| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/269/2013 Rady Gminy Niwiska

z dnia 26 listopada 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. - Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości19,50 złod jednego psa z zastrzeżeniem § 2.

§ 2. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych w wysokości23,00 złod trzeciego i każdego następnego psa.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 31 maja 2014 r., a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku podatkowego, spowodowanego wejściem w posiadanie psa lub wyzbyciem się psa, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek dokonywania opłaty.

3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4. 1. Poboru opłaty w drodze inkasa dokonuje inkasent Pan Damian Bołdoń - pracownik Urzędu Gminy Niwiska, wystawiając pokwitowanie, stwierdzające wysokość uiszczonej opłaty.

2. Inkasent, o którym mowa w ust. 1 nie otrzymuje odrębnego wynagrodzenia poza wynagrodzeniem wynikającym z umowy o pracę zawartej z Urzędem Gminy Niwiska.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niwiska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty od posiadania psów należnej w 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Wacław Pogoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »