| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/235/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

z dnia 3 czerwca 2013r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sędziszów Młp

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sędziszowie Młp. uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sędziszów Młp., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Młp.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa i Komunikacji.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/172/04 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia
29 listopada 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sędziszów Młp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.


Tadeusz Hulek


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/235/13
Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim
z dnia 3 czerwca 2013 r.

Zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Sędziszów Młp.

§ 1. W mieszkaniowym zasobie Gminy Sędziszów Młp. wyodrębnia się następujące lokale:

1) lokale mieszkalne służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach, których umowy najmu zawiera się na czas nieoznaczony,

2) lokale wynajmowane na czas trwania stosunku pracy,

3) lokale socjalne.

§ 2. Gmina Sędziszów Młp. wynajmuje lokale mieszkalne członkom wspólnoty samorządowej Gminy Sędziszów Młp., których konieczność wykwaterowania wynika z ustaw, orzeczeń sądowych uprawniających do lokalu socjalnego oraz osobom, które spełniają kryteria określone niniejszą uchwałą.

§ 3. 1. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osoba, która nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej zgodnie z ust. 2 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

2. Przez osobę, która nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, rozumie się osobę, która :

1) nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) utraciła mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub pożaru,

b) mieszka w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m2powierzchni mieszkalnej,

c) jest bezdomna a ostatnim jej miejscem stałego zamieszkania była Gmina Sędziszów Młp.

d) opuściła dom dziecka lub rodzinę zastępczą w wyniku osiągnięcia pełnoletniości, pod warunkiem, że nie ma możliwości powrotu do mieszkania,

w którym jest zameldowana na pobyt stały.

3. Odmawia się zawarcia umowy najmu lokalu, gdy wnioskodawca ma tytuł prawny do nieruchomości z której pożytki ( sprzedaż ) mogą pozwolić na zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do współmałżonka wnioskodawcy jak i innych osób wspólnie ubiegających się o wynajem lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy.

5. Osobą, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w rozumieniu niniejszej uchwały jest osoba, której dochody miesięczne brutto wraz z dochodami brutto osób wspólnie ubiegających się o wynajem mieszkania lub obniżkę czynszu, w okresie ostatnich 6-ciu miesięcy przed złożeniem wniosku i przed weryfikacją poprzedzającą przydział mieszkania nie przekraczają na jednego członka rodziny :

1) w przypadku osób ubiegających się o wynajem lokali na czas nieoznaczony :

a) w gospodarstwie jednoosobowym - 150 % najniższej emerytury,

b) w gospodarstwie wieloosobowym - 110 % najniższej emerytury,

2) w przypadku osób ubiegających się o wynajem lokalu socjalnego :

a) w gospodarstwie jednoosobowym-100 % najniższej emerytury,

b) w gospodarstwie wieloosobowym - 60 % najniższej emerytury,

3) czynsz najmu może zostać obniżony w przypadku, gdy dochody lokatora wynoszą :

a) do 150 % najniższej emerytury co uprawnia do obniżki 30 % czynszu,

b) do 100 % najniższej emerytury co uprawnia do obniżki 50 % czynszu.

6. Za dochód brutto uważa się dochód według przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

7. Kryterium dochodowe określone w ust. 5 niniejszego paragrafu nie stosuje się do osób, które utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub pożaru.

8. Mieszkania w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły mogą być wynajmowane dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych w szkołach na czas trwania stosunku pracy.

1) Uprawnienie do najmu lokalu zachowują nauczyciele również po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

9. Gmina Sędziszów Młp. może wynająć mieszkania na czas trwania stosunku pracy dla osób z poza terenu Gminy Sędziszów Młp., które są niezbędne dla wspólnoty samorządowej.

10. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na okres do 2 lat.

1) umowę można przedłużyć na następne okresy, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

2) ponowna umowa najmu z dotychczasowym najemcą lokalu socjalnego może być zawarta na czas nieoznaczony w przypadku, gdy wnioskodawca spełnia kryteria określone w ust. 5 pkt 1 lit. a lub lit. b i pod warunkiem możliwości przekształcenia lokalu socjalnego na lokal wynajmowany na czas nieoznaczony.

§ 4. Pierwszeństwo najmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom :

1) w przypadku utraty lokali mieszkalnych wskutek klęsk żywiołowych. Umowę najmu zawiera się wówczas z pominięciem obowiązującej procedury,

2) w przypadku wyroków sądowych nakazujących opróżnienie dotychczas zajmowanego lokalu, przyznających jednocześnie uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego,

3) zamieszkałym w budynku, który ze względu na stan techniczny przeznaczony został do rozbiórki a obowiązek wykwaterowania lokatora spoczywa na gminie,

4) stale zamieszkałym na terenie Gminy Sędziszów Młp. przez okres co najmniej 5 lat.

§ 5. 1. Z ważnych przyczyn najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu mogą za zgodą Burmistrza dokonać dwustronnej zamiany zajmowanych przez siebie lokali.

2. Do ważnych przyczyn , o których mowa w ust. 1 zalicza się :

1) nadmierne zagęszczenie w jednym z lokali, gdy druga strona zajmuje lokal o powierzchni przekraczającej jej potrzeby lub warunki materialne,

2) powstanie warunków rodzinnych uzasadniających zamianę miejsca zamieszkania,

3) względy zdrowotne, które uzasadniałyby konieczność zamieszkania w innym lokalu,

4) gdy w drodze zamiany uzyska najemca lokal położony bliżej miejsca pracy.

3. Warunkiem wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych jest niezaleganie najemców tych lokali z zapłatą czynszu i innych opłat związanych z użytkowaniem lokali.

4. Określone w ust. 2 przyczyny zamiany lokali stosuje się odpowiednio do zamian pomiędzy najemcami lokali z zasobu gminy a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

§ 6. 1. Regulacja tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy lub po wyprowadzeniu się głównego najemcy, może nastąpić na rzecz :

1) małżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka,

2) innych osób, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

2. Osoby wymienione w ust. 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego wyprowadzenia się lub jego śmierci i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu lub budynku mieszkalnego.

3. Osoby, z którymi nie zawarto umowy najmu lokalu na podstawie § 6, wzywa się do opróżnienia lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego.

4. Jeżeli lokal nie zostanie opróżniony w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3, Gmina występuje do sądu z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu.

§ 7. 1. Postępowanie dotyczące wynajmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych zasad.

2. Wnioski osób spełniających kryteria określone w niniejszych zasadach zostają zarejestrowane według kolejności ich złożenia.

3. Na pisemne prawidłowo doręczone wezwanie Burmistrza Sędziszowa Młp. wnioskodawcy oczekujący na najem lokalu są zobowiązani do aktualizacji wniosku.

4. Brak aktualizacji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją z ubiegania się o najem mieszkania co skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5. Wnioski osób, które nie spełniają kryteriów określonych niniejszą uchwałą podlegają odmowie.

6. Złożone wnioski będą rozpatrywane po wywieszeniu ogłoszenia o wolnych lokalach na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

7. Wydanie opinii w sprawie kwalifikacji osób do najmu lokali dokonuje komisja mieszkaniowa powołana przez Burmistrza Sędziszowa Młp. w skład której wchodzi m.in. dwóch radnych wskazanych przez Radę Miejską w Sędziszowie Młp.

8. Listę osób zakwalifikowanych do najmu lokalu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim przez okres 14 dni.

9. Zastrzeżenia i uwagi do listy osób zakwalifikowanych do najmu lokali mieszkalnych rozpatruje Burmistrz Sędziszowa Młp.

10. Umowę najmu lokali mieszkalnych podpisuje Burmistrz Sędziszowa Młp.

11. W zakresie lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły; rozpatrywanie podań, kwalifikacji osób do wynajęcia lokali oraz zawieranie umów dokonują dyrektorzy szkół zgodnie z zasadami wynajmowania lokali po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Sędziszowa Młp.

12. Kontrola społeczna realizowana jest poprzez jawność postępowania, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres 14 dni listy osób zakwalifikowanych do zawarcia najmu.

13. Postępowanie dotyczące oddania w najem lokali określone w § 7 nie ma zastosowania w przypadku realizacji wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu.

§ 8. Lokale o powierzchni przekraczającej 80 m2mogą być oddawane w najem rodzinom liczącym co najmniej 5 osób.

§ 9. 1. Kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu wynajmu lokalu najemcy ustala się w wysokości 10-ciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa dotyczy najmu lokalu socjalnego lub zamiany lokalu.

3. W stosunku do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, Burmistrz może :

- zwolnić osobę z zapłaty kaucji,

- obniżyć wysokość kaucji,

- rozłożyć kaucję na raty.

4. Gmina zwraca kaucję w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności z tytułu najmu lokalu.


Załącznik do zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego  Gminy Sędziszów Młp.

...........................................................................

(miejscowość, data)

URZĄD MIEJSKI

W SĘDZISZOWIE MŁP.

Wniosek o najem lokalu ........................................................................

                                                                           ( mieszkalnego,  socjalnego )

1. Dane Wnioskodawcy:

  1. Nazwisko ...........................................................
  2. Imię           ...........................................................
  3. Adres        ..............................................................................................................................
  4. 2. Osoby, które zgłaszam do stałego zamieszkania podaję w poniższej tabeli:

Lp.

Nazwisko i  imię

Rok urodzenia

Pokrewieństwo

3.  W obecnie zajmowanym lokalu mieszkalnym ( budynku)  zajmuję (my)  łącznie   ......... m2 pow. użytkowej.

a) mieszkanie to składa się z  ....  pokoi  o łącznej pow. ........ m2

b) kuchni    o pow. ........... m2

c) łazienki  o pow. ......... m2

4.  Mieszkanie wyposażone jest w instalacje  (właściwe podkreślić) :

wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania. 

5. Oświadczam,  że   w   okresie  ostatnich   6 – ciu  miesięcy  poprzedzających datę  złożenia
    wniosku dochody moje i  członków  mojego  gospodarstwa  domowego wynosiły:  (dochód

    – wg przepisów o dodatkach mieszkaniowych).

Lp.

Nazwisko i imię

Miejsce

pracy, nauki

Wysokość dochodu w zł

6. Łączny dochód całego gospodarstwa domowego w okresie 6-ciu miesięcy
    wynosił : ........................ zł,  słownie : ………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………..…

7. Jednocześnie oświadczam, że  ja i osoby zgłoszone do stałego zamieszkania ze mną  nie posiadamy  tytułu prawnego do żadnego   lokalu mieszkalnego , budynku mieszkalnego.                                               

Uzasadnienie wniosku

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Składając osobiście niniejszy wniosek oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty na podstawie których zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a)  o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (o składaniu fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy) potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

...............................................................

/podpis/

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »