| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/639/2013 Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 tust. 1 pkt. 2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się "Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega" (zwany dalej Programem) stanowiący załącznikdo niniejszej uchwały.

§ 2.

Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie Programu ustalana będzie corocznie w budżecie Miasta.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnobrzega.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kołek


Załącznik do Uchwały Nr L/639/2013

Rady Miasta Tarnobrzega

z dnia 28 listopada 2013r.

"Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

Miasta Tarnobrzega"

ROZDZIAŁ I

Wstęp

Celem nadrzędnym przyświecającym powstaniu "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów Miasta Tarnobrzega" jest działanie, które umożliwipromowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, motywowanie ich do dalszego rozwoju oraz doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności.

Programem zostaną objęci uczniowie uczęszczający do szkół na terenie miasta Tarnobrzega,

zwłaszcza laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty, ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów i turniejów,uczniowie mający znaczne osiągnięcia naukowe lub artystyczne,

Dzięki realizacji Programu uczniowie mający aspiracje edukacyjne, artystyczne, naukowe, uzyskają poparcie właściwego wyboru dalszej drogi życiowej, przyczyni się to również do rozwijania uzdolnień i zainteresowań na wyższym poziomie, a także umożliwi promocję uczniów w regionie.

Cele Programu

Celem Programu jest :

1. Stworzenie uczniom możliwości rozwijania umiejętności oraz zdolności

2. zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności,

3. pomoc rzeczowa lub finansowa dla uzdolnionych uczniów ,

4. promocja uczniów mających sukcesy edukacyjne, artystyczne na obszarze Miasta i w regionie.

Formy wspierania uczniów uzdolnionych

1. Przyznawanie Stypendium Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wybitne wyniki w nauce

2. Przyznawanie nagrody " Perła Tarnobrzega"

3. Promocja dokonań zdolnych uczniów

Przewidywane efekty Programu

1. Promocja osiągnięć uczniów , poprzez zamieszczanie informacji na stronie urzędu http://www.tarnobrzeg.pl/

2. Materialne wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych

3. Wzrost aktywności uczniów w nauce i w doskonaleniu umiejętności

ROZDZIAŁ II

Nagroda "Perła Tarnobrzega"

1. Nagrodę może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

1) uczęszcza do szkoły na terenie Tarnobrzega,

2) posiada minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania;

3) jest laureatem konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;

4) posiada odpowiedni dorobek artystyczny (np. publikacje, indywidualne wystawy, wykorzystane prace w różnych publikacjach, koncerty solowe, zespołowe, nagrania, osiągnięcia w dziedzinie tańca) lub odpowiedni dorobek naukowy (np. publikacje, wygłoszone referaty czy odczyty, zrealizowane własne projekty itp.).

2. Nagroda może być również przyznana uczniowi, który w sposób szczególny przyczynił się do promocji Tarnobrzega w kraju lub poza jego granicami.

3. Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna szkoły;

3) wychowawca klasy;

4) rodzice/prawni opiekunowie ucznia, lub pełnoletni uczeń.

4. Do wniosku należy dołączyć informacje o osiągnięciach kandydata.

5. Nagroda "Perła Tarnobrzega" przyznawana jest w formie jednorazowej nagrody pieniężnej lub rzeczowej.

6. W przypadku osiągnięć zespołowych nagroda przyznawana jest dla zespołu.

ROZDZIAŁ III

Stypendium Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wybitne wyniki w nauce

1. Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia następujące kryteria:

1) kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej w Tarnobrzegu;

2) posiada wzorową ocenę z zachowania;

3) uzyskał średnią ocenę z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (bez plastyki, muzyki,
techniki, wychowania fizycznego, religii) na koniec roku szkolnego w wysokości
minimum 5,20;

4) jest laureatem konkursu przedmiotowego ogłoszonego przez kuratora oświaty

2. Z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna szkoły;

3) wychowawca klasy;

4) rodzice/prawni opiekunowie ucznia, lub pełnoletni uczeń.

3. Do wniosku należy dołączyć wykaz ocen potwierdzony przez dyrektora szkoły (lub potwierdzoną kserokopię świadectwa) oraz kopię dyplomu laureata konkursu przedmiotowego ogłoszonego przez kuratora oświaty lubinne dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata.

4. Prezydent Miasta może podjąć decyzję o przyznaniu stypendium dla ucznia wybitnie
uzdolnionego np. laureata olimpiady przedmiotowej czy konkursu przedmiotowego na
szczeblu krajowym, międzynarodowym, który nie spełnia kryteriów zawartych w pkt 1, ppkt. 3,4,5.

5. Stypendium jest przyznawane na jeden semestr nauki w szkole ponadgimnazjalnej, z tym, że uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium po raz pierwszy musi spełnić warunki określone w pkt. 1.

6. Stypendium może być kontynuowane w przypadku, kiedy uczeń zakwalifikował się już wcześniej do przyznania stypendium i otrzymał stypendium na warunkach określonych
w pkt. 5, może złożyć na koniec danego semestru wniosek o kontynuację przyznanego stypendium na następny semestr, jeżeli na koniec poprzedniego semestru uczeń osiągnie średnią z przedmiotów wymienionych w pkt.1 ppkt. 4), co najmniej 4,70 oraz otrzyma co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

7. Stypendium może być cofnięte w przypadku:

1) stwierdzenia rażących zaniedbań ucznia w nauce lub w zachowaniu;

2) kiedy uczeń, został skreślony z listy uczniów;

3) przerwał, bez usprawiedliwienia, naukę w czasie roku szkolnego, na okres przekraczający 30 dni;

4) podjęcie przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza terenem miasta Tarnobrzega.

ROZDZIAŁ IV

Zasady organizacyjne . Postanowienia końcowe

1. Źródłem finansowania Programu będą środki własne zabezpieczone corocznie w budżecie Miasta.

2. Wysokość stypendiów i nagrody ustala Prezydent Miasta Tarnobrzega w stosownym zarządzeniu.

3. Nagrodę i stypendium przyznaje Prezydent Miasta Tarnobrzega, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej, powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta.

4. Na podstawie przedłożonych wniosków Komisja Stypendialna przedkłada Prezydentowi wykaz kandydatów, którzy kwalifikują się do otrzymania nagrody/stypendium.

5. O przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody/stypendium wnioskodawca powinien zostać powiadomiony pisemnie.

6. Wzór wniosku o przyznanie nagrody " Perła Tarnobrzega" i Stypendium Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wybitne wyniki w nauce stanowi integralną część niniejszego Programu.

7. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym Programie decyzje podejmuje Prezydent Miasta Tarnobrzega.

8. Przepisy wynikające z niniejszego Programu nie stanowią podstawy do roszczeń wnioskodawców ani zobowiązań Miasta Tarnobrzega do przyznania stypendium.Decyzja Prezydenta Miasta Tarnobrzega nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

9. Termin składania wniosku w przypadku starania się o stypendium :

1) do 15 września absolwenci gimnazjum oraz uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, ubiegający się o przyznanie stypendium lub o kontynuację przyznanego stypendium, na I semestr roku szkolnego;

2) do najbliższego piątku po feriach zimowych uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej -ubiegający się o przyznanie stypendium lub o kontynuację przyznanego stypendium, na II semestr roku szkolnego.

10. Wniosek o nagrodę " Perła Tarnobrzega" może zostać złożony w każdym terminie i jest uzależniony od możliwości potwierdzenia dokonań kandydata.

11. Wnioski o przyznanie nagrody lub stypendium należy składać na stanowisku nr 5 w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7 z dopiskiem na kopercie

" Perła Tarnobrzega" lub

" Stypendium Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wybitne wyniki w nauce"

WNIOSEK

1) o przyznanie nagrody " Perła Tarnobrzega"*

2) o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wybitne wyniki w nauce?

* podkreślić właściwe

Prosimy wypełnić wszystkie strony wniosku czytelnie, pismem drukowanym lub maszynowym.

Jeśli jakaś pozycja we wniosku nie może być wypełniona, prosimy o wpisanie "nie dotyczy".

I. Dane wnioskodawcy

1. Nazwa lub imię i nazwisko (w przypadku os. fizycznych) ………………………………..…………………………………………………………………………………….………………………………………..

2. Adres ……………………………………………………………………………………………………….

3. Telefon ………………….………… e-mail …………….………………………………………………..

II. Dane kandydata do nagrody, stypendium

1. Imię i Nazwisko:. .........................................................................................................................................

2. Numer PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

3. Data i miejsce urodzenia:.................................................................................................................................

4. Adres zamieszkania:

Ulica i numer domu:........................................................................................................................................

Kod pocztowy i miejscowość:........................................................................................................................

Gmina:............................................................................................................................................................

5. Telefon kontaktowy .......................................................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................................................................

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 wszystkie dane dotyczące kandydatów będą zbierane, przechowywane i chronione oraz wykorzystywane wyłącznie w sprawach związanych z przyznaniem stypendiów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Tarnobrzega w celach związanych
z przyznaniem nagrody.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe .

................................................................... ………………............................

podpis wnioskodawcy miejscowość, data

III. Dane szkoły, do której uczęszcza osoba ubiegająca się o nagrodę/stypendium

Nazwa szkoły:.................................................................................................................................................

Klasa ………………………………………………………………………………………………………..

Ulica i numer :................................................................................................................................................

Kod pocztowy i miejscowość:.......................................................................................................................

Telefon (z numerem kierunkowym):....................................... Faks:.............................................................

E-mail:..................................................... Strona www:................................................................................

Dotyczy przyznania stypendium na semestr ……………………roku szkolnego…………………….…..

....................................................................................

podpis

dyrektora szkoły lub innej osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji

Uwaga:Osoba, której zostanie przyznane wyróżnienie w postaci stypendium czy nagrody, zobowiązana jest do wypełnienia karty informacyjnej związanej z danymi dotyczącymi wypłaty.


IV . Osiągnięcia kandydata do nagrody /wypełniamy część A lub B/

A. Dotyczy przyznania nagrody "Perły Tarnobrzega"

Wskazówki:

? Prosimy o DOKŁADNE wskazanie zajętego miejsca w konkursie

? Prosimy uporządkować osiągnięcia zgodnie z podziałem (międzynarodowe, ogólnopolskie, inne).

? Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem dyplomów, zaświadczeń itp., które prosimy dołączyć do wniosku.

? Prosimy o przedstawienie osiągnięć tylko z poprzedniego roku szkolnego

Nazwa

Zajęte miejsce

Data

Krótkie uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym potwierdzam powyższe dane:

……………………………………………………….. (podpis wnioskodawcy)


B. Dotyczy przyznania stypendium Prezydenta Miasta Tarnobrzega za wybitne wyniki
w nauce

Wskazówki:

? Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem dyplomów, zaświadczeń itp., które prosimy dołączyć do wniosku.

? Prosimy o przedstawienie osiągnięć tylko z poprzedniego roku szkolnego.

? Prosimy o podkreślenie właściwej odpowiedzi TAK/NIE i uzupełnienie brakujących miejsc

? * podkreślić/ wybrać/ właściwe

Dotyczy przyznania stypendium

po raz pierwszy*

Dotyczy kontynuacji stypendium*

uzyskana średnia ocena z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (bez plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego, religii)…………………

uzyskana średnia ocena z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (bez plastyki, muzyki, techniki, wychowania fizycznego, religii)…………………

jest laureatem konkursu przedmiotowego ogłoszonego przez KO TAK/NIE

z ……………………………………………..

jest laureatem konkursu przedmiotowego ogłoszonego przez KO TAK/NIE

z………………………………………………

posiada………………………..…….. ocenę
z zachowania

posiada……………………..……….. ocenę
z zachowania

jest mieszkańcem gminy Tarnobrzeg TAK/NIE

jest mieszkańcem gminy Tarnobrzeg TAK/NIE

jest absolwentem gimnazjum

jest absolwentem gimnazjum

Krótkie uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym potwierdzam powyższe dane:

……………………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »