| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/2814/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVIII/241/13 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Nr XXVIII/241/13Rady Gminy w Ostrowiez dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

stwierdza nieważnośćprzedmiotowej uchwały z powodu istotnego naruszenia art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

U Z A S A D N I E N I E

              W dniu 16 maja 2013 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęła uchwała Nr XXVIII/241/13 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia. Wobec przedmiotowej uchwały zostało wszczęte postępowanie nadzorcze uchwałą Nr XII/2632/2013 z dnia 23 maja 2013 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Rada Gminy w Ostrowie nie usunęła nieprawidłowości w badanej uchwale we wskazanym terminie.

W przedmiotowej uchwale Rada Gminy w Ostrowie działając w oparciu o przepisy art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 w zw. z art. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) art. 28 § 4 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zarządziła pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, w tym również łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Ostrów w drodze inkasa. Na inkasentów podatków wymienionych wyznaczyła sołtysów sołectw Gminy Ostrów, z wyłączeniem sołectwa Kozodrza, w którym Wójt Gminy wyznacza inkasenta podatków. W § 2 uchwały Rada Gminy ustaliła, że inkasenci otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso bieżących i zaległych należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego od osób fizycznych z terenu danego sołectwa. Inkasent odpowiada całym swoim majątkiem za pobrane, a nie wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Gminy, podatki i opłaty. Podstawę wynagrodzenia prowizyjnego stanowią kwoty zainkasowane przez inkasentów osobiście. Wynagrodzenie oblicza się w stosunku procentowym w wysokości 15% od kwot stanowiących podstawę jego ustalenia. Wynagrodzenie prowizyjne od kwot, o których mowa w § 3 wypłacane będzie do końca miesiąca, w którym przypada ustawowy termin płatności kolejnych rat podatku. W § 6 uchwały ustalono, że przepisy uchwały dotyczące sołtysa mają odpowiednio zastosowanie do członka rady sołeckiej, który w przypadku zastępowania sołtysa wykonuje czynności inkasenta. Zgodnie z § 7 uchwały zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników, bezpośrednio na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy. W przepisach końcowych uchwały postanowiono o uchyleniu uchwała Nr XXXVI/220/98 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 28 kwietnia 1998r.

              Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Izby stwierdziło, co następuje:

W ramach upoważnienia ustawowego na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Zgodnie z powołanymi w uchwale przepisami art. 6 ust. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6b ustawy o podatku rolnym i art. 6 ust. 8 ustawy o podatku leśnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy zarządzanie poboru tych podatków od osób fizycznych i określanie wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) inkasent ma obowiązek pobrania podatku od podatnika oraz wpłacenia go organowi podatkowemu we właściwym terminie. Jeśli inkasent nie dopełni swoich obowiązków, to organ w oparciu o art. 30 § 2 Ordynacji podatkowej wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej inkasenta i określa w niej wysokość nie pobranego albo pobranego, ale nie wpłaconego podatku. W Ordynacji podatkowej uregulowano ponadto zakres odpowiedzialności majątkowej inkasenta oraz formy jej zabezpieczenia.

W badanej uchwale Rada Gminy wskazała, że inkasentami ww. podatków będą sołtysi sołectw Gminy Ostrów z wyłączeniem, że w sołectwie Kozodrza zostanie wskazany przez Wójta Gminy inkasent podatków. Następnie w regulacji zawartej w § 6 uchwały przewidziała odpowiednie stosowanie przepisów uchwały odnoszących się do sołtysa także do członka rady sołeckiej, który w przypadku zastępowania sołtysa wykonuje czynności inkasenta. W świetle powyższego niewyznaczony przez organ stanowiący inkasent w miejscowości Kozodrza i członkowie rad sołeckich zastępujący sołtysa prowadziliby inkaso podatków, co oznacza wykonywanie faktycznych czynności inkasenta za wynagrodzeniem przez inne, nieskonkretyzowane w uchwale osoby. Z powyższego wynika, że niezgodnie z zakresem upoważnienia ustawowego organ stanowiący w uchwale nie określił wszystkich inkasentów podatków i naruszył cytowane przepisy kompetencyjne, które nie przewidują możliwości scedowania wyłącznej właściwości organu stanowiącego, nawet za jej zgodą, na inne organy do wyznaczania inkasenta lub pełnienia zastępstwa inkasenta. Według orzecznictwa sądowego użyte w powołanych uprzednio ustawach sformułowania "określać inkasentów" i "wyznaczać inkasentów" zawierają jasną wskazówkę co do sposobu wskazania podmiotu mającego pełnić stanowisko inkasenta. Wskazanie powinno przybierać postać określenia konkretnego, a więc zwrotu odnoszącego się do zindywidualizowanego przez podanie imienia i nazwiska podmiotu (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - nazwy)-(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2008 r. II FSK 1526/06 opubl. w CentralnejBazie Orzeczeń Sądów Administracyjnychhttp://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query).

W uchwale brak jest wyraźnego wskazania, że zarządzone inkaso dotyczy wyłącznie pobieranych podatków od osób fizycznych. Z przepisu § 136 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100 poz.908) wynika, że uchwale i zarządzeniu nie zamieszcza się przepisów prawnych niezgodnych z ustawą, na podstawie której są one wydawane, oraz innymi ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, a także przepisów prawnych niezgodnych z rozporządzeniami. Zgodnie z § 137 cyt. rozporządzenia w uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń, a zatem nie powinno się powtarzać regulacji ustawowej w zdaniu drugim w §2 uchwały, dodatkowo je modyfikując.

Z powyższych względów należało stwierdzić nieważność badanej uchwały w całości.

W tym stanie rzeczy Kolegium Izby uchwaliło jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »