| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX.254.2014 Rady Powiatu Dębickiego

z dnia 26 lutego 2014r.

w sprawie warunków umarzania w całości, lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Działając na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) w związku z art.194 ust.2, ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej ( t.j. z 2013 r., Dz.U. poz.135 z późn.zm.)

Rada Powiatu Dębickiego uchwala co następuje

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe warunki umarzania w całości lub w części, łącznie o odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. dochodzie, zasobach, uprawnieniach i możliwościach rozumie się przez to dochód,  zasoby, uprawnienia i możliwości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 poz.182 z późn.zm.)

2. osobie zobowiązanej rozumie się przez to osoby, o których mowa w art.193 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.,o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. z 2013 r.Dz.U. poz.135 z późn. zm.),

3. dziecku, rozumie się przez to dziecko przebywające w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,

4. opłacie rozumie się przez to opłatę ponoszoną przez rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,

§ 3.

1. Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, może nastąpić na wniosek zobowiązanego oparty co najmniej na jednej z podstaw odstąpienia od ustalenia opłaty wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistnienie podstawy.

2. Podstawy odstąpienia od ustalenia opłaty:

1) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust.1. ustawy o pomocy społecznej

2) dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 250% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej, a osoby te wychowują inne dzieci pozostające pod ich opieką

3) poza okolicznością o której mowa w pkt.1,2 można odstąpić od ustalenia opłaty ze względu na:

a) długotrwałą chorobę zobowiązanego udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, a wydatki ponoszone na jej  leczenie powodują znaczne koszty

b) orzeczoną niepełnosprawność umiarkowanego lub znacznego stopnia u zobowiązanego

c) ponoszą opłatę przez zobowiązanego za pobyt innego członka rodziny w placówce opiekuńczo – wychowawczej, domu pomocy społecznej, ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej, placówce leczniczo- rehabilitacyjnej lub innej placówce

d) pozostawanie zobowiązanego bez zatrudnienia z przyczyn niezależnych

e) pobyt zobowiązanego w placówkach pomocy społecznej

f) pobyt zobowiązanego w areszcie śledczym lub zakładzie karnym

g) samotne wychowywanie dziecka przez zobowiązanego

h) korzystanie przez zobowiązanego ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej

i) bezdomność zobowiązanego

j) brak dochodu zobowiązanego pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu (np. konkubinat) z wyłączeniem małżonków mających wspólność majątkową oraz w sytuacji kiedy konkubent jest ojcem dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej

k) straty materialne powstałe u zobowiązanego w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzeń losowych

l) inne ważne przyczyny uzasadniające zwolnienie

m) uzasadnione przypuszczenie iż w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne

n) żądanie zwrotu wydatków znacząco pogorszy sytuacje materialną rodziny zobowiązanego, a ponoszone opłaty stanowiły by dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie

3. Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić na wniosek lub z urzędu gdy:

1) zobowiązany jest osobą niepełnoletnią,

2) adres pobytu zobowiązanego nie jest znany

4. Od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej można odstąpić każdorazowo na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

§ 4.

Umorzenie w całości należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej wraz z odsetkami, może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych w następujących sytuacjach:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona

2) pobyt w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogłoby prowadzić do ponownej utraty możliwości sprawowania opieki i wychowania oraz ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej

3) osobą zobowiązaną do zapłaty należności jest osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, odpłatność dotyczy jej pobytu i spełnia ona kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art.142 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

4) po ustaleniu osobie zobowiązanej odpłatności, osoba spełniać będzie co najmniej 2 warunki, o których mowa w § 3 ust.2

§ 5.

1. Umorzenie w części należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w sytuacji spełniania co najmniej 2 z poniższych przesłanek:

1) gdy dochód osób lub dochód na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat wynosi nie więcej niż 300% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust.1. ustawy o pomocy społecznej

2) osoby zobowiązane realizują ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodzina, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

3) występuje inna  uzasadniona okoliczność o której mowa w § 3 ust.2

2. Umorzenie części należności może dotyczyć zarówno całego pobytu w pieczy zastępczej, jeżeli został zakończony oraz wybranego okresu pobytu w pieczy w tym okresu aktualnego pobytu w pieczy zastępczej

3. Przy ustaleniu wysokości części należności podlegającej umorzeniu uwzględnia się aktualną sytuacje dochodową osób zobowiązanych oraz ich zasoby, możliwości i uprawnienia

§ 6.

1. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek osób zobowiązanych do ponoszenia opłat w przypadku gdy zastosowanie ulgi rokuje zapłatę należności w całości lub części, oraz zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1) osoby zobowiązane do ponoszenia opłat współpracują z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego

2) osoby zobowiązane realizują na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego ustalenia zawartego kontraktu socjalnego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej lub planu pracy z rodzina, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

3) występuje inna  uzasadniona okoliczność o której mowa w § 3 ust.2

2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności należności z tytułu opłaty za pobyt w pieczy zastępczej ustala się na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy

§ 7.

Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 8.

Traci moc Uchwała nr XIV.117.2012 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków umarzania w całości, lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Dębickiego

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Lucyna Samborska


Uzasadnienie

Zgodnie z regulacją art.194 ust.2 ustawy z dnia 09.06.2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj.z 2013r., Dz. U. poz.135 z późn. zm.) Rada Powiatu ustala szczegółowe warunki umorzenia w całości, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienie od ustalania opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Niniejsza uchwała określa warunki ubiegania się osób zobowiązanych do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz dłużników o różnego rodzaju ulgi we wnoszeniu opłat i regulowaniu należności.

Uchwała daje możliwości ubiegania się przez rodziców biologicznych o odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z uwzględnieniem sytuacji finansowej, bytowej i zdrowotnej osób zobowiązanych, tak aby po uwzględnieniu opłaty umożliwić im funkcjonowanie w strukturach własnej rodziny i w środowisku lokalnym oraz podjąć działania na rzecz powrotu dziecka z pieczy zastępczej do rodziny pochodzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Lucyna Samborska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »