| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Podkarpackiego

z dnia 9 grudnia 2013r.

zawarte pomiędzy: Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Jarosławskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r

zawarte pomiędzy:

Wojewodą Podkarpackim Małgorzatą Chomycz-Śmigielską, zwanym dalej Wojewodą,

a

Powiatem Jarosławskim, zwanym dalej Powiatem

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Jerzy Batycki - Przewodniczący Zarządu Powiatu – Starosta,

Józef Szkoła - Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu – Wicestarosta,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Agnieszki Mroczka.

§ 1. Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.).

§ 2. W celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2014 r. na terenie powiatu jarosławskiego, Wojewoda Podkarpacki powierza, a Powiat przyjmuje do realizacji na podstawie art. 30 ust. 4 i art. 35 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) następujące zadania:

1) zawieranie umów z kierownikami podmiotów leczniczych, a w razie niemożności zawarcia umów z kierownikami tych podmiotów zawieranie umów z lekarzami prowadzącymi indywidualne lub grupowe specjalistyczne praktyki lekarskie oraz z psychologami w sprawie przeprowadzania specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie ze skierowaniem Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jarosławiu,

2) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych.

§ 3. 1. Powiat zobowiązuje się :

1) pokryć koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z cennikiem usług medycznych obowiązującym w danym podmiocie medycznym, do którego osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej została skierowana z zastrzeżeniem, że ceny badań nie mogą być wyższe od cen ujętych w cenniku usług medycznych właściwego Regionalnego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,

2) prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową otrzymanej dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

2. Wojewoda przyznaje na realizację zadań, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 2 dotację celową w kwocie nie wyższej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), sklasyfikowaną w budżecie Wojewody na 2014 rok: dział 750 - Administracja Publiczna, rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa, § 2120 - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Środki finansowe z budżetu Wojewody, określone w ust. 2 przekazywane będą na rachunek Powiatu w następujących transzach:

1) pierwsza transza dotacji, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu jarosławskiego,

2) druga transza dotacji, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością rzeczywistych kosztów realizacji zadań określonych w § 2 pkt 1 i pkt 2, a pierwszą transzą, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia rozliczenia końcowego kosztów kwalifikacji wojskowej.

4. Kwoty dotacji przyznanych na realizację zadań określonych w niniejszym porozumieniu mogą ulec zmianie po ostatecznym rozliczeniu wykonanych zadań.

5. Zmiana wysokości w/w dotacji nie wymaga aneksu do niniejszego porozumienia, zostanie ona określona w pisemnym zawiadomieniu Wojewody przesłanym po zatwierdzeniu rozliczenia, o którym mowa w § 4 porozumienia.

6. Przekazanie dotacji w terminach określonych w ust. 3 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 nie powoduje skutków finansowych dla Wojewody za nieterminowe realizowanie przez Powiat płatności dotyczących wykonania powierzonego zadania.

§ 4. 1. Powiat rozliczając koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej winien przedstawić je w formie „zestawienia kosztów kwalifikacji wojskowej…”stanowiącego załącznik Nr 4 do pisma znak: ZK-III.6610.1 214.2013 z dnia 10 października 2013 r. (wytyczne w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2014 r.) oraz przedstawić kserokopie:

1) umów z podmiotami leczniczymi lub lekarzami prowadzącymi indywidualne praktyki lekarskie, wraz z będącymi integralną częścią tych umów cennikami świadczonych usług medycznych,

2) wykazów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej z podaniem: rodzaju wykonanych badań, jednostkowych kosztów ich wykonania oraz nazwisk i imion osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, które poddano tym badaniom,

3) faktur (rachunków) wystawionych przez podmioty lecznicze lub lekarzy prowadzących specjalistyczne praktyki lekarskie.

2. Oryginały dokumentów potwierdzających powstanie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej winny być opisane i zatwierdzone pod względem merytorycznym i formalnym przez uprawnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz zatwierdzone do wypłaty z podaniem klasyfikacji wydatku. Wszystkie dokumenty rozliczenia winny być pojedynczo ujęte w „zestawieniu kosztów kwalifikacji wojskowej…”.

3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej powinno nastąpić najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty zakończenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu jarosławskiego.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedkładanych rozliczeniach, termin określony w § 3 ust. 3 pkt 2 będzie liczony od daty ich wyjaśnienia.

5. Środki finansowe przekazane w ramach przyznanej dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.).

§ 5. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacją zadań objętych niniejszym porozumieniem za pomocą Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, zgodnie z zakresem ich kompetencji.

§ 6. 1. Porozumienie zawiera się na czas trwania kwalifikacji wojskowej w roku 2014.

2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu dotacji.

3. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Starosta Jarosławski, a pozostałe Wojewoda Podkarpacki.

STAROSTA JAROSŁAWSKI


Jerzy Batycki


WICESTAROSTA JAROSŁAWSKI


Józef Szkoła


SKARBNIK POWIATU


Agnieszka Mroczka

WOJEWODA PODKARPACKI


Małgorzata Chomycz-Śmigielska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

APRIL Polska Service sp. z o.o.

Multiagencja ubezpieczeniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »