| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/4445/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/487/2013 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych dotyczących przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami

              Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 „a” ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113), i art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) po zbadaniu uchwały po zbadaniu uchwałyNr XLI/487/2013 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 18 lipca 2013 r.w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych dotyczących przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

stwierdza

nieważność w całości badanej uchwałyz powodu nieokreślenia w zasadach ustalalania dotacji wysokości dotacji celowej w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami prowadzonych na terenie Gminy Boguchwała, co w istotny sposób narusza art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 31 lipca 2013 r. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie uchwała Nr XLI/487/2013 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych dotyczących przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, badając przedmiotową uchwałę w trybie nadzoru, wszczęło postępowanie nadzorcze uchwałą Nr XVIII/4144/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ustaliło, co następuje:

Uchwałą Nr XLI/487/2013 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia działań pomocowych dotyczących przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami w oparciu art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 400a ust. 1 pkt 8, art. 403 ust 2, art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w trosce o stan środowiska Gminy Boguchwała, w celu zachęcenia właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do podejmowania działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami, Rada Miejska w Boguchwale uchwaliła zasady udzielania dotacji w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami prowadzonych na terenie Gminy Boguchwała.

Zgodnie z § 1 i § 2 uchwały pomoc obejmuje przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Boguchwała, w szczególności budowę lub modernizację obiektów przeznaczonych na magazynowanie odpadów komunalnych, zakup i montaż instalacji i urządzeń związanych z gospodarowaniem odpadami i ich utylizacją. Z pomocy korzystać mogą Wnioskodawcy realizujący zadania związane z gospodarowaniem odpadami, mające na celu poprawę stanu środowiska oraz wprowadzanie ogólnie pojętego ładu i estetyki otoczenia.

Zgodnie z § 4 uchwały dotacje będą udzielane jedynie do wysokości środków posiadanych w budżecie na ten cel wdanym roku. Wnioski nie zakwalifikowane z powodu wyczerpania środków, mogą być rozpatrywane na podstawie ponownego. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie pozytywnej opinii komisji powołanej zarządzeniem Burmistrza Boguchwały. Komisja, o której mowa w ust. 1 dokonuje oceny wniosków o przyznanie dotacji, uwzględniając potrzeby wynikające z ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju, w szczególności:

1) cele środowiskowe, jakim ma służyć przedsięwzięcie będące przedmiotem dotacji

2) zakres, w jakim przedsięwzięcie będące przedmiotem dotacji wpływa na poprawę jakości środowiska naturalnego

3) powiązanie z innymi przedsięwzięciami

4) posiadane środki w budżecie na dotacje w zakresie przedsięwzięć, o których mowa w § 1.

W przedmiotowej uchwale organ stanowiący nie określił wysokości dotacji celowej przyznawanej na podstawie tego aktu prawa miejscowego.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie stwierdziło, co następuje:

Na podstawie upoważnień ustawowych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Przepisy badanej uchwały noszą taki charakter, bowiem obowiązują na terenie Gminy Boguchwała, zawierają normy postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnymi i kierowane są do bliżej nieokreślonego kręgu odbiorców.

Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. Z art. 403 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wynika, że finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców.

2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały. Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.

W świetle upoważnienia ustawowego wynikającego z powyższych przepisów do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego gminy należeć będzie ustalenie zasad udzielania dotacji celowej, w którym to pojęciu mieścić się będzie wyłączne uprawnienie do określenie wysokości tej dotacji podmiotom wymienionym w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na podstawie przepisu art. 403 ust. 5 powołanej wyżej ustawy Rada Miejska winna również jednoznacznie ustanowić wysokość dofinansowania. Z powołanych wyżej przepisów nie wynika jakakolwiek kompetencja dla organu stanowiącego do określania przez niego wysokości tej dotacji. Brak ustalenia w uchwale konkretnych wartości zwrotu kosztów dofinansowania zadania powoduje dowolność dla organu wykonawczego do obliczenia wysokości dofinansowania przy rozpatrywaniu wniosków poszczególnych podmiotów, a zatem stanowi istotne naruszenie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając powyższe na uwadze konieczne jest stwierdzenie nieważności uchwały w całości.

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »