| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/345/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 19 lipca 2013r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jedlicze na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2013 r. poz.594/, art.  211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.), oraz art.277 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 r. Nr 25,poz.150 z późn.zm.)

Rada Miejska w Jedliczu
uchwala, co następuje:

§ 1. W tabeli nr 1 i 4 uchwały budżetowej Nr XLIV/257/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jedlicze na 2013 rok, o kwotę149 942,70zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W tabeli nr 2,3 i 5 uchwały budżetowej Nr XLIV/257/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2013 rok, o kwotę149 942,70 złzgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2013 Nr XLIV/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. dokonuje się zmian:

1. )W dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi paragraf-2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, po stronie zwiększeń kwotę 8 000,00 zł, paragraf 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, po stronie zmniejszeń kwotę 8 000,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Przewodniczący Rady


Piotr Krawczyk


Tabela  Nr  1

do Uchwały Nr LIV/345/2013

Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 19 lipca 2013 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Jedlicze na 2013r.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu,rozdziału,paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

720

Informatyka

168 211,00

72095

Pozostała działalność

168 211,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

168 211,00

750

Administracja publiczna

5 841,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 841,00

2990

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego

5 841,00

801

Oświata i wychowanie

15 491,24

80101

Szkoły podstawowe

15 491,24

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

9 428,00

Czynsz za wynajm pomieszczeń- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu

9 428,00

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

235,80

Szkoła Podstawowa w Długiem

235,80

0970

Wpływy z różnych dochodów

5 827,44

Nagroda -I miejsce w regionalnym konkursie SKO organizowanym przez PKO BP S.A.- Szkoła Podstawowa w Długiem

3 000,00

Zwrot za media oraz zwrot składek ZUS w związku z korektą- Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu

2 827,44

926

Kultura fizyczna

3 063,94

92601

Obiekty sportowe

3 063,94

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

3 063,94

Budowa boiska do plażowej piłki siatkowej w Jedliczu

3 063,94

RAZEM

21 332,24

171 274,94


Tabela  Nr  2

do Uchwały Nr LIV/345/2013

Rady Miejskiej w Jedliczu

z dnia 19 lipca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jedlicze na 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu,rozdziału,paragrafu

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział

Rozdział

§

600

Transport i łączność

46 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

14 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000,00

Modernizacja chodnika zlokalizowanego przy Przedszkolu Samorządowym w Jedliczu

14 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

32 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

32 000,00

Modernizacja nawierzchni placu postojowego na działce nr ewid.513/8 w m. Długie

32 000,00

710

Działalność usługowa

25 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

25 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25 000,00

720

Informatyka

204 301,00

72095

Pozostała działalność

204 301,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

6 405,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich

168 211,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną

29 685,00

750

Administracja publiczna

5 841,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 841,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 841,00

Opracowanie heraldyczne

5 841,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 200,00

1 200,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 200,00

1 200,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 200,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 200,00

801

Oświata i wychowanie

22 676,70

55 159,40

80101

Szkoły podstawowe

22 676,70

45 159,40

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 244,56

Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu

1 244,56

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 940,90

Szkoła Podstawowa w Długiem

5 940,90

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 000,00

Szkoła Podstawowa w Długiem

3 000,00

4270

Zakup usług remontowych

13 500,00

Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu

13 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

235,80

Szkoła Podstawowa w Długiem

235,80

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 940,90

47 973,94

Wykonanie monitoringu wizyjnego-Szkoła Podstawowa w Długiem

5 940,90

Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi

37 973,94

Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja Szkoła Podstawowa w Długiem

10 000,00

851

Ochrona zdrowia

8 000,00

8 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

8 000,00

8 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

8 000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

8 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

10 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

10 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000,00

Wykonanie systemu telewizji przemysłowej dla Domu Ludowego w Żarnowcu

10 000,00

RAZEM

118 717,70

268 660,40

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »