| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/145/13 Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 21 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tyrawa Wołoska na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Umowa Nr ZBF.3141.13.2013.MD z dnia 21.10.2013 r z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w sprawie udzielenia dotacji dla gminy Tyrawa Wołoska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa łącznika przy Sz.P. w Tyrawie Wołoskiej oraz zmiany w dochodach i wydatkach, w tym: w dziale 801wg umowy o dofinansowaniu projektu w ramach programu operacyjnego KL Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-18-348/12 Projekt pn. „Szkoła na poziomie” i Nr UDA-POKL.09.01.02-18-347/12 Projekt pn. „W kierunku kariery”, decyzja Wojewody Podkarpackiego Nr 102 z dnia 14.11.2013 w sprawie zwiększenia dotacji w rozdz.80103 i 80104

Rada Gminy Tyrawa Wołoska
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 70.746,39 zł

Dział

Rozdz

§

Treść

Kwota w

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

3.507,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

3.507,00

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

3.507,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

67.239,39

80101

Szkoły Podstawowe

58.718,09

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

35,09

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

58.683,00

80103

Oddziały przedszkolne w Sz.P.

5.589,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

5.589,00

80104

Przedszkola

2.898,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

2.898,00

80110

Gimnazja

34,30

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

34,30

RAZEM

70.746,39

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 208.752,39 zł

Dział

Rozdz

§

Treść

Kwota w zł.

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

208.683,00

70005

0770

Gospodarka gruntami i nieruchomościamiWpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

208.683,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

69,39

80101

2009

Szkoły Podstawowe

35,09

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

35,09

80110

Gimnazja

34,30

2:009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

34,30

RAZEM:

208.752,39

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 84.575,00 zł

Dział

Rozdz

§

Treść

Kwota w zł.

720

INFORMATYKA

2.898,00

72095

Pozostała działalność

2.898,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.898,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

78.170,00

80101

Szkoły Podstawowe

64.183,00

4307

Zakup usług pozostałych

5.476,63

4309

Zakup usług pozostałych

23,37

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki PUW)

58.683,00

80103

Oddziały przedszkolne w Sz.P. (środki PUW)

5.589,00

4010

Oddziały przedszkolne w Sz.P. (środki PUW)

5.000,00

4110

Wynagrodzenia osobowe pracownikówSkładki na ubezpieczenia społeczne

500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

89,00

80104

Przedszkola

2.898,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (środki PUW)

2.898,00

80110

Gimnazja

5.500,00

4307

Zakup usług pozostałych

5.475,85

4309

Zakup usług pozostałych

24,15

851

OCHRONA ZDROWIA

3.507,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3.507,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.507,00

RAZEM

84.575,00

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 72.581,00 zł

Dział

Rozdz

§

Treść

Kwota w

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

72.581,00

80101

Szkoły Podstawowe

64.183,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.441,54

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

58,46

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)

58.683,00

80104

Przedszkola

2.898,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (środki własne)

2.898,00

80110

Gimnazja

5.500,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.441,55

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

58,45

RAZEM

72.581,00

§ 2.

1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 150.000,00 zł

2. Źródłem sfinansowania zwiększanego deficytu budżetu w kwocie 150.000,00 zł

ustala się:

a) długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 150.000,00 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 300.000,00 zł

w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 300.000,00 zł

4. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 150.000,00 zł

w tym:

a) spłatę rat kredytów i pożyczek § 992 150.000,00 zł

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 200.000,00 zł

2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy 150.000,00 zł

3. na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 150.000,00 zł

§ 4.

Środki na FWP w dziale 754, rozdz. 75404 w kwocie 500,00 zł przeznacza się na:

1) zakup psa 300,00 zł

2) zakup artykułów biurowych 200,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Nadzór nad jej wykonaniem zleca się Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Burak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »