| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/437/2013 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż z nieruchomości zamieszkałych odebrana zostanie każda ilość powstałych na danej nieruchomości odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 3 ust.

2. Ustala się, iż z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odebrane zostaną:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w ilości określonej w deklaracji złożonej zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) zbierane selektywnie odpady odbierane będą w ilości nielimitowanej.

§ 3. 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane będą bezpłatnie od właścicieli nieruchomości następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura,

2) tekstylia,

3) szkło,

4) tworzywa sztuczne,

5) metal (puszki, złom),

6) opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach),

7) odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

8) przeterminowane leki i chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) zużyte opony,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Właściciel nieruchomości może oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przeprowadzania drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty w ilości do 2m3na miesiąc.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi zgodnie z harmonogramem.

5. Właściciele nieruchomości będą informowani o harmonogramie świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim.

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych, które będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości, na których powstają oraz częstotliwości ich odbioru:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, tekstylia, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji) – odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

c) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - odbierane będą nie rzadziej niż 2 razy w roku;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane będą nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, tekstylia, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji) – odbierane będą nie rzadziej niż raz w tygodniu,

c) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony - odbierane będą nie rzadziej niż 2 razy w roku;

3) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunale z częstotliwością określoną w deklaracji złożonej zgodnie z przepisami odrębnymi, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Odpady komunalne odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości powinny być zgromadzone w pojemnikach i workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów Małopolski.

3. Przeterminowane leki i zużyte baterie będą dodatkowo odbierane w wyznaczonych punktach na terenie Gminy, w godzinach pracy tych punktów.

§ 5. Właściciele nieruchomości będą informowani o terminach odbierania odpadów, o których mowa w § 4 w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim.

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXX/324/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim


Aleksander Jurek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »