| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/213/13 Rady Miejskiej w Leżajsku

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Leżajska na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:

w Uchwale budżetowej Miasta Leżajska na 2013 rok Nr XXIII/158/12 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 19 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w zakresie zaplanowanych do realizacji w budżecie Miasta Leżajska 2013 roku dochodów budżetowych w łącznej wysokości266 685,22, polegających na zmniejszeniu planu dochodów bieżących w łącznej wysokości109 185,22 złoraz planu dochodów majątkowych w kwocie157 500,00 zł, jak poniżej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 60 000,00


75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- 221 000,000360

Podatek od spadków i darowizn

- 70 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

- 150 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- 1 000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

160 700,000360

Podatek od spadków i darowizn

70 000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

90 000,00

0920

Pozostałe odsetki

700,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

300,00

0920

Pozostałe odsetki

300,00

758

Różne rozliczenia

41 272,00


75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

41 272,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

41 272,00

801

Oświata i wychowanie

- 101 272,00

80101

Szkoły podstawowe

- 35 000,00


6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- 35 000,00

Dochody majątkowe stanowiące źródło finansowania wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania dotyczącego budowy szkolnego placu zabaw w ramach rządowego projektu pn. "Radosna szkoła", dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

- 35 000,00

80104

Przedszkola

- 66 272,00

0830

Wpływy z usług; dochody z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za opiekę i pobyt dziecka w przedszkolu.

- 66 272,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 24 185,22
85495

Pozostała działalność

- 24 185,222007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 20 557,44

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 3 627,78

Dochody bieżące stanowiące źródło finansowania wydatków związanych z realizacją w 2013 roku projektu oświatowego POKL pn. "Nauka może być ciekawa", dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

- 24 185,22

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00
92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,006207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

180 000,00

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 180 000,00

Dochody majątkowe związane z realizacją zadań objętych planem finansowym projektu dotyczącego rozbudowy i modernizacji budynku Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku, dofinansowanego ze środków budżetu państwa i budżetu UE.

0,00

926

Kultura fizyczna

- 122 500,0092601

Obiekty sportowe

- 122 500,00


6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- 122 500,00

Dochody majątkowe stanowiące źródło finansowania wydatków inwestycyjnych zadań projektu pn. "Energia słoneczna w obiektach Miasta Leżajsk czynnikiem poprawy środowiska naturalnego", dofinansowanego ze środków budżetu państwa i budżetu UE.

- 122 500,00

Razem:

- 266 685,22

2. Dokonuje się zmiany w zakresie zaplanowanych do realizacji w budżecie Miasta Leżajska w 2013 roku wydatków budżetowych w łącznej wysokości234 696,76 zł, w tym zmniejszenia planu wydatków bieżących w łącznej wysokości77 196,76 zł, oraz obowiązującego planu wydatków majątkowych związanych z finansowaniem przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie157 500,00 zł;jak poniżej:

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zmiana

010

Rolnictwo i łowiectwo

100,0001030

Izby rolnicze

100,00


2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

100,00

Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z dokonaniem należnej za 2013 rok wpłaty z budżetu Miasta kwoty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych rocznych wpływów z podatku rolnego

100,00

757

Obsługa długu publicznego

- 86 300,00


75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 86 300,00

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

- 86 300,00

801

Oświata i wychowanie

- 34 900,00


80101

Szkoły podstawowe

- 35 000,00


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 35 000,00

ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W LEŻAJSKU W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

- 35 000,00

80104

Przedszkola

100,00


2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

100,00

Zwiększenie na 2013 rok dotacji celowej związanej z refundacją Gminie Trzebownisko kosztów dotacji podmiotowej na zamieszkujących na terenie Miasta Leżajska uczniów Prywatnego Artystycznego Przedszkola „PICCOLO”.

100,00

852

Pomoc społeczna

31 988,46


85215

Dodatki mieszkaniowe

31 988,46

3110

Świadczenia społeczne

31 988,46

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 23 085,22

85415

Pomoc materialna dla uczniów

1 100,00


3240

Stypendia dla uczniów

1 100,00

Zwiększenie udziału własnego środków budżetu Miasta w sfinansowaniu w 2013 roku zadania wypłaty świadczeń - stypendia dla uczniów. Źródło finansowania stanowi dotacja celowa z budżetu państwa wraz z 20% zabezpieczeniem środków własnych Miasta.

1 100,00

85495

Pozostała działalność

- 24 185,22

Realizacja projektu oświatowego POKL pn. "Nauka może być ciekawa".

-24 185,22

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

- 8 665,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

- 235,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

- 11 892,44

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

- 3 392,78

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00
6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 30 000,00

ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W LEŻAJSKU NIEZBĘDNYM CZYNNIKIEM ROZWOJU KULTUROWEGO I TURYSTYCZNEGO W REGIONIE

- 30 000,00

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

30 000,00

Dotacja celowa z budżetu Miasta Leżajska na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów o charakterze wydatków majątkowych związanych działalnością samorządowej instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

30 000,00

926

Kultura fizyczna

- 122 500,00
92601

Obiekty sportowe

- 147 500,00
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 10 000,00


MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W LEŻAJSKU W RAMACH PROJEKTU "ENERGIA SŁONECZNA W OBIEKTACH MIASTA LEŻAJSK CZYNNIKIEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO".

- 3 000,00

MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ DLA KRYTEJ PŁYWALNI "OCEANIK" W LEŻAJSKU W RAMACH PROJEKTU "ENERGIA SŁONECZNA W OBIEKTACH MIASTA LEŻAJSK CZYNNIKIEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO".

- 7 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 134 500,00


MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ DLA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W LEŻAJSKU W RAMACH PROJEKTU "ENERGIA SŁONECZNA W OBIEKTACH MIASTA LEŻAJSK CZYNNIKIEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO".

- 9 000,00

MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ DLA KRYTEJ PŁYWALNI "OCEANIK" W LEŻAJSKU W RAMACH PROJEKTU "ENERGIA SŁONECZNA W OBIEKTACH MIASTA LEŻAJSK CZYNNIKIEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO".

- 125 500,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 3 000,00

MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ DLA KRYTEJ PŁYWALNI "OCEANIK" W LEŻAJSKU W RAMACH PROJEKTU "ENERGIA SŁONECZNA W OBIEKTACH MIASTA LEŻAJSK CZYNNIKIEM POPRAWY ŚRODOWISKA NATURALNEGO".

- 3 000,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

25 000,00


6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

25 000,00

MODERNIZACJA UKŁADU POMIAROWO - ROZLICZENIOWEGO W STACJI "TRAFO" WRAZ Z WYMIANĄ LICZNIKA POMIAROWEGO NA OBIEKTACH MOSIR LEŻAJSK.

25 000,00

Razem:

- 234 696,76

3. Zwiększa się w budżecie Miasta Leżajska na 2013 rok ustalony dotychczas w wysokości14 303,23 złplanowany deficytu budżetu o kwotę w łącznej wysokości31 988,46 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się do budżetu Miasta Leżajska na 2013 rok przychody budżetowe w wysokości31 988,46 z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leżajska, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, jak poniżej:

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota zwiększenia planu przychodów

Plan
przychodów
(po zmianach)

1

2

3

4

5

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy

950

31 988,46

2 586 291,69 zł
w tym:
z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek –2 205 336,13 zł, oraz z tytułu wolnych środków –380 955,56 zł

2. Ustala się w budżecie Miasta Leżajska na 2013 rok roczną wysokość przychodów budżetowych w łącznej wysokości2 586 291,69i rozchodów budżetu w kwocie2 540 000,00 zł, jak poniżej:

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody budżetowe ogółem:

2 586 291,69 zł

1

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy

950

380 955,56 zł

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

2 205 336,13 zł

Rozchody budżetowe ogółem:

2 540 000,00 zł

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

2 540 000,00 zł

3. Różnica pomiędzy zaplanowanymi w budżecie Miasta Leżajska na 2013 rok dochodami wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w łącznej wysokości46 291,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami budżetowymi pochodzącymi z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta Leżajska wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie46 291,69 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Ireneusz Stefański


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie Miasta Leżajska na 2013 rok w zakresie dochodów i wydatków powodują wzrost wydatków budżetowych ogółem w zakresie realizacji własnych zadań bieżących, które sfinansowane zostaną zaplanowanymi do realizacji dochodami budżetowymi oraz kwotą przyjętego planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości46 291,69 zł. Zaplanowany w budżecie Miasta Leżajska na 2013 rok deficyt budżetowy ma zostać sfinansowany przychodami budżetowymi stanowiącymi nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych z tytułu wolnych środków budżetu z rozliczenia bilansowego za 2012 rok, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Wolne środki budżetowe stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych mają swoje źródło powstania z osiągniętego wyniku finansowego budżetu Miasta odzwierciedlonego w bilansie jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok. Na kwotę osiągniętej bilansowej nadwyżki budżetowej w wysokości380 955,56 złwpływ miała z jednej strony realizacja planu dochodów budżetowych (brak wykonania założonego planu w kwocie ok.1 104 000,00 zł) oraz jednocześnie zrealizowane wydatki budżetowe ogółem poniżej przyjętego planu w wysokości ok.1 484 000,00 zł.

W związku z tym faktem przyjęty na koniec 2012 roku planowany deficyt budżetu w kwocie2 035 014,00 złzostał wykonany ostatecznie na koniec roku w kwocie (-)1 654 795,71 zł,który w głównej mierze stanowił o ukształtowaniu się bilansowego poziomu zrealizowanej na koniec 2012 roku nadwyżki budżetowej z tytułu wolnych środków budżetowych w łącznej wysokości380 955,56, stanowiących o wysokości wprowadzanych do budżetu 2013 roku kwoty przychodów budżetowych finansujących jednocześnie wydatki budżetu stanowiących kwotę w wysokości46 291,69 złplanowanego deficytu oraz w pozostałej wysokości spłatę długu z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie334 663,87 zł.

W zakresie wprowadzonych zmian dotyczących planu dochodów i wydatków budżetowych realizowanych w 2013 roku, dokonano optymalizacji do szacunkowego wykonania planu dochodów majątkowych, które stanowią bezpośrednio źródło finansowania wydatków na zrealizowanych obecnie w większości przyjętych do sfinansowania w bieżącym roku zadaniach inwestycyjnych

W zakresie dochodów i wydatków bieżących dokonano zmniejszenia planu finansowego z zrealizowanego (łącznie w latach 2012 – 2013) z dotacji budżetu państwa projektu oświatowego POKL pn. „Nauka może być ciekawa”; dokonano zmniejszenia planu wydatków związanego obsługą długu (odsetek bankowych związanych z spłatą rat kredytów w 2013 roku), a także zwiększony został plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszając zarazem (urealniając do szacunkowego wykonania rocznego) kwotę planu dochodów z tytułu pozyskiwanych środków za opiekę dziecka w przedszkolu.

Dokonano jednocześnie przeszeregowania planu dochodów bieżących dostosowując odpowiednio do pozyskanych obecnie faktycznych źródeł środków pieniężnych podziałkę klasyfikacji budżetowej w zakresie Działu 756.

W zakresie wydatków budżetowych dokonano niezbędnych zwiększeń w planie finansowym dotacji celowych do udzielenia w 2013 roku z budżetu Miasta związanych z wypłatą uczniom należnych świadczeń (stypendia), a także dokonania należnych za m-c grudzień refundacji kosztów pobytu dziecka z terenu Miasta w przedszkolu niepublicznym finansowanym przez Gminę Trzebownisko oraz wpłaty na rzecz izby rolniczej tytułem 2% uzyskanych w bieżącym roku wpływów z podatku rolnego. Ponadto zostały zaplanowane dwie dotacje celowe o charakterze majątkowym związane z realizacją zadań inwestycyjnych planowanych do wdrożenia i ich rozliczenia z budżetem Miasta jeszcze w bieżącym roku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Leżajsku oraz Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »