1UT4 i 2UT4:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków sytuowanych w pierwszej linii zabudowy od granicy drogi wewnętrznej KDW2 - 6 m,

b) wysokość zabudowy: maksymalnie 8 m od strony przystokowej budynku,

c) powierzchnia działki z budynkami usługowymi; minimum 0,25 ha, przy minimalnej szerokości frontu działki 25 m,

d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego: minimum 75% powierzchni działki,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy działki 20%,

f) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 30°-50°, z doświetleniem poddasza przez lukarny, okna połaciowe i świetliki;

8) nakazuje się skablowanie linii elektroenergetycznej w części przechodzącej przez teren 1UT4.”;

8) w §8 ust. 10 na końcu zdania po symbolu UI2 dodaje się: „i 1UI2”;

9) w §8 ust. 10, pkt 1 po symbolu UI2 dodaje się: „i 1UI2”;

10) w §8 ust. 13 na końcu zdania po symbolach MN/U1-MN/U4 dodaje się: „i 1MN/U1 oraz 1MN/U3”;

11) w §8 ust. 13 pkt 1 po symbolach MN/U1-MN/U4 dodaje się: „i 1MN/U1 oraz 1MN/U3”;

12) w §8 ust. 13 pkt 2 po symbolach MN/U1-MN/U3 dodaje się: „i 1MN/U1 oraz 1MN/U3”;

13) w §8 ust. 13 pkt 4 litera a, na końcu zdania przed średnikiem dodaje się: „ i1MN/U3” ;

14) w §8 ust. 13 pkt 7, na końcu zdania przed średnikiem dodaje się: i projektowanymi oraz przez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych;

15) w §8 ust. 13 pkt 9 na końcu zdania, przed dwukropkiem dodaje się: „i 1MN/U1 oraz 1MN/U3”;

16) w §8 ust. 13 pkt 9 litera f, po symbolach MN/U2 i MN/U1 dodaje się: „oraz1MN/U1”;

17) w §8 ust. 13 pkt 9 litera g, po symbolach MN/U3 i MN/U4 dodaje się „oraz 1MN/U3”;

18) w §8 po ustępie 14 wprowadza się ustęp14a w brzmieniu:

„14a. Teren zabudowy zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1RM:

1) przeznaczenie terenu 1RM: teren zabudowy zagrodowej;

2) dopuszcza się:

a) funkcję agroturystyczną,

b) lokalizację dojazdów i ciągów pieszych,

c) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej niezbędnej do obsługi terenu,

d) obiektów określonych w § 7 ust. 1 pkt 2 litera f;

3) obsługa komunikacyjna terenów: z istniejącej drogi wewnętrznej KDW2 poprzez istniejący lub projektowany zjazd;

4) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - jak w § 7 ust. 4;

5) ustala się obowiązek lokalizowania miejsc postojowych na działce dla samochodów osobowych o minimalnej liczbie, zgodnie z § 7 ust.3, pkt 5;

6) parametry i wskaźniki kształtowania nowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu 1 RM:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków sytuowanych w pierwszej linii zabudowy od granicy drogi wewnętrznej KDW2 - 12 m,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego: minimum 75% powierzchni działki,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 6%,

d) powierzchnia zabudowy działki budynkiem mieszkalnym: do 150 m 2 ,

e) wysokość do głównej kalenicy: maksymalnie 10 m, mierząc przy ścianie budynku od strony przystokowej,

f) powierzchnia zabudowy działki łącznie budynkami gospodarczymi
i garażowymi: do 100 m 2 ; wysokości budynków: maksymalnie 8 m,

g) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu głównych połaci dachowych od 35 0 do 55 0 ,

h) pokrycie dachów: dachówka, gont, trzcina lub materiały imitujące formę
i kolor tych materiałów,

i) doświetlenie poddaszy poprzez: okna szczytowe, lukarny, okna połaciowe,

j) kolorystyka elewacji budynków: pastelowa z zastosowaniem naturalnych materiałów wykończeniowych, tj. drewna, kamienia, itp.,

k) zakazuje się grodzenia działki, za wyjątkiem ogrodzeń realizowanych w formie żywopłotów.”;

19) w §9 po literze b wprowadza się literę cw brzmieniu:

c) przeznaczonych pod usługi i zabudowę mieszkaniową, oznaczonych symbolami: 1UT4, 2UT4, UT4, 1MN/U1, 1MN/U3, 1UI2, 1RM – w wysokości 1%.

§ 4. Integralną częścią planu jest załącznik do niniejszej uchwały:

1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:2000;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisna.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.


Załącznik do Uchwały Nr XXX/116/2013
Rady Gminy Cisna
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.jpg

graficzny do Uchwały Nr XXX.116.2013 z dnia 27 marca 2013r.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »