| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/355/2014 Rady Gminy Grodzisko Dolne

z dnia 24 kwietnia 2014r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.)

Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwala co następuje:

§ 1.

I.

Zwiększyć  dochody budżetu gminy o kwotę             

231.305,18 zł

w tym:

1)

dochody bieżące o kwotę

231.305,18 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2014r. o kwotę

115,85 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę

56.673,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę

53.610,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę

13.030,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę

106.166,33 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę

1.710,00 zł

Zwiększenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa

Kwota

852

Pomoc społeczna

68.465,85 zł

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

53.610,00 zł

DOCHODY bieżące

53.610,00 zł

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

53.610,00 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

115,85 zł

DOCHODY bieżące

115,85 zł

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

115,85 zł

85216

Zasiłki stałe

13.030,00 zł

DOCHODY bieżące

13.030,00 zł

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

13.030,00 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.710,00 zł

DOCHODY bieżące

1.710,00 zł

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.710,00 zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

56.673,00 zł

85415

Pomoc materialna dla uczniów

56.673,00 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

56.673,00 zł

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

56.673,00 zł

010

Rolnictwo i łowiectwo

106.166,33 zł

01095

Pozostała działalność

106.166,33 zł

DOCHODY BIEŻĄCE

106.166,33 zł

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

106.166,33 zł

Razem zwiększenia dochodów:

231.305,18 zł

II.

Zmniejszyć  wydatki budżetu gminy o kwotę

48.240,63 zł

w tym:

1)

wydatki bieżące o kwotę

28.240,63 zł

w tym:

- wydatki w dziale pomoc społeczna o kwotę

16.000,00 zł

- wydatki w dziale oświata i wychowanie o kwotę

12.240,63 zł

2)

Wydatki majątkowe o kwotę

20.000,00 zł

W tym:

- wydatki na dokumentację projektową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o kwotę

20.000,00 zł

Zmniejszenia wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa

Kwota

852

Pomoc społeczna

16.000,00 zł

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

16.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

16.000,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

16.000,00 zł

3110

Świadczenia społeczne

16.000,00 zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20.000,00 zł

90002

Gospodarka odpadami

20.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

20.000,00 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne

20.000,00 zł

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000,00 zł

801

Oświata i wychowanie

12.240,63 zł

80101

Szkoły podstawowe

5.135,63 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

5.135,63 zł

wydatki jednostek budżetowych

5.135,63 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

5.135,63 zł

              4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.135,63 zł

80110

Gimnazja

205,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

205,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych

205,00 zł

              4410

Podróże służbowe krajowe

205,00 zł

              80146

Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

6.900,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

6.900,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych

6.900,00 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

1.500,00 zł

              4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.500,00 zł

b) związane z realizacją ich statutowych zadań

5.400,00 zł

              4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00 zł

              4410

Podróże służbowe krajowe

1.400,00 zł

              4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3.500,00 zł

Razem zmniejszenia wydatków:

48.240,63 zł

III.

Zwiększyć   wydatki budżetu gminy o kwotę             

279.545,81  zł

w tym:

1)

Wydatki bieżące o kwotę

259.545,81 zł

w tym:

- wydatki w dziale pomoc społeczna o kwotę

68.465,85 zł

- wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę
- wydatki w dziale transport i łączność o kwotę

61.808,63 zł
16.000,00 zł

- wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo o kwotę

106.166,33 zł

- wydatki w dziale oświata i wychowanie o kwotę

7.105,00 zł

Wydatki majątkowe o kwotę

20.000,00 zł

w tym:

- wydatki w dziale transport i łączność na budowę parkingu w Chodaczowie o kwotę

20.000,00 zł

Zwiększenie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział
Rozdział
Paragraf

Nazwa

Kwota

852

Pomoc społeczna

68.465,85 zł

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe

53.610,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

53.610,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

53.610,00 zł

3110

Świadczenia społeczne

53.610,00 zł

85215

Dodatki mieszkaniowe

115,85 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

115,85 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

115,85 zł

3110

Świadczenia społeczne

115,85 zł

85216

Zasiłki stałe

13.030,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

13.030,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

13.030,00 zł

3110

Świadczenia społeczne

13.030,00 zł

85219

Ośrodki pomocy społecznej

1.710,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

1.710,00 zł

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.710,00 zł

3110

Świadczenia społeczne

1.710,00 zł

801

Oświata i wychowanie

7.105,00 zł

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

6.900,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

6.900,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych

6.900,00 zł

a) związane z realizacją ich statutowych zadań

6.900,00 zł

4300

Zakup usług pozostałych

6.900,00 zł

80110

Gimnazja

205,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

205,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych

205,00 zł

a) związane z realizacją ich statutowych zadań

205,00 zł

4300

Zakup usług pozostałych

205,00 zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

61.808,63 zł

85415

Pomoc materialna dla uczniów

56.673,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

56.673,00 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych

56.673,00 zł

3240

Stypendia dla uczniów

56.673,00 zł

85495

Pozostała działalność

5.135,63 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

5.135,63 zł

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5.135,63 zł

4300

Zakup usług pozostałych

5.135,63 zł

600

Transport i łączność

36.000,00 zł

60016

Drogi publiczne gminne

36.000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

16.000,00 zł

1) wydatki jednostek budżetowych

16.000,00 zł

a) związane z realizacją ich statutowych zadań

16.000,00 zł

4270

Zakup usług remontowych

16.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

20.000,00 zł

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

20.000,00 zł

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000,00 zł

010

Rolnictwo i łowiectwo

106.166,33 zł

01095

Pozostała działalność

106.166,33 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

106.166,33 zł

1) wydatki jednostek budżetowych

106.166,33 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

2.081,69 zł

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

299,06 zł

4120

Składki na Fundusz Pracy

42,63 zł

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.740,00 zł

b) związane z realizacją ich statutowych zadań

104.084,64 zł

4430

Różne opłaty i składki

104.084,64 zł

Razem zwiększenia wydatków:

279.545,81 zł

§ 2.

Zmian powyższych dokonano na podstawie decyzji nr 21 z dnia 04.04.2014r., nr 22 z dnia 07.04.2014r., nr 23 z dnia 09.04.2014r., nr 24 i 25 z dnia 14.04.2014r. Wojewody Podkarpackiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy zaś nadzór nad jej wykonaniem Komisji Budżetu i Finansów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Gdański

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Miżołębska

biuro prawne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »