| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXI/1316/2014 Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 25 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr LII/980/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6j i 6k ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późń. zm.)

Rada Miasta Rzeszowa

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/980/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 maja 2013r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

. Dla zabudowy jednorodzinnej, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 15 zł – dla gospodarstw liczących jedną osobę,

b) 30 zł - dla gospodarstw liczących dwie osoby,

c) 40 zł - dla gospodarstw liczących trzy osoby,

d) 46 zł - dla gospodarstw liczących cztery osoby,

e) 60 zł - dla gospodarstw liczących pięć lub więcej osób.

2. Dla zabudowy jednorodzinnej jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) 22 zł – dla gospodarstw liczących jedną osobę,

b) 45 zł - dla gospodarstw liczących dwie osoby,

c) 60 zł - dla gospodarstw liczących trzy osoby,

d) 69 zł - dla gospodarstw liczących cztery osoby,

e) 90 zł - dla gospodarstw liczących pięć lub więcej osób.;

2) w § 3:

a) ust. 1 punkty  15 – 18 otrzymują brzmienie:

) 4 140 zł - za prasokontener 5 000 l,

16) 4 853 zł – za prasokontener 7 000 l,

17) 6 933 zł – za prasokontener 10 000 l,

18) za prasokontener o pojemności innej niż wymieniona w pkt. 15 -17 – stawkę opłaty należy obliczyć jako iloczyn pojemności prasokontenera (m3) i współczynnika 1104,,

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

W przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów i pojemnika, o którym mowa w ust. 1 pkt. 8 – 14, będzie to pojemnik na frakcję „mokrą”, natomiast na frakcję „suchą” otrzyma pojemnik o takiej samej pojemności oraz worki na szkło opakowaniowe. W przypadku zadeklarowania prasokontenera mogą być w nim gromadzone tylko odpady frakcji zmieszanej w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub odpady frakcji „mokrej” w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Natomiast na frakcję „suchą” będzie to odpowiednie pojemniki o pojemności o której mowa w ust.1 pkt 1 – 14.,

c) ust. 4 punkty  15 – 18 otrzymują brzmienie:

) 6 210 zł - za prasokontener 5 000 l,

16) 7 280 zł – za prasokontener 7 000 l,

17) 10 400 zł – za prasokontener 10 000 l,

18) za prasokontener o pojemności innej niż wymieniona w pkt. 15 -17 – stawkę opłaty należy obliczyć jako iloczyn pojemności prasokontenera (m3), współczynnika 1104 i współczynnika 1,5,.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa


Andrzej Dec


Uzasadnienie

Rada Miasta Rzeszowa w dniu 14 maja 2013r. podjęła uchwałę Nr LII/980/2013 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest koniecznością zróżnicowania dotychczasowych stawek opłat dla gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej w zależności od ilości osób w nim zamieszkujących z uwagi na liczne interwencje właścicieli domów jednorodzinnych w tej sprawie. Przedmiotowa zmiana dotyczy wprowadzenia w zabudowie jednorodzinnej stawek opłat dla gospodarstw jednoosobowych, dwuosobowych, trzyosobowych, czteroosobowych oraz powyżej czterech osób.

Niniejsza uchwała wprowadza także zmiany rodzajów (pojemności) prasokontenerów wynikające z konieczności dostosowania do obecnie występujących na terenie miasta Rzeszowa, oraz podaje sposób wyliczenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku wykorzystania prasokontenera o pojemności innej niż wymienione.

Wprowadzenie zapisu o możliwości gromadzenia w prasokontenerach wyłącznie odpadów zmieszanych i frakcji „mokrej” wynika z faktu, że odpadów frakcji „suchej” nie można poddać  zgniotowi ponieważ uniemożliwia to dalszą segregację tych odpadów.

W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »