| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/301/13 Rady Gminy Żyraków

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6m, art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r . o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy Żyraków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Właściciele nieruchomości składają deklarację:

1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

2) kolejną w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany

§ 2. 1. Deklaracje elektroniczne mogą być przesyłane za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

2. Deklaracje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

3. Format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań miedzy nimi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w formacie danych XML określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o której mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 3, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Żyraków: oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące osoby zamieszkałe na nieruchomości, której dotyczy deklaracja, stanowiące załącznik do deklaracji, w brzmieniu jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Żyraków do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Żyraków Nr XXVI/241/13 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W celu wywiązania się z nowych obowiązków Rada Gminy Żyraków przyjęła szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Powyższa uchwała określa w szczególności wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, informację o terminach i miejscu składania deklaracji oraz wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała określa także warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Gmina Żyraków planuje wprowadzić obniżkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nowego 2014 roku. Z wprowadzeniem od nowego roku obniżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się jednak pewien obowiązek dla mieszkańców. Mieszkańcy będą musieli złożyć zmienioną deklarację i raz jeszcze wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/301/13
Rady Gminy Żyraków
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załacznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/301/13
Rady Gminy Żyraków
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

zalacznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/301/13
Rady Gminy Żyraków
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik nr 3

Przewodniczący Rady Gminy w Żyrakowie


Sławomir Łanucha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Piekarczyk

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »