| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/232/2013 Rady Gminy Niwiska

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 42 ust.
7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje:

§ 1. §1. Uchwałę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niwiska.

§ 2. 1. § 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się według następującego wzoru:             

infoRgrafika

gdzie:P- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczycielaX1,X2, ..., Xn- oznacza liczbę godzin przydzielonych nauczycielowi w ramach stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze,Y1, Y2,..., Yn- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony  dla poszczególnych stanowisk w art. 42 ust. 3 i ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Jeżeli w wyniku obliczenia, pensum wyrażone będzie w ułamku dziesiętnym, zaokrągla się je w ten sposób, że wielkości do 0,50 pomija się, a co najmniej 0,50 zaokrągla się do pełnej godziny.

3. Godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przydzielone powyżej wymiaru ustalonego zgodnie z ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niwiska i dyrektorom szkół prowadzonym przez Gminę Niwiska. § 4. Traci moc: Uchwała Nr VII/57/99 Rady Gminy Niwiska z dnia 28 czerwca 1999 roku w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin , zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą od 1 września 2014r..

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Wacław Pogoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »