| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/2808/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 189/XXIV/2013 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr 189/XXIV/2013Rady Miejskiej w Pruchnikuz dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18a ust.3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzanieważność przedmiotowej uchwały w całości.

U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr 189/XXIV/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Rada Miejska w Pruchniku określiła szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz  tryb i zakres kontroli jej wykorzystania.

              Powyższa uchwała wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 13 maja 2013 r.

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwałą Nr XII/2625/2013 z dnia 23 maja 2013 roku wszczęło postępowanie nadzorcze w zakresie przedmiotowej uchwały.

Rada Miejska w Pruchniku badaną uchwałą określiła szczegółowy tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz oraz  tryb i zakres kontroli jej wykorzystania. Uchwała podjęta została w oparciu o przepis art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (j.t.: Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

W § 3 ust. 1 Rada Miejska określiła informaje jakie należy zamieścić we wniosku o udzielenie dotacji, natomiast w ust. 2 § 3 scedowała na Burmistrza Miasta określenie wzoru tej informacji.

Zgodnie z § 4 ust 1 określiła, że osoba prowadząca podmiot dotowany obowiązana jest do 10 dnia każdego miesiąca do złożenia miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca w którym składana jest informacja postanawiając w ust. 3, że wzór informacji określi Burmistrz Pruchnika.

Natomiast w § 10 ust. 3 badanej uchwały scedowano na Burmistrza określenie wzoru sprawozdań rocznego i półrocznego, które składane są przez osoby prowadzące podmiot dotowany.

Ponadto w § 20 ust. 2 postanowiono, że gmina, do której uczęszczają uczniowie z terenu Gminy Pruchnik powinna poinformować Burmistrza Pruchnika do 31 października o liczbie takich uczniów zgłoszonych przez niepubliczne przedszkola na dany rok szkolny wraz z kopią takiej informacji oraz że w razie braku takiej informacji, zwrot dotacji następuje jedynie w przypadku wykazania, iż niepubliczne przedszkole poinformowało gminę dotującą w przewidzianym prawem terminie o liczbie uczniówz terenu gminy Pruchnik (§ 20 ust. .

Stosownie do § 20 ust. 4 uchwały, kontrolę, której szczegółowy tryb i zakres określono w § 12 uchwały w razie potrzeby, można przeprowadzić w dotowany przedszkolu niepublicznym, jak również w gminie dotującej.

Postanowienia powyższe pozostają w sprzeczności z dyspozycją art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn.).

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowej gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych oraz szkół artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.

Zgodnie z treścią przepisu art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminy i sposób rozliczenia dotacji.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma określić m. in. zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji, co Rada Miejska uczyniła w § 3 ust. 1. Jednocześnie jednak w § 3 ust. 2 nałożono na Burmistrza Pruchnika obowiązek określenia wzoru informacji. W § 4 i 10 badanej uchwały Rada scedowała na Burmistrza także oboiwązek określenia wzorów informacji o liczbie uczniów, jak również sprawozdzań rocznych i półrocznych składanych przez osobę prowadzącą podmiot dotowany.

Określając tryb postępowania o udzielenie dotacji w uchwale stanowiącej akt prawa miejscowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien tak formułować przepisy powszechnie obowiązujące, aby adresat wyrażonych w nich norm prawnych w sposób niebudzący wątpliwości mógł ustalić, jak ma postąpić, by skutecznie złożyć wniosek o udzielenie dotacji. Wynika stąd, że przepisy uchwały ustalającej tryb postępowania o udzielenie dotacji powinny określać wszelkie wzory wniosku, sprowozdań czy informacji, czego w badanej uchwale brak.. Rada Miejska w Pruchniku nie może przenieść swych ustawowych kompetencji w zakresie określania trybu postępowania o udzielenie dotacji na inny organ. Z tego względu postanowienia badanej uchwały dotyczące określenia wzoru wniosku (§ 3 ust. 3), wzoru informacji o faktycznej liczbie uczniów (§ 5 ust. 3) oraz wzoru sprawozdań (§ 10 ust. 3), który nie zostały określone przez Radę Miejską w Pruchniku, a mają być ustalone przez Burmistrza Pruchnika, w istotny sposób naruszają przepis art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym określenie trybu postępowania o udzielenie dotacji należy do właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

W sprzeczności z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty pozostaje również zapis § 20 ust. 4 uchwału, który daje kompetencję do przeprowadzania kontroli w innych jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonują niepubliczne przedszkola i szkoły, do których uczęszczają uczniowie z gminy Pruchnik.

Jednym z warunków otrzymania dotacji, wynikającym z przepisów art. 90 ust. 2a, 2b, 3 i 3a ustawy o systemie oświaty, jest przedstawienie organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowanej liczby uczniów (wychowanków) w określonym przez ustawę terminie. W sprzeczności z powołanymi przepisami prawa pozostaje zapis § 20 ust. 2 o składaniu przez gminę do której uczęszczają uczniowie z terenu gminy Pruchnik informacji do burmistrza Pruchnika w terminie do 31 października o liczbie takich uczniów zgłoszonych przez niepubliczne przedszkola na dany rok szkolny wraz z kopią takiej informacji. Nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa  postanowienie § 20 ust. 3 badanej uchwały gdzie uzależniono zwrot dotacji od złożenia informacji o liczbie uczniów o której mowa w § 20 ust. 2 , bądź w jej braku od wykazania, że niepubliczne przedszkole poinformowało gminę dotującą w przewidzianym prawem terminie o liczbie uczniów z terenu gminy Pruchnik.

Z tych względów Kolegium Izby uchwaliło jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »