| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/6454/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 17 grudnia 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 278/XLVII/2013 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania o uznanieuchwały Nr 278/XLVII/2013 Rady Gminy Jawornik Polskiz dnia 14 listopada 2013 r.w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok w części za nieważną - działając na podstawie art. 11 ust.1 pkt 5, art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 201 3 r. poz. 594 z późn. zm.)

stwierdza

nieważność§ 2 uchwały Nr 278/XLVII/2013 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 14 listopada 2013 r.w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok, dotyczącego ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, z powodu naruszenia art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 14 listopada 2013 r. Rada Gminy Jawornik Polski podjęła uchwałę Nr 278/XLVII/2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Uchwała niniejsza wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 14 listopada 2013 r.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie badając przedmiotową uchwałę w trybie nadzoru w dniu 3 grudnia 2013 r. wszczęło wobec niej uchwałą Nr XXVI/6081/2013 postępowanie nadzorcze.

Wskazaną uchwałą Rada Gminy Jawornik Polski działając w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, określiła w § 2 wzór deklaracji na podatek od nieruchomości. W dołączonym do uchwały, zgodnie z § 2 wzorze deklaracji na podatek od nieruchomości, w rubryce „Termin składania”, Rada Gminy ustaliła termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

W związku z powyższym Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie  zważyło co następuje:

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych daje radzie gminy kompetencję do określenia w drodze uchwały wzorów formularzy, o których mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1. Z kolei art. 6 ust. 9 pkt 1 stanowi, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Z przepisu tego wynika, że osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać w terminie do 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu  - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Rada Gminy Jawornik Polski uchwałą Nr 278/XLVII/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. określiła wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, w którym ustaliła termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania, co pozostaje w sprzeczności z art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Mając na względzie powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie orzekło jak w sentencji.

Na powyższą uchwałę Kolegium Izby przysługuje Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »