| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 244/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz.1378) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 107, poz. 1687).

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Jan Bartmiński


Załącznik do Uchwały Nr 244/2013
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 listopada 2013 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz.1378), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 107, poz. 1687), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr 176/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 107, poz. 1688);

2) Uchwałą Nr 36/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., poz. 1688).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3 uchwały Nr 176/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 107, poz. 1688), który stanowi: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.”,

2) § 3 uchwały Nr 36/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., poz. 1688), który stanowi: „Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.”.


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 110/2011
RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" oraz art. 40 ust. l i 2 pkt 3, art. 41 ust. l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.1)), art. 12 pkt 8 lit "a" i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.2)), w związku z art. 37, art. 43, art. 62, art. 63, art. 68 ust. l i 3, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 3, art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 3 i 4, art. 84 ust. 3 i 4, art. 86 oraz art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 145, art. 231 i art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - Rada Miejska w Przemyślu

uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, w zakresie nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości gruntowych, wydzierżawiania oraz oddawania w trwały zarząd nieruchomości.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.),

2) Kodeksie cywilnym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

3) podatku VAT - należy przez to rozumieć należny podatek VAT wynikający z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.3)),

4) Mieście - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Przemyśl i Miasto Przemyśl,

5) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Przemyślu,

6) zbyciu nieruchomości - należy przez to rozumieć przeniesienie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości,

7) nabyciu nieruchomości - należy przez to rozumieć nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

8) przekazywaniu nieruchomości - należy przez to rozumieć dzierżawę lub trwały zarząd,

9) wartości nieruchomości - należy przez to rozumieć wartość nieruchomości ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2.

1. W gospodarowaniu nieruchomościami Miasta obowiązuje zasada prawidłowej i racjonalnej gospodarki, szczególnej staranności, korzystania i dysponowania nieruchomościami, z uwzględnieniem społeczno - gospodarczego przeznaczenia nieruchomości oraz zasad współżycia społecznego.

2. Nieruchomościami Miasta gospodaruje Prezydent Miasta Przemyśla, który może:

1) nabywać nieruchomości,

2) przenosić własność nieruchomości w drodze sprzedaży,

3) oddawać nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste,

4) dokonywać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości, zamiany prawa własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i zamiany wzajemnej praw użytkowania wieczystego nieruchomości,

5) wnosić nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, utworzonych przez Miasto lub do których Miasto przystąpiło po podjęciu przez Radę stosownej uchwały,

6) przekazywać nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych jako majątek tworzonych przez Miasto lub z jego udziałem fundacji po podjęciu przez Radę uchwały w tej sprawie,

7) obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich,

8) 4) przekazywać nieruchomości w dzierżawę lub w trwały zarząd.

Rozdział 2.
Nabywanie nieruchomości

§ 3.

1. Nieruchomości nabywane są na potrzeby realizacji zadań własnych Miasta, w tym dróg publicznych, wynikających z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

2. W zakresie określonym w ust. l wyraża się zgodę na:

1) nabywanie nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

2) nieodpłatne przejęcie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. Wyraża się zgodę na nabywanie części nieruchomości pozostałych po nabyciu nieruchomości, o których mowa w ust. l, jeżeli nie nadają się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele.

4. 5) Nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa w ust. 1, może nastąpić po cenie ustalonej w drodze negocjacji, jednak nie wyższej niż 140 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, pozostałe nieruchomości, o których mowa w ust. 3, po cenie nie wyższej niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego i po uwzględnieniu podatku VAT, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Zgoda Rady wymagana jest w przypadku:

1) odpłatnego nabycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, których cena przekracza:

a) 200 000 zł dla nieruchomości niezabudowanej,

b) 400 000 zł dla nieruchomości zabudowanej.

2) nabycia nieruchomości obciążonej hipoteką.

Rozdział 3.
Zbycie nieruchomości

§ 4.

1. Zgody Rady wymaga sprzedaż nieruchomości lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Miasta, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wyraża się zgodę na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej:

1) nieruchomości gruntowych przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te realizowane będą przez podmioty, dla których są celami statutowymi,

2) w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego, nieruchomości zabudowanych trwałymi obiektami garażowymi przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

3) nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących podwórka dla nieruchomości przyległych zabudowanych, z których wyodrębniono lokale,

4) w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 209a ust. l i 2 ustawy z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 85%,

5) w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 209a ust. 3 ustawy.

3. 6) Wyraża się zgodę na odstąpienie przez Prezydenta Miasta Przemyśla od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, udzielonej od ceny sprzedaży udziałów w gruncie przy realizacji roszczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 4, w przypadku jeżeli zbycie udziału w gruncie stanowiącym podwórko nastąpi wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego po upływie ustawowego terminu do żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży tego lokalu mieszkalnego.

§ 5.

1. W umowach użytkowania wieczystego Prezydent Miasta Przemyśla określi sposób zagospodarowania nieruchomości i terminy rozpoczęcia i zakończenia zabudowy, przebudowy, nadbudowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia remontu i rozbiórki.

2. Terminy, o których mowa w ust. l, mogą ulec jednorazowemu przedłużeniu na czas nie dłuższy niż jeden rok.

3. W przypadku niedotrzymania przez użytkownika wieczystego warunków i terminów określonych umową użytkowania wieczystego Prezydent Miasta Przemyśla zobowiązany jest żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu.

4. Stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustala Prezydent Miasta Przemyśla. Opłaty związane z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości ustala się w oparciu o cenę nieruchomości ustaloną w przetargu lub w trybie bezprzetargowym.

§ 6.

1. Nabywca, na którego wniosek dokonywane jest zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz koszty notarialne i sądowe.

2. Na poczet kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia wnioskodawca opłaca w odpowiedniej wysokości zaliczki. Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku gdy nie dojdzie do zbycia nieruchomości.

3. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, od której nie udzielono bonifikaty, może być rozłożona na raty na czas określony umową, nie dłuższy jednak niż 10 lat. Wierzytelność Miasta w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

4. Udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Miasta wymaga zgody Rady.

5. W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, cena sprzedaży ustalona w drodze przetargu albo w drodze bezprzetargowej jest obniżana o 10%.

6. Udzielenie bonifikaty w innej wysokości niż ustalona w ust. 5 wymaga zgody Rady.

§ 7.

Zamiana nieruchomości

1. Zamiany nieruchomości dokonuje się w szczególności na potrzeby realizacji zadań własnych Miasta.

2. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości, o których mowa w ust. 1.

3. Warunki zamiany nieruchomości uzgadnia się w drodze rokowań.

4. Dokonując zamiany nieruchomości Prezydent Miasta Przemyśla bierze pod uwagę wartość zamienianych nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

5. Zgody Rady wymaga zamiana nieruchomości:

1) niezabudowanej o wartości przekraczającej 200 000 zł,

2) zabudowanej o wartości przekraczającej 400 000 zł.

§ 8.

Zniesienie współwłasności

1. Zniesienie współwłasności nieruchomości następuje:

1) poprzez zbycie udziałów Miasta w drodze bezprzetargowej na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości,

2) poprzez zbycie udziałów Miasta w drodze przetargu,

3) w postępowaniu sądowym,

4) poprzez podział i ustanowienie odrębnej własności lokali, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Miasta.

2. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości, o których mowa w ust. 1.

3. Zbycie udziałów Miasta w drodze przetargu może nastąpić, jeżeli inni współwłaściciele nieruchomości nie złożą wniosku o nabycie, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o przeznaczeniu do zbycia udziału Miasta.

4. Zgody Rady wymaga zbycie udziałów Miasta w drodze przetargu.

Rozdział 4.
Obciążanie nieruchomości Miasta

§ 9.

1. Wyraża się zgodę na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Miasta służebnością:

1) gruntową, w przypadkach, gdy ustanowienie służebności jest niezbędne:

a) przy sprzedaży lokali,

b) przy sprzedaży nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących podwórka dla nieruchomości przyległych zabudowanych, z których wyodrębniono lokale

c) przy dokonywaniu zamiany nieruchomości gruntowych,

d) przy wnoszeniu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego, utworzonej przez Miasto,

e) w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustanowienia służebności gruntowej (drogi koniecznej) dla nowowydzielonej lub zbywanej nieruchomości,

f) przy realizacji roszczeń wynikających z art. 207 i art. 211 ustawy,

g) w przypadku, gdy nieruchomości nie mają innego dostępu do drogi publicznej niż przez nieruchomość Miasta,

2) przesyłu, w przypadkach, gdy nieruchomości Miasta udostępnione są Inwestorom w celu lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Obciążanie nieruchomości służebnością następuje za wynagrodzeniem.

3. Obciążanie nieruchomości służebnością nieodpłatnie wymaga zgody Rady wyrażonej w odrębnej uchwale, za wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - d oraz w przypadku ustanowienia służebności przesyłu, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustanawianej na rzecz spółki prawa handlowego, utworzonej przez Miasto,

4. Obciążanie nieruchomości służebnością nie może powodować utraty możliwości jej zagospodarowania.

5. Wynagrodzenie za obciążenie nieruchomości Miasta służebnością ustala Prezydent Miasta Przemyśla w drodze zarządzenia.

Rozdział 5.
Przekazywanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym Miasta

§ 10.

1. Nieruchomości stanowiące własność Miasta mogą być przekazywane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Miasta na cele związane z ich działalnością określoną aktem o utworzeniu jednostki oraz statutem.

2. W przypadku przekazania nieruchomości Miasta w trwały zarząd warunki korzystania z nieruchomości ustala Prezydent Miasta Przemyśla w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

3. Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu wymaga zgody Rady.

Rozdział 6.
Przekazywanie nieruchomości w dzierżawę

§ 11.

1. Nieruchomości oddaje się w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata w trybie przetargu z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu, jeżeli oddanie w dzierżawę następuje:

1) na rzecz osoby, która była ostatnim dzierżawcą nieruchomości i nadal wyraża wolę jej dalszego dzierżawienia na dotychczasowy cel,

2) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej własność, oddanej w użytkowanie wieczyste lub w dzierżawę, wnioskodawcy,

3) na cele prowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowej, turystycznej a także organizacjom pożytku publicznego na cele działalności pożytku publicznego,

4) na rzecz klubów i stowarzyszeń sportowych,

5) w celu umieszczania reklamy,

6) na rzecz osoby, od której nabyto daną nieruchomość, do czasu jej docelowego zagospodarowania,

7) na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,

8) na prowadzenie działalności rozrywkowo-widowiskowej: wesołe miasteczko, cyrk,

9) w celu rozstawienia namiotów i rozłożenia stoisk na imprezy okolicznościowe,

10) na cele użyteczności infrastruktury publicznej, w szczególności urządzania dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej,

11) na rzecz spółek, w których Miasto posiada udział.

3. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.

4. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości ustala się w drodze przetargu, a w przypadku przekazania nieruchomości w trybie bezprzetargowym - w umowie zawieranej przez Prezydenta Miasta Przemyśla z osobą prawną lub osobą fizyczną.

5. Wysokość stawek czynszu dzierżawnego ustala Prezydent Miasta Przemyśla w drodze zarządzenia.

6. Udostępniając nieruchomości Prezydent Miasta Przemyśla obowiązany jest przestrzegać przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz określać czas trwania umów z uwzględnieniem planowanych terminów realizacji zadań miasta obejmujących przekazywane nieruchomości.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 12.

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Przemyśla do składania Radzie sprawozdania z realizacji niniejszej uchwały w okresie półrocznym, nie później niż do 31 marca i 30 września każdego roku.

§ 13.

Tracą moc:

1) uchwała Nr 313/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla,

2) uchwała Nr 184/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 313/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla,

3) uchwała Nr 286/2010 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 313/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla.

§ 15.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

1) W brzmieniu ustalonym w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

2) W brzmieniu ustalonym w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.

3) W brzmieniu ustalonym w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, poz. 1448, poz. 1529 i poz. 1530 oraz z 2013 r. poz. 35 i poz. 1027.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 176/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 107, poz. 1688), która weszła w życie z dniem 27 lipca 2011 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 4).

6) Dodany przez § 1 uchwały Nr 36/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 110/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., poz. 1688), która weszła w życie z dniem 2 kwietnia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »