| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.34.2014 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 5 marca 2014r.

dotyczące uchwały Nr XXXIV/188/2014 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska pod nazwą „Skorodne 3”

Działając na podstawie art.85, art.86 i art.91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz.594), art.20 ust.1, art.28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.)

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ

uchwały Nr XXXIV/188/2014 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska pod nazwą „Skorodne 3”.

Uzasadnienie

              W dniu 6 lutego 2014r.Wojewoda Podkarpacki otrzymał uchwałę Nr XXXIV/188/2014 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska pod nazwą „Skorodne 3”.

W rezultacie dokonanej przez organ nadzoru oceny uchwały pod kątem jej zgodności z prawem, stwierdzono, iż ustalenia planu naruszają art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). Przeznaczenie w planie terenu pod tereny rolnicze oznaczone symbolem 2-R jest niezgodne z podstawowym i dopuszczalnym kierunkiem wyznaczonym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska. W obowiązującym dokumencie Studium teren oznaczone w planie symbolem 2-R położony jest w terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczony symbolem MU. Zgodnie z oznaczeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), teren oznaczony symbolem R to teren rolniczy. W Studium wyznaczone kierunki dla terenu MU jasno wskazują, iż jest to teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej i sezonowej turystycznej bazy noclegowej. We wskazanych kierunkach w Studium, nie jest przewidziana lokalizacja terenów rolnych. W związku z tym wyznaczone w planie: tereny rolnicze oznaczone symbolem 2-R naruszają ustalenia Studium w zakresie wyznaczonego kierunku rozwoju zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Dla terenu oznaczonego symbolem 1-MN, UT nie ustalono wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, co jest obowiązkowe stosownie do § 4 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie organ nadzoru wskazuje, iż w dokumentacji brak jest potwierdzenia przez upoważniony organ dokumentu wydruku z bip obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp oraz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp oraz brak jest projektu planu z etapu uzgodnień i wyłożenia do publicznego wglądu uniemożliwia ocenę prawidłowości przeprowadzenia procedury wymaganej art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazane naruszenia prawa, organ nadzoru stwierdza, iż uchwała XXXIV/188/2014 Rady Gminy Lutowiska z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutowiska pod nazwą „Skorodne 3”, narusza zasady i tryb sporządzania zmiany planu, co skutkuje jej nieważnością, stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto organ nadzoru zwraca uwagę na naruszenia prawa, które należy zaliczyć do nieistotnych w rozumieniu art. 91 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym.

Treść § 15 uchwały dotyczącą stawki procentowej, nieprawidłowo umieszczono w przepisach końcowych niniejszej uchwały. Stosownie do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" w przepisach końcowych nie zamieszcza się przepisów innych niż przepisy uchylające i przepisy o wejściu ustawy w życie; ponadto ustalenie § 15 jest obowiązkowym ustaleniem miejscowego planu zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Niewłaściwy jest zapis zawarty w § 9 ust. 1 uchwały, gdyż stanowi treść informacyjną. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie Zasad techniki prawodawczej w aktach prawnych, jakim niewątpliwie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wyraźnie zakazuje się stosowania wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli, postulatów, zaleceń, upomnień oraz uzasadnień ustanawianych norm.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGOJanusz Olech
DYREKTOR GENERALNY URZĘDU

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lutowiska

2. Przewodniczący

Rady Gminy Lutowiska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »