| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/512/2013 Rady Miejskiej w Boguchwale

z dnia 29 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit „d”, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013r., poz. 594) oraz art. 211 i 212 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 roku, poz. 885 ze zm.).Rada Miejska w Boguchwale postanawia, co następuje:

§ 1. 1Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 166.030,18zł

z tego:

1) bieżące w kwocie 166.030,18zł

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 - decyzja nr 69 z 18.09.2013r. Wojewody Podkarpackiego 120.474,00zł

b) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie na zadanie pn. „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2013 część II”17.106,78zł

c) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na projekt z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Akademia odpadowa” – utworzenie pracowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy”28.449,40zł

2. Szczegółowe zmiany kwot dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 1.044.230,18zł

z tego:

1) wydatki bieżące 1.004.230,18zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 126.907,18zł

w tym:

- realizacja zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r. 81.351,00zł

- realizacja zadania pn. „Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2013 część II” 17.106,78zł

- realizacja projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Akademia odpadowa” – utworzenie pracowni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy 28.449,40zł

b) dotacje na zadania bieżące 877.323,00zł

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na realizacja zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r, tj. utrzymanie niepublicznych punktów 39.123,00zł

- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale 45.000,00zł

- dotacja podmiotowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu 6.000,00zł

- dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „WSPÓLNOTA” w Zgłobniu na prowadzenie wiejskich świetlic 5.200,00zł

- dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury „RAZEM” w Niechobrzu na prowadzenie wiejskich świetlic 2.000,00zł

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych (przesunięcie między rozdziałami) 780.000,00zł

2) wydatki majątkowe 40.000,00zł w tym:

- wydatki związane z wykupem nieruchomości 40.000,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2013 rok o kwotę 878.200,00zł

z tego:

1) wydatki bieżące 878.200,00zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 98.200,00zł

w tym:

- bieżące utrzymanie świetlic szkolnych 13.200,00zł

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach oraz od wyemitowanych obligacji 85.000,00zł

b) dotacje na zadania bieżące 780.000,00zł

- dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych (przesunięcie między rozdziałami) 780.000,00zł

3. Szczegółowe zmiany kwot wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa tabela nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Boguchwały, a nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguchwale


Bogdan Dziedzic


Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

ZWIĘKSZENIA

w złotych

z tego:

Dział

Rozdział

§

Źródło dochodów

Kwota

Dochody bieżące

z tego:

Dochody majątkowe

z tego:

Dotacje

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dochody ze sprzedaży majątku

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

148 923,40

148 923,40

148 923,40

0,00

0,00

0,00

80103

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

45 747,00

45 747,00

45 747,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

45 747,00

45 747,00

45 747,00

0,00

80104

Przedszkola

35 604,00

35 604,00

35 604,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

35 604,00

35 604,00

35 604,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

39 123,00

39 123,00

39 123,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

39 123,00

39 123,00

39 123,00

80195

Pozostała działalność

28 449,40

28 449,40

28 449,40

0,00

0,00

0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP

28 449,40

28 449,40

28 449,40

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

17 106,78

17 106,78

17 106,78

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

17 106,78

17 106,78

17 106,78

0,00

0,00

0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP

17 106,78

17 106,78

17 106,78

RAZEM ZWIĘKSZENIA

166 030,18

166 030,18

166 030,18

0,00

0,00

0,00


Zestawienie wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

ZWIĘKSZENIA

w złotych

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego

Wydatki jednostek budżetowych

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Obsługę długu jst

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

928 923,40

928 923,40

109 800,40

0,00

109 800,40

819 123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

45 747,00

45 747,00

45 747,00

0,00

45 747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 747,00

45 747,00

45 747,00

45 747,00

80104

Przedszkola

35 604,00

35 604,00

35 604,00

0,00

35 604,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

35 604,00

35 604,00

35 604,00

35 604,00

80106

Pozostała działalność

819 123,00

819 123,00

0,00

0,00

0,00

819 123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2590

Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez os. Prawną inną niż JST oraz os. fiz.

819 123,00

819 123,00

0,00

819 123,00

80195

Pozostała działalność

28 449,40

28 449,40

28 449,40

0,00

28 449,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 925,40

7 925,40

7 925,40

7 925,40

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20 524,00

20 524,00

20 524,00

20 524,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

17 106,78

17 106,78

17 106,78

0,00

17 106,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

17 106,78

17 106,78

17 106,78

0,00

17 106,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Kwota

z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki majątkowe

z tego

Wydatki jednostek budżetowych

z tego:

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Obsługę długu jst

Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4300

Zakup usług pozostałych

17 106,78

17 106,78

17 106,78

17 106,78

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

58 200,00

58 200,00

0,00

0,00

0,00

58 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

58 200,00

58 200,00

0,00

0,00

0,00

58 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

51 000,00

51 000,00

51 000,00

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

7 200,00

7 200,00

7 200,00

RAZEM ZWIĘKSZENIA

1 044 230,18

1 004 230,18

126 907,18

0,00

126 907,18

877 323,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

40 000,00

Zestawienie dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

ZWIĘKSZENIA

w złotych

z tego:

Dział

Rozdział

§

Źródło dochodów

Kwota

Dochody bieżące

z tego:

Dochody majątkowe

z tego:

Dotacje

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dochody ze sprzedaży majątku

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

148 923,40

148 923,40

148 923,40

0,00

0,00

0,00

80103

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

45 747,00

45 747,00

45 747,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

45 747,00

45 747,00

45 747,00

0,00

80104

Przedszkola

35 604,00

35 604,00

35 604,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

35 604,00

35 604,00

35 604,00

80106

Inne formy wychowania przedszkolnego

39 123,00

39 123,00

39 123,00

0,00

0,00

0,00

2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

39 123,00

39 123,00

39 123,00

80195

Pozostała działalność

28 449,40

28 449,40

28 449,40

0,00

0,00

0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP

28 449,40

28 449,40

28 449,40

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

17 106,78

17 106,78

17 106,78

0,00

0,00

0,00

90095

Pozostała działalność

17 106,78

17 106,78

17 106,78

0,00

0,00

0,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP

17 106,78

17 106,78

17 106,78

RAZEM ZWIĘKSZENIA

166 030,18

166 030,18

166 030,18

0,00

0,00

0,00

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »