| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI.318.2013 Rady Miejskiej w Sieniawie

z dnia 22 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Sieniawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:             

a) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę:              151 704,56 zł              zał. nr 1; tab.1

b) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę:              270 798,00 zł              zał. nr 1; tab.2

c) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę:              262 501,15 zł              zał. nr 1; tab.3

d) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę:              143 407,71 zł              zał. nr 1; tab.4

2. Ustala się nadwyżkę budżetu na kwotę:              1 695 072,11 zł

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 1 695 072,11 zł

3. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie:              3 024 744,13 zł

a) z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym na kwotę:              3 024 744,13 zł

4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie:              4 719 816,24 zł

5. Ustala się limity zobowiązań z tyt. zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie:              3 024 744,13 zł

a) zaciągnięcie pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie:              289 515,51 zł

b) na inwestycje w kwocie:              656 011,52 zł

c) na inwestycje w WFOŚiGW w kwocie:              129 217,10 zł

d) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie:              1 950 000,00 zł

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:                           

1. Plan dochodów ogółem:              26 651 271,77 zł             

2. Plan wydatków ogółem:              24 956 199,66 zł                                         

§ 3. Zmiany planów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmiany planów przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.                           

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.                           

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieniawie


Danuta Król


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.318.2013
Rady Miejskiej w Sieniawie
z dnia 22 listopada 2013 r.

1. Zwiększenia planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

własne

zlecone

Kwota

020

LEŚNICTWO

40 930,72

40 930,72

02001

GOSPODARKA LEŚNA

40 930,72

40 930,72

0830

Wpływy z usługZrywka drewna

8 939,30

8 939,30

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -drewno

31 991,42

31 991,42

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

31,36

31,36

60095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

31,36

31,36

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustawKorzystanie z przystanków autobusowych

31,36

31,36

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 600,00

2 600,00

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

2 600,00

2 600,00

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

2 600,00

2 600,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

240,00

240,00

71095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

240,00

240,00

0830

Wpływy z usług
Rezerwacja stanowisk handlowych

240,00

240,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

156,00

156,00

75023

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

156,00

156,00

0690

Wpływy z różnych opłatKoszty upomnienia

156,00

156,00

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

8 328,82

8 328,82

75615

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

411,00

411,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

411,00

411,00

75616

WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

4 639,00

4 639,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

3 420,00

3 420,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 219,00

1 219,00

75618

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

19,97

19,97

0920

Pozostałe odsetkiOdpady komunalne

19,97

19,97

75621

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH    DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

3 258,85

3 258,85

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

3 258,85

3 258,85

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

54 855,00

54 855,00

80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

19 665,00

19 665,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

19 665,00

19 665,00

80104

PRZEDSZKOLA

19 872,00

19 872,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

19 872,00

19 872,00

80106

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

15 318,00

15 318,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

15 318,00

15 318,00

852

POMOC SPOŁECZNA

13 707,00

18 751,00

32 458,00

85203

OŚRODKI WSPARCIA

18 000,00

18 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

18 000,00

18 000,00

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

501,00

396,00

897,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

396,00

396,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

501,00

501,00

85216

ZASIŁKI STAŁE

7 206,00

7 206,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

7 206,00

7 206,00

85219

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

6 000,00

6 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

6 000,00

6 000,00

85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

355,00

355,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

355,00

355,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2 138,12

2 138,12

90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

2 134,95

2 134,95

0830

Wpływy z usługPrzyłącz energetyczny- PGE Zamość

2 134,95

2 134,95

90019

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

3,17

3,17

0920

Pozostałe odsetki

3,17

3,17

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

9 966,54

9 966,54

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

9 966,54

9 966,54

0920

Pozostałe odsetki

0,54

0,54

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

9 966,00

9 966,00

R A Z E M

132 953,56

18 751,00

151 704,56

2. Zmniejszenia planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

własne

zlecone

Kwota

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

25 000,00

25 000,00

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

25 000,00

25 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterzeCzynsz za lokale użytkowe

25 000,00

25 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

245 798,00

245 798,00

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

245 798,00

245 798,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

245 798,00

245 798,00

R A Z E M

25 000,00

245 798,00

270 798,00

3. Zmniejszenia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

własne

zlecone

Kwota

400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

16 603,15

16 603,15

40002

DOSTARCZANIE WODY

16 603,15

16 603,15

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych„Rozbudowa sieci wodociągowej - ul. Mikołaja Sieniawskiego w Sieniawie” - 6 023,40; "Odwiert studni głębinowych dla ujęcia wody w Piganach" - 10 579,75

16 603,15

16 603,15

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

100,00

100,00

75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

100,00

100,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych„Monitoring budynku remizo-świetlicy w m. Rudka”

100,00

100,00

852

POMOC SPOŁECZNA

245 798,00

245 798,00

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

245 798,00

245 798,00

3110

Świadczenia społeczne

238 424,00

238 424,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 000,00

2 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

491,00

491,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 506,00

2 506,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

697,00

697,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

358,00

358,00

4410

Podróże służbowe krajowe

250,00

250,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

72,00

72,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

1 000,00

R A Z E M

16 703,15

245 798,00

262 501,15

4. Zwiększenia planu wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

własne

zlecone

Kwota

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

11 486,21

11 486,21

60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

11 486,21

11 486,21

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 486,21

11 486,21

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

19 457,50

19 457,50

70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

16 457,50

16 457,50

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

7 000,00

4430

Różne opłaty i składki

9 457,50

9 457,50

70095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

3 000,00

3 000,00

4260

Zakup energii

3 000,00

3 000,00

720

INFORMATYKA

5 000,00

5 000,00

72095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

5 000,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

22 000,00

22 000,00

75011

RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

7 000,00

7 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 000,00

7 000,00

75023

URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

10 000,00

10 000,00

4260

Zakup energii

10 000,00

10 000,00

75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

5 000,00

5 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

5 000,00

851

OCHRONA ZDROWIA

2 000,00

2 000,00

85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

2 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

2 000,00

852

POMOC SPOŁECZNA

10 213,00

18 751,00

28 964,00

85203

OŚRODKI WSPARCIA

18 000,00

18 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

18 000,00

85212

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

2 506,00

2 506,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 506,00

2 506,00

85213

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

501,00

396,00

897,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

501,00

396,00

897,00

85216

ZASIŁKI STAŁE

7 206,00

7 206,00

3110

Świadczenia społeczne

7 206,00

7 206,00

85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

355,00

355,00

3110

Świadczenia społeczne

355,00

355,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

20 000,00

20 000,00

90003

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

10 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

10 000,00

90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

10 000,00

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

10 000,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

11 000,00

11 000,00

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

11 000,00

11 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

5 000,00

4260

Zakup energii

6 000,00

6 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

23 500,00

23 500,00

92601

OBIEKTY SPORTOWE

23 500,00

23 500,00

4260

Zakup energii

18 000,00

18 000,00

4270

Zakup usług remontowych

2 500,00

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

3 000,00

R A Z E M

124 656,71

18 751,00

143 407,71

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »