| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/206/2014 Rady Gminy Harasiuki

z dnia 14 marca 2014r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Harasiuki na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poźn. zm./, art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt /Dz. U. z 2014 r. poz. 856/ - Rada Gminy w Harasiukach uchwala :

Tytuł I.
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT
na terenie Gminy Harasiuki

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Uchwała ma zastosowanie do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych Gminy Harasiuki.

2. Bezdomność zwierząt jest zaliczana do zjawisk społecznych, której głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane ich rozmnażanie,

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli,

3) ucieczki lub zagubienie się zwierząt,

4) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie sterylizacji i kastracji zwierząt.

Rozdział II.
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

§ 2.

1. W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Harasiuki przewiduje się realizację następujący zadań:

1) wyłapywanie bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela, zwierząt dla których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela, i zapewnienie im opieki, oraz przetrzymanie do czasu znalezienia nowego właściciela

a) zadania o których mowa w pkt. 1 realizowane będą przez Firmę – Usługi Techniczno – Weterynaryjne „Arka-Vet”, oraz Działalność Weterynaryjną – Łój Henryk z którymi Gmina Harasiuki posiada stosowne umowy.

b) odławianie bezdomnych zwierząt odbywa się w trybie stałym,

c) po zgłoszeniu przypadku zaobserwowania zwierząt o których mowa w pkt. 1 pracownik Urzędu Gminy w Harasiukach przeprowadza czynności sprawdzające i w chwili potwierdzenia informacji podejmuje decyzję o odłowieniu bezdomnego zwierzęcia.

d) Przed przystąpieniem do wyłapywania bezdomnych zwierząt Wójt Gminy Harasiuki podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wyłapywania informację o:

1. Terminie ich wyłapywania.

2. Granicach terenu, na którym będą wyłapywane.

3. Adres schroniska, z którym uzgodniono umieszczenia zwierząt po wyłapaniu.

4. Podmiocie wykonującym wyłapywanie.

2) zapewnienia miejsca w schroniskach dla odłowionych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Harasiuki w miarę posiadanych możliwości finansowych i technicznych poprzez podpisanie stosownych umów;

3) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, poprzez prowadzenie akcji adopcyjnej polegającej na stworzeniu elektronicznej bazy danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Harasiuki oraz umieszczaniu zdjęć i informacji dotyczących wyłapanych zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych;

4) zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia dla zwierząt gospodarskich znalezionych na terenie Gminy Harasiuki i nie posiadających właściciela lub odebranych dotychczasowym właścicielom, na czas ustalenia właściciela lub znalezienia nowego,

5) zwierzęta gospodarskie umieszczane będą w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Mostki 14, 37-405 Jarocin;

6) dokarmianie kotów wolno żyjących i monitorowanie największych ich skupisk odbywać się będzie za pośrednictwem opiekunów społecznych na koszt Gminy Harasiuki,

a) opiekunowie społeczni otrzymują karmę po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu zapotrzebowania w którym określają obszar na którym będzie prowadzone dokarmianie, sposób dokarmiania i ilość dokarmianych kotów;

b) Gmina Harasiuki zapewnia karmę dla bezdomnych kotów w ilości pokrywającej minimalne zapotrzebowania pokarmowe dokarmianych zwierząt.

7) Gmina Harasiuki zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną bezdomnym zwierzętom oraz zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez podpisanie umowy na świadczenie powyższych usług.

8) Informacje o zdarzeniach o których mowa w punkcie 7 można zgłaszać do Urzędu Gminy w Harasiukach telefonicznie pod numerem (15) 879 13 06, Posterunku Policji w Harasiukach tel. (15) 877 53 71 lub 997.

2. W przypadkach zwierząt agresywnych stwarzających zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt, wyłapywanie będzie prowadzone niezwłocznie.

3. Informację o bezdomnych zwierzętach, należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Harasiukach pod numerem telefonu: (15) 879 13 06, lub na Posterunek Policji w Harasiukach pod numer telefonu: (15) 877 53 71 lub 997.

4. Zgłaszający zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych oraz udzielenia niezbędnych informacji mogących pomóc w identyfikacji i wyłapaniu zwierzęcia oraz ewentualnego ustalenia jego właściciela.

5. Ustaleniem właściciela zgłoszonego do odłowionego zwierzęcia zajmować będą się pracownicy urzędu gminy przy współpracy funkcjonariuszy Posterunku Policji w Harasiukach.

6. Koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku pokrywa Gmina i Harasiuki.

Rozdział III.
Zapobieganie bezdomności zwierząt

§ 3.

Zwierzęta bezdomne z terenu Gminy Harasiuki przekazywane do schroniska, podlegają obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji w schronisku dla zwierząt.

§ 4.

1. W celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt, Gmina Harasiuki będzie pokrywać koszty uśpienia ślepych miotów psów i kotów z terenu gminy.

2. Zabiegi usypiania ślepych miotów na terenie Gminy Harasiuki przeprowadza „Działalność Weterynaryjna – Henryk Łój”.

3. Zgłoszenia wykonania zabiegu o którym mowa w ust. 2 należy dokonać w Urzędzie Gminy w Harasiukach lub pod nr telefonu 15 879 13 06 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Rozdział IV.
Finansowanie realizacji programu

§ 5.

1. Gmina Harasiuki zapewni środki finansowe na realizację zadań związanych z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Harasiuki w wysokości 15 000 zł na rok 2014.

2. Środki finansowe przeznaczone na realizację w/w Programu wydatkowane będą w następujący sposób:

a) odławianie i przekazanie bezdomnych psów do schroniska, lub miejsca czasowego przetrzymania do czasu znalezienia nowego właściciela – 11 000 zł;

b) całodobowa opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami oraz nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnymi – 2 000 zł;

c) ograniczenie populacji poprzez sterylizację i kastrację zwierząt – 1 000 zł;

d) usypianie ślepych miotów – 500 zł;

e) opieka i dokarmianie nad kotami wolno żyjącymi – 500 zł.

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§ 6.

1. Nadzór nad realizacją niniejszego Programu, sprawuje Wójt Gminy Harasiuki.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Łebko

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Proactive

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »