| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 31 stycznia 2014r.

zawarte w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Przemyśla - Pana Roberta Chomę przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Przemyśl- Pani Marii Łańcuckiej a Miastem Radymno reprezentowaną przez: Burmistrza - Pana Wiesława Pirożka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Radymno - Pani Janiny Kaczmarz w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym            ( Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 128/XVI/2004 Rady Miasta Radymno z dnia 18 października 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego i uchwały Nr 176/2004 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 16 września 2004r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Przemyśl zadania  Miasta Radymno w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.

§ 1. Miasto Radymno powierza, a Gmina Miejska Przemyśl przyjmuje do wykonania zadania w zakresie udzielania świadczeń przez Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu Dział Ambulatoryjny – Izba Wytrzeźwień przy ul. Św. Brata Alberta 10, na rzecz osób nietrzeźwych z terenu Miasta Radymno.

§ 2. 1. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się zapewnić całodobową gotowość dyżurową

do przyjęcia w MOZU osób nietrzeźwych z terenu Miasta Radymno od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

2. W stosunku do osób o których mowa w ust. 1 porozumienia będą wykonywane następujące obowiązki i czynności:

1) zapewnienie miejsca w Ośrodku,

2) świadczenie warunków sanitarno - higienicznych, wymagane przepisami,

3) opieka lekarska podczas pobytu oraz pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach,

4) zastosowanie działań profilaktycznych poprzez uświadamianie o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych, metodach leczenia uzależnień oraz motywowanie do poddania

się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu.

§ 3. Miejski Ośrodek Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu świadczyć będzie usługi codziennie przez całą dobę.

§ 4. 1. Za realizację zadań określonych w § 1 do §3 Miasto Radymno zobowiązuje się dokonać wpłaty środków finansowych w wysokości 11 250,00 zł., słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt  złotych 00/100 na rachunek Urzędu Miejskiego w Przemyślu: Podkarpacki Bank Spółdzielczy O/Przemyśl nr rachunku 50 8642 1155 2015 1503 8177 0001 jednym przelewem w terminie do 31.03.2014r.

2. Wysokość dotacji ustalona została wg kosztów gotowości dyżurowej do przyjęcia pacjentów z terenu Miasta Radymno do Działu Ambulatoryjnego – Izba wytrzeźwień stanowiącej załącznik nr 1 do porozumienia.

3. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się przekazać do 15 stycznia 2015r. jednorazową informację o liczbie osób przyjętych z terenu Miasta Radymno korzystających w 2014r. z pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu, wraz z wyliczoną  kwotą  dotacji na dany rok budżetowy.

4. Rozliczenie udzielonej dotacji przekazane będzie Miastu Radymno w terminie do 31 stycznia 2015r. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do porozumienia.

5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie porozumienia tj. skrócenia okresu gotowości spowodowanej np.  brakiem miejsc, awarią techniczną i innymi przyczynami leżącymi po stronie Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom, dotacja za ten okres podlega zwrotowi na konto: 26 9107 0007 2001 0002 7238 0004

w terminie do 31 stycznia 2015r. – liczona w kwocie gotowości dyżurowej 30,82 zł /dzień.

§ 5. 1. Gmina Miejska Przemyśl zobowiązuje się przekazaną dotację przeznaczyć wyłącznie na zadanie określone w niniejszym porozumieniu i wykorzystać ją w terminie do dnia 31 grudnia 2014r.

2. W przypadku niewykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem lub rażącego naruszenia Porozumienia przez jedną ze stron, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie przez oświadczenie złożone na piśmie.

3. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 strony zobowiązują się do niezwłocznego rozliczenia wzajemnych należności i zobowiązań w terminie natychmiastowym wraz z odsetkami jak dla zobowiązań podatkowych, których bieg rozpoczyna się od daty przekazania dotacji.

§ 6. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji porozumienia rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Gminy Miejskiej Przemyśl.

§ 8. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 9. Porozumienie sporządzono w sześciu egzemplarzach w tym jeden dla Miasta Radymno.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014r.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta


Grzegorz Hayder


Skarbnik Miasta


Maria Łańcucka

Burmistrz


Wiesław Pierożek


Skarbnik Miasta


Janina Kaczmarz


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr ....................
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Gotowość dyżurowa Działu Ambulatoryjnego – Izba Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu

Gotowość dyżurowa Działu Ambulatoryjnego – Izba Wytrzeźwień wyliczona została na podstawie danych uwzględniających :

1) dane historyczne z trzech ostatnich lat (2011r. - 56 osób, 2012r. – 29 osób, 2013r. – 51 osób.) średnia liczba osób przyjętych z terenu Miasta Radymno wynosi 45 osób

2) bieżący koszt utrzymania Działu Ambulatoryjnego – Izba Wytrzeźwień

Gotowość dyżurowa dla osób przyjętych z terenu Miasta Radymno wynosi:

45 osoby przyjęte z terenu Miasta Radymno  x  koszt pobytu 1 osoby 250 zł = 11 250,00 zł

Kwota dotacji 11 250,00 zł /rok 2014 ( 365 dni)  –  tj. 30,82 zł / dzienna gotowość dyżurowa Działu Ambulatoryjnego – Izba wytrzeźwień MOZU.


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr ....................
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 31 stycznia 2014 r.

ZESTAWIENIE
ROZLICZONEJ DOTACJI CELOWEJ
UDZIELONEJ W OKRESIE …………………..……..
TYTUŁ DOTACJI- Dział ….….. rozdz. ………. § ……….


Lp.


NAZWA JEDNOSTKI
której przekazano dotację


Kwota przekazanej dotacji


Liczba dni gotowości dyżurowej


Kwota dotacji rozliczonej


Kwota dotacji do zwrotu

1.

2.

3.

4.

5.

6.


RAZEM

Sporządził........................( data , podpis, pieczątka)

Skarbnik Miasta Przemyśla.....................................

Zatwierdził ............Prezydent Miasta Przemyśla ( data, podpis)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym........................ (data, podpis, pieczątka)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym.............................( data, podpis głównego księgowego)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »